Cách mạng Tháng Mười nêu cao ngọn cờ hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa. Đế quốc Nga do sự lệ thuộc nặng nề vào các đế quốc Anh, Pháp và mâu thuẫn về quyền lợi với đế quốc Đức, đã tham gia cuộc chiến tranh này và đứng về phe các nước Anh, Pháp, Mỹ.

Qua ba năm chiến tranh, nước Nga đã bộc lộ sự yếu kém, lạc hậu, luôn bị thua trận và tổn thất nặng nề, làm gay gắt thêm những mâu thuẫn trong nước và lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng. Chiến tranh đã trở thành nhân tố tác động mạnh mẽ sự bùng nổ cuộc cách mạng xã hội.

Cách mạng Tháng Mười nổ ra vào lúc cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất ở giai đoạn cuối cùng và diễn ra rất quyết liệt. Với bản chất yêu chuộng hòa bình và để thoát ra khỏi tình thế nguy ngập trong cuộc chiến tranh, ngay khi Cách mạng vừa thành công, chính quyền Xô viết đã  ra sắc luật đầu tiên là Sắc luật hòa bình.

Sắc luật lên án cuộc chiến tranh đế quốc đang diễn ra và kêu gọi các nước tham chiến ở cả hai bên hãy nhanh chóng đàm phán, ký kết một hòa ước chấm dứt chiến tranh. Với bản chất hiếu chiến và tham lam, cả hai phe tham chiến đều bác bỏ lời kêu gọi của nước Nga Xô viết.

Không thể tiếp tục cuộc chiến tranh phi nghĩa và hao tổn tiềm lực quốc gia, Chính phủ Xô viết quyết định đàm phán với đế quốc Đức để rút khỏi chiến tranh. V. I. Lênin đã chỉ rõ: “Thấy cuộc chiến đấu rõ ràng có lợi cho kẻ thù chứ không có lợi cho ta mà cứ nghênh chiến, đó là một tội ác; và những nhà chính trị nào của giai cấp cách mạng, không biết “lựa chiều, liên minh và thỏa hiệp” để tránh một cuộc chiến đấu bất lợi rõ rệt thì đó là những người vô dụng”.

Người đấu tranh kiên quyết với các quan điểm “tả” khuynh sai trái, chấp nhận những điều kiện ngặt nghèo, hy sinh nhiều quyền lợi quốc gia để ký được với Đức bản hòa ước Brét Litốp, tránh được nguy cơ bị Đức tấn công xâm lược, giành môi trường hòa bình để tập trung sức lực xây dựng chế độ mới. Sau này, trong 70 năm tồn tại, Nhà nước Liên Xô nhiều lần phải đối diện trước sự lựa chọn hòa bình hoặc chiến tranh, thì sự lựa chọn đều là tranh thủ hòa bình.

Chỉ khi chủ nghĩa phát xít cố tình gây ra cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai để tranh giành quyền lợi và mưu đồ tiêu diệt nước XHCN đầu tiên, nhân dân Liên Xô mới phải cầm vũ khí đứng lên chống xâm lược, tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, đem lại nền hòa bình cho nhân loại.

Chính ngọn cờ hòa bình được nêu cao từ Cách mạng Tháng Mười, được Liên Xô kế tục, đã là một nhân tố có vai trò quyết định ngăn chặn cuộc chiến tranh thế giới mới do chủ nghĩa đế quốc mưu toan và hạn chế bớt những cuộc chiến tranh xâm lược cục bộ do chủ nghĩa đế quốc gây ra.

Hiện nay, tình hình chính trị - an ninh thế giới thay đổi nhanh chóng, diễn biến rất phức tạp, khó lường; tình trạng xâm phạm chủ quyền quốc gia, tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh cục bộ, chiến tranh mạng,… tiếp tục diễn ra gay gắt ở nhiều khu vực. Hòa bình thế giới và nhất là từng khu vực gần đây vẫn đang bị đe dọa.

Hòa bình vẫn đang là khát vọng của nhân loại. Nêu cao ngọn cờ hòa bình của Cách mạng Tháng Mười là một giá trị trường tồn, đến nay vẫn đáng được nhân loại tôn vinh.

Cách mạng Tháng Mười với sự ra đời, tồn tại Liên Xô đã cổ vũ và là chỗ dựa vững chắc của phong trào cách mạng thế giới.

Gần 70 năm tồn tại, Liên Xô là một nhân tố quan trọng quyết định những vấn đề lớn của thế giới. Liên Xô đã trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của phong trào cách mạng thế giới đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH. Liên Xô đã có vai trò quyết định nhất tiêu diệt chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai, cứu loài người thoát khỏi sự thống trị của chủ nghĩa phát xít.

Với chiến thắng và sự giúp đỡ của Liên Xô, nhiều nước dân chủ nhân dân được thành lập, đi lên CNXH và hình thành phe XHCN, đối trọng với phe tư bản chủ nghĩa. Liên Xô cũng là lực lượng quyết định ngăn chặn dã tâm bá quyền, xâm lược, thống trị các dân tộc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế.

Ngày nay, do những biến thiên của lịch sử, Liên Xô không còn, CNXH đã sụp đổ ở nhiều nước, nhưng hiện thời ngay ở nước Nga và các nước Cộng hòa Xô viết trước đây, những thành quả của Cách mạng Tháng Mười và CNXH vẫn đang hiển hiện nâng vị thế đất nước và phục vụ đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các nước đó.

Những thành quả của CNXH vẫn là niềm tự hào sâu xa của họ. Ở nhiều nước được Hồng quân Liên Xô giải phóng, giành độc lập, thiết lập nhà nước dân chủ nhân dân, đi lên CNXH, được Liên Xô giúp đỡ, đã giành được nhiều thành tựu trên những chặng đường phát triển của mình.

Ngày nay nhiều nước đã đi theo một con đường khác, nhưng những thành tựu của “một thời XHCN” vẫn chưa bị mai một và vẫn phát huy tác dụng trong đời sống xã hội và con người ở đó. Một số nước vốn là thuộc địa, phụ thuộc theo tấm gương của Cách mạng Tháng Mười, lại tranh thủ được thời cơ Liên Xô và Đồng minh đánh thắng chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai, đã vùng lên đánh đổ chính quyền thực dân - phong kiến, giành độc lập dân tộc.

Được sự giúp đỡ tận tình của Liên Xô trước đây, các nước này đã phát triển nhanh chóng, giành được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng và an ninh trên con đường đi lên CNXH. Từ cuối thế kỷ XX, CNXH sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu, phạm vi của CNXH có bị thu hẹp.

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế tập trung chống phá nhằm thủ tiêu các nước XHCN còn lại, những tưởng việc xóa bỏ toàn bộ CNXH hiện thực chỉ là ngày một ngày hai. Nhưng đến nay, các nước XHCN còn lại với trên một tỷ rưỡi dân vẫn kiên định, sáng tạo đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười, con đường XHCN, đã vững vàng giành nhiều thành tựu mới vẻ vang.

Hơn 70 năm, nước Nga Xô viết và Liên Xô - thành quả của Cách mạng Tháng Mười - đã phát huy ảnh hưởng và tận tình giúp đỡ cách mạng thế giới phát triển và giành nhiều thắng lợi trên khắp năm châu. Chẳng những thế, Cách mạng Tháng Mười và công cuộc xây dựng CNXH, bảo vệ Tổ quốc XHCN đã cung cấp nhiều bài học vô giá cho phong trào cách mạng thế giới và các quốc gia dân tộc.

Cho đến nay, nhân dân tiến bộ toàn thế giới vẫn tôn vinh Cách mạng Tháng Mười và hướng tới một tương lai XHCN bình đẳng, văn minh, giàu đẹp. Đó là một giá trị trường tồn của Cách mạng Tháng Mười.

Riêng với Việt Nam, ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười thật sâu đậm. Vị lãnh tụ cách mạng, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam Hồ Chí Minh trong bước đường tìm đường cứu nước đã bắt gặp chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường Cách mạng Tháng Mười, từ đó Người xác định con đường cách mạng Việt Nam là theo chủ nghĩa Mác – Lênin, theo con đường cách mạng vô sản của Cách mạng Tháng Mười. Trong tác phẩm Đường cách mệnh, cuốn sách phác thảo những nét căn bản đường lối cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh viết: “Cách mạng Nga dạy cho chúng ta rằng muốn cách mạng thành công thì phải lấy dân chúng (công nông) làm gốc, phải có đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống nhất. Nói tóm lại là phải theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và Lênin”.

Sau này khi cách mạng thành công, Người  khẳng định thêm: “Cách mạng XHCN Tháng Mười vĩ đại đã chỉ cho nhân dân Việt Nam con đường thắng lợi để giải phóng dân tộc”. Trong quá trình cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam đều học tập, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam và đã giành thắng lợi vẻ vang.

Quá trình cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH, bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam, sự giúp đỡ to lớn, có hiệu quả về nhiều mặt của Liên Xô thật không sao kể xiết. Vượt qua bao chặng đường khó khăn thử thách, có được ngày hôm nay, nhân dân ta đời đời nhớ ơn Liên Xô, nhớ ơn các nước XHCN anh em và bầu bạn trên thế giới.

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng XHCN Tháng Mười vĩ đại, chúng ta không khỏi xót xa CNXH đã sụp đổ ngay trên quê hương Cách mạng Tháng Mười; Liên Xô - chỗ dựa vững chắc của cách mạng thế giới đã tan rã. Nhưng từ trong sâu thẳm tâm trí mỗi người chúng ta vẫn tự hào, tôn vinh và kế thừa, phát triển những giá trị trường tồn của Cách mạng Tháng Mười.

Để khẳng định một lần nữa sự vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười, xin trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá sự kiện này: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất.

Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế… Cách mạng Tháng Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên toàn thế giới”.

PGS, TS. Vũ Như Khôi

Nguồn: Báo Công an nhân dân