Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh
Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với tinh thần gương mẫu, đi đầu Đảng ủy CATW đã chủ động, tham mưu, nghiên cứu xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. 

Ngày 16/3/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12 về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới". Đây là lần đầu tiên từ khi thành lập ngành Công an, Bộ Chính trị có Nghị quyết riêng chỉ đạo toàn diện về xây dựng lực lượng CAND.

Để cụ thể hóa nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 118, theo phương châm 5 rõ: "Rõ người - rõ việc - rõ tiến độ - rõ kết quả - rõ trách nhiệm". Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị trong việc triển khai, thực hiện nghị quyết. 

Tới nay, 100% Công an các đơn vị, địa phương đã ban hành kế hoạch, hoàn thành tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết. Tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động.

Để thực hiện thắng lợi nghị quyết 12, các đơn vị trực thuộc Bộ đã nghiên cứu 22 đề án thành phần theo từng hệ lực lượng, công an 63 tỉnh thành nghiên cứu xây dựng đề án trình Tỉnh ủy, Thành ủy phê duyệt. Theo phương châm “làm đến đâu chắc đến đó”, “giải quyết từng việc một”. Ưu tiên danh mục ở từng giai đoạn, có lộ trình cụ thể.

Nghị quyết số 12 nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân. Tính đến nay, có 53/63 Tỉnh ủy, Thành ủy ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 12. Đây chính là điều kiện quan trọng để xây dựng lực lượng CAND có đủ sức mạnh, tiềm lực, khả năng phục vụ hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng của đất nước.

Với truyền thống và thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND, với quyết tâm chính trị rất cao; việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, làm cho lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT