Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác lý luận Công an nhân dân trong tình hình mới
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác lý luận CAND.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng, TS. Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an chủ trì Hội nghị; Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an.

Về phía khách mời có các đồng chí: GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định, công tác lý luận giữ vai trò đặc biệt quan trọng, giúp định hướng, dẫn dắt thực tiễn; luận giải làm sáng tỏ những vấn đề mới đặt ra, giúp cho hoạt động thực tiễn đi đến thành công. Nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt của lý luận đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, trong suốt 70 năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác lý luận của ngành Công an. 


Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lý luận CAND.


Năm 2012, sau khi tiến hành Tổng kết 30 năm (1993 - 2012) công tác lý luận CAND, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 08 về “Công tác lý luận CAND trong tình hình mới” và Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 05 về “Tăng cường công tác lý luận CAND trong tình hình mới”. Bên cạnh đó, Bộ Công an đã thành lập Hội đồng Lý luận Bộ Công an, với chức năng tư vấn xây dựng và phát triển lý luận CAND nhằm thống nhất quan điểm, nhận thức, làm cơ sở đề ra đường lối, chủ trương, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc, đối sách, biện pháp công tác, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an. 

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị và qua nhiệm kỳ hoạt động đầu tiên của Hội đồng, công tác lý luận CAND đã có những bước phát triển mới, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giải quyết về mặt lý luận nhiều vấn đề mới nổi lên trong lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật CAND và là cơ sở khoa học cho việc xây dựng và đổi mới các chủ trương, biện pháp công tác Công an. Trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận, các học viện, trường CAND quán triệt và thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND, tập trung đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với yêu cầu đào tạo trong tình hình mới; hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo tiếp tục được biên soạn mới và bổ sung, hoàn thiện…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 05 của Bộ Công an về công tác lý luận CAND trong tình hình mới; kết quả hoạt động trong Nhiệm kỳ I của Hội đồng Lý luận Bộ Công an; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập và nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 08-NQ/TW Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 05/CT-BCA của Bộ Công an; Kế hoạch số 123-KH-ĐUCA ngày 14/4/2015 quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ về vai trò quan trọng, tính chất chiến lược của công tác lý luận CAND. Tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, giáo dục lý luận với thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu kết luận Hội nghị.

Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn kết hợp với nghiên cứu khoa học để cung cấp những luận cứ phục vụ Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước đề ra những chủ trương, quyết định, chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự. Nghiên cứu bổ sung những vấn đề lý luận mới phù hợp với thực tiễn biến động của tình hình quốc tế và trong nước. Nghiên cứu xây dựng các luận cứ khoa học phục vụ việc đổi mới, hoàn thiện chủ trương, biện pháp, đối sách đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Đổi mới căn bản, toàn diện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lý luận. Tiếp tục củng cố và tăng cường năng lực cho các cơ quan nghiên cứu lý luận, các cơ sở đào tạo trong toàn Ngành; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu và giảng dạy; có sự phân công và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng lý luận vào thực tiễn.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh đến việc kiện toàn tổ chức các cơ quan làm công tác nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lý luận trong CAND phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an. Tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ lý luận có năng lực, trình độ cao và đam mê, tâm huyết với sự nghiệp lý luận của Ngành; tạo điều kiện cho cán bộ nghiên cứu lý luận được tham gia tổng kết các chuyên đề nghiệp vụ; các đơn vị nghiên cứu được tiếp cận các báo cáo chuyên đề. Hoàn thiện cơ chế, đổi mới mô hình hoạt động của Hội đồng Lý luận Bộ Công an và các tiểu ban trực thuộc đảm bảo ổn định, chuyên nghiệp, có lực lượng chuyên trách, hoạt động hiệu quả. Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch công tác Nhiệm kỳ II, Hội đồng cần xây dựng định hướng nghiên cứu lý luận CAND dài hạn, tầm nhìn đến 2030.

Đăng Hùng

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

 


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT