27 thành viên Chính phủ (sau kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác