Cải cách hành chính của Học viện Cảnh sát nhân dân - định hướng nâng cao hiệu quả trong thời gian tới

1. Nhìn lại sự nghiệp hơn 30 năm đổi mới của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đất nước ta đã đạt được những thành tựu và những thay đổi vượt bậc trong đời sống kinh tế - xã hội. Một trong những nguyên nhân quan trọng góp phần không nhỏ phải kể đến, đó là trong toàn bộ tiến trình đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã luôn chú trọng đến cải cách nền hành chính nhà nước, xác định cải cách hành chính nhà nước là một bộ phận không thể tách rời và quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong mọi thời kỳ, mọi giai đoạn phát triển của đất nước. Để cụ thể hóa định hướng cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước, trong thời gian qua, Chính phủ và các bộ, ban, ngành đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước, trong đó trọng tâm nhất là thực hiện 02 Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2001 - 2010 (theo Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001) và giai đoạn 2011 - 2020 (theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011). Dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, công tác cải cách hành chính nhà nước do vậy đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

2. Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân thường xuyên liên quan đến các mặt quản lý xã hội và cuộc sống, lao động, sinh hoạt hằng ngày của công dân, do vậy, yêu cầu cải cách hành chính nhà nước trong Công an nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ trong giai đoạn hiện nay càng trở nên cấp thiết. Quán triệt chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về công tác cải cách hành chính, Đảng ủy Công an trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã xác định đây là nhiệm vụ công tác quan trọng, là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an, góp phần xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Công an đã nghiên cứu, ban hành Chương trình số 06/CTr-BCA-V11, ngày 27/3/2012 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trong lực lượng Công an nhân dân. Mục tiêu hướng tới của chương trình là: kiện toàn tổ chức, bộ máy Công an các cấp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước. Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự và trong nội bộ lực lượng Công an nhân dân góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của cơ quan hành chính Nhà nước, bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước.

Thực hiện chủ trương của Nhà nước, Đảng ủy Công an trung ương, Học viện Cảnh sát nhân dân đã có nhiều nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả các mặt công tác, đặc biệt là công tác cải cách hành chính phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thế giới hiện nay. Với vị thế là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học đầu ngành của lực lượng Công an nhân dân, nơi cung cấp cho ngành Công an đội ngũ nhân lực có bản lĩnh chính trị, có trình độ toàn diện cả về chính trị - pháp luật - nghiệp vụ, chuyên nghiệp trong công tác. Công tác cải cách hành chính luôn được Đảng ủy và lãnh đạo Học viện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện đảm bảo nhạy bén, kịp thời, sát với thực tiễn, chỉ đạo đổi mới công tác cải cách hành chính của Học viện. Theo đó, Học viện đã xây dựng và ban hành các chương trình công tác của Học viện, các quy định, quy chế phối hợp giữa Học viện với các đơn vị trong và ngoài Ngành như: Bản ký kết hợp tác với Học viện Biên phòng, Học viện kỹ thuật quân sự, Cục y tế, các Cục, Bộ tư lệnh,…, tổ chức tốt các chương trình công tác năm học, kế hoạch công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật… và các quy trình công tác khác của Học viện. Đặc biệt, đã ban hành quy định về thể thức và hệ thống biểu mẫu văn bản hành chính trong Học viện.

Sau thời gian triển khai thực hiện, công tác cải cách hành chính trong Học viện đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, cụ thể như sau:

Một là, công tác hoàn thiện thể chế theo định hướng cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2018 đã tạo hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện hơn cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu quá trình hội nhập quốc tế của đất nước. Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh và các chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Công an, Học viện đã tham gia xây dựng kế hoạch cụ thể để xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, nghị định mà Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp xây dựng. Hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật về an ninh trật tự đã được ban hành trong thời gian qua, trong đó có nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng như: Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật Cư trú (sửa đổi), Luật Căn cước công dân, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ tạm giam, Pháp lệnh Tình báo, Luật Cảnh vệ, Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2015… đã tạo hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện hơn để lực lượng Công an nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Nhiều văn bản ban hành đã thể hiện tinh thần cải cách hành chính, tạo sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản hóa quy trình công tác của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Học viện nói riêng và giảm phiền hà cho tổ chức, công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan Công an.

Hai là, công tác rà soát thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao. Thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Học viện đã hoàn thành tốt việc rà soát, thống kê để xác định danh mục thủ tục hành chính và nội dung của từng thủ tục hành chính được chuẩn hóa của Bộ Công an. Thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, Giám đốc Học viện đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Học viện rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến cá nhân cán bộ chiến sĩ, giảng viên, công nhân viên, học viên Học viện về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến quản lý nhân khẩu, hộ khẩu thuộc chức năng quản lý nhà nước của Học viện. Chất lượng thực hiện các quy định về thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật của Học viện ngày càng được nâng cao, cơ bản đáp ứng được các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và tiết kiệm chi phí thực hiện.

Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an được thực hiện nghiêm túc tại Học viện. Học viện đã công bố trên Cổng thông tin điện tử của Học viện và Tạp chí Cảnh sát nhân dân địa chỉ tiếp nhận, hộp thư điện tử, số điện thoại chuyên dùng cho nhiệm vụ này. Các phản ánh, kiến nghị của giảng viên, học viên, cán bộ chiến sĩ và nhân dân đều được tiếp nhận nghiêm túc, báo cáo đầy đủ, kịp thời và có phản hồi trả lời về kết quả giải quyết, xử lý đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Từ năm 2012 đến nay, đã tiếp nhận và xử lý hàng trăm lượt phán ánh, kiến nghị của các cá nhân và tổ chức. Đặc biệt, từ năm 2015, Học viện đã nghiên cứu, triển khai thực hiện phương pháp tự đánh giá, chấm điểm, xác định “Chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân” của Bộ Công an. Việc đánh giá, chấm điểm, xác định đã trở thành nhiệm vụ công tác thường niên và là một trong các tiêu chí để xem xét đánh giá thi đua hằng năm của các đơn vị thuộc Học viện. Đây được coi là công cụ hữu hiệu giúp Ban Giám đốc Học viện đánh giá một cách khoa học, khách quan, toàn diện và mang tính định lượng cao về kết quả thực hiện cải cách hành chính của Học viện.

Ba là, tập trung rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy Học viện theo hướng tinh gọn, hiệu quả theo Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; nghiên cứu đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc Học viện cho phù hợp với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ và công tác cải cách hành chính của Nhà nước, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng giẫm về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án phát triển Học viện CSND trở thành Cơ sở giáo dục trọng điểm, đạt chuẩn quốc gia, Đảng ủy Ban Giám đốc Học viện đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thuộc Học viện thực hiện công tác trọng tâm có ý nghĩa đột phá trên cơ sở phương châm hành động “Chủ động - Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả” với các nội dung trọng tâm: Hoàn thiện mô hình tổ chức của Học viện theo mô hình mới của Bộ Công an; Tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi; Hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy; Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; Xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại phục vụ công tác đào tạo của Học viện; Nâng cao chất lượng công tác quản lý học viên đảm bảo chính quy, kỷ cương, kỷ luật; Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, gắn đào tạo lý luận với thực tiễn công tác. Đây cũng là một trong những nội dung công tác cải cách hành chính lớn trong việc đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng toàn diện của bộ phận hành chính trong Học viện. Học viện đã xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống Email công vụ phục vụ cho cán bộ, giảng viên trong toàn Học viện. Đây là bước đi có tính tiên phong trong các trường CAND.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Kế hoạch số 138-KH/ĐUCA, ngày 16/9/2015 về thực hiện tinh giản biên chế trong lực lượng Công an nhân dân. Theo đó, Học viện đã chỉ đạo việc quản lý, sử dụng biên chế trong Học viện, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng lực lượng, phải xác định tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu là 10% biên chế của Học viện.

Bốn là, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ chiến sĩ, giảng viên, học viên Học viện được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn Học viện, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu, ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho đảng viên và cán bộ, chiến sĩ, giảng viên, học viên, tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ, đơn vị. Trong giai đoạn 2012 - 2018, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã lãnh đạo Học viện chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án về nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Thực hiện đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và làm tốt công tác tuyển sinh, tuyển dụng; coi trọng mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu các chuyên đề pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ, giảng viên, học viên Học viện, thường xuyên trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến công dân, tổ chức.

Việc đảm bảo chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, giảng viên, học viên được cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực, phù hợp hơn với tính chất, đặc điểm công tác Công an. Thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về chính sách tiền lương và các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, giảng viên, học viên, công nhân viên góp phần khích lệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên hăng hái, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” bằng nhiều việc làm thiết thực, đã góp phần vừa giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ, giảng viên, học viên tạo động lực phấn đấu, học tập, công tác cho bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ, giảng viên, học viên Công an vừa mang lại ý nghĩa chính trị, vừa mang ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Năm là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa thủ tục hành chính trong các mặt công tác công an trong Học viện. Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP, ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử trong Công an nhân dân và “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong Công an nhân dân giai đoạn 2010- 2015 và tầm nhìn 2020” trong toàn lực lượng, Công an các đơn vị thuộc Học viện đã có nhiều sáng kiến, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin phục vụ các mặt công tác Công an nói chung và công tác cải cách hành chính của Học viện nói riêng. Nhận thức tầm quan trọng của việc áp dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật trong công tác cải cách hành chính là điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo, bảo đảm chính xác, kịp thời, đầy đủ, phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp Học viện, Ban Giám đốc Học viện đề ra chủ trương về “Chuẩn hóa, tin học hóa, hiện đại hóa”, theo đó, đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào phục vụ các mặt công tác của Học viện như: xây dựng và triển khai ứng dụng có hiệu quả hệ thống quản lý và điều hành văn bản điện tử của Học viện góp phần đảm bảo về thời gian thực hiện các công việc cũng như đơn giản hóa thủ tục hành chính; ban hành quy chế về quản lý và sử dụng điều hành văn bản điện tử của Học viện, quy định về thể thức và kỹ thuật soạn thảo văn bản; trang bị hệ thống bảng thông minh lắp đặt ở 100% các phòng học phục vụ công tác dạy và học của giảng viên và học viên; duy trì hiệu quả việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo qua hệ thống thư tín điện tử của Trang thông tin điện tử nội bộ, hệ thống đã thay thế văn bản giấy trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin giữa các đơn vị; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước của Học viện trong lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự trong Học viện.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Học viện hiện đang xúc tiến triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong các mặt công tác của Học viện nhằm mang lại những hiệu quả tối đa trong công tác quản lý, điều hành của Học viện.

Sáu là, công tác cải cách tài chính công có nhiều chuyển biến tích cực. Trong giai đoạn 2012 - 2018, Học viện thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản đã ban hành cho phù hợp với tình hình thực tế đơn vị theo từng giai đoạn; quy chế chi tiêu nội bộ, quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, quy định sử dụng xe ô tô công, chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, chi tiêu, thanh quyết toán ngày càng được xây dựng theo hướng đơn giản các thủ tục, tăng tính chủ động cho các đơn vị sử dụng ngân sách. Đây là bước tiến mới trong công tác cải cách tài chính công, qua đó, đã tạo hiệu ứng tích cực, hiệu quả.

3. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính trong Học viện thời gian qua vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định, như: trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính có lúc, có nơi còn chưa chủ động, thiếu tính sáng tạo, chủ yếu dựa vào nội dung hướng dẫn của cấp trên; mức độ chuyên nghiệp, tính chuyên sâu về kỹ năng hành chính của đội ngũ cán bộ còn thấp, cán bộ làm công tác cải cách hành chính hầu hết là kiêm nhiệm, mặt khác chưa được tập huấn, hướng dẫn chuyên sâu về công tác này nên khó khăn, hạn chế trong việc tham mưu, đề xuất; một số quy định về quy trình, thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ có thời điểm không còn phù hợp, chưa được cấp trên hướng dẫn cụ thể hoặc chưa được bổ sung, thay thế kịp thời, gây lúng túng cho việc thực hiện; việc niêm yết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đôi khi chưa đúng quy định gây khó khăn trong việc tiếp cận, thực hiện của công dân. Mặc dù thể chế quy định đã cơ bản bảo đảm tính công khai trong thủ tục hành chính; hoạt động của Học viện đã thực hiện theo phương châm để cho “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, tuy nhiên sự tham gia của người dân vào xây dựng thể chế, góp ý vào việc cắt giảm thủ tục hành chính còn rất hạn chế.

4. Để phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót nêu trên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Học viện nói riêng và nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của lực lượng Công an nhân dân nói chung, trong thời gian tới, công tác cải cách hành chính của Học viện cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Một là, nâng cao nhận thức, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện về cải cách hành chính, thật sự bảo đảm cải cách hành chính phải có trọng tâm, trọng điểm và phải bố trí nguồn lực thỏa đáng để triển khai thực hiện. Coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính để tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong xã hội về mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, gắn kết quả cải cách hành chính với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong cải cách hành chính.

Hai là, đẩy mạnh việc lấy ý kiến của cán bộ, chiến sĩ, giảng viên, học viên, người dân đối với việc đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, chất lượng dịch vụ của đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện; lấy sự hài lòng của cán bộ, học viên, người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công là thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của Học viện.

Ba là, tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trong lực lượng Công an nhân dân, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị. Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực trọng tâm có liên quan đến cán bộ chiến sĩ, giảng viên, học viên như: quản lý văn bản; đăng ký, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu; phòng cháy, chữa cháy; các thủ tục hành chính thuộc chức năng giải quyết của Học viện...

Bốn là, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, ban hành các quy định cụ thể về tiêu chí đánh giá cán bộ, quy định về trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị trong đánh giá, đề xuất, quyết định các vấn đề trong công tác tổ chức cán bộ làm cơ sở cho tinh giản tổ chức và tinh giản biên chế, tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm của hoạt động công vụ. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện tốt chế độ, chính sách, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ gắn bó, tâm huyết với nghề, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, giảng viên, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính tại Học viện.

Năm là, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật để phục vụ các lĩnh vực công tác Công an, giúp cho hoạt động của cơ quan hành chính được hiệu quả, công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu của Học viện cũng như lực lượng Công an nhân dân trong xu thế phát triển xã hội hiện nay./.

Nguyễn Xuân Hữu - Hoàng Vy Hương

Văn phòng Học viện

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT