Chiến lược đào tạo đội ngũ chuyên gia góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Trải qua chặng đường lịch sử 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Học viện CSND hiện nay đã trở thành cơ sở đào tạo đầu ngành và được Bộ Công an công nhận là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành Công an, tiến tới phấn đấu sẽ trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và đạt chuẩn quốc gia trong hệ thống giáo dục đại học cả nước. Cùng với các thành tích đã đạt được trong công tác giáo dục - đào tạo, Ban Giám đốc Học viện luôn ưu tiên xây dựng, phát triển Học viện CSND thành cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao bậc đại học, sau đại học và bồi dưỡng nâng cao cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp chiến lược của lực lượng CAND, đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước.

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 khoá XI đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam là kim chỉ nam cho các hoạt động giáo dục, đào tạo ở tất cả các cấp học, bậc học nói chung và công tác đào tạo tại các học viện, trường Công an nhân dân nói riêng. Thực hiện tinh thần chỉ đạo trong Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương, ngày 28/10/2014, Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an đã ban hành Nghị quyết số 17-NQ/ ĐUCA và Chỉ thị số 13/CT- BCA về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong Công an nhân dân; Đề án số 1225/2006/ĐA-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường đổi mới giáo dục và đào tạo trong Công an nhân dân giai đoạn 2006 - 2020.

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/03/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thời gian vừa qua, Bộ Công an đã chủ động, nghiên cứu xây dựng Đề án 106 về: “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Ngày 06/08/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 01-NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Bộ Công an được xây dựng tập trung thống nhất, chuyên sâu theo hướng: “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” làm căn cứ điều chỉnh, bố trí lực lượng và thực hiện tinh giảm biên chế. Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết: “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Nghị quyết có nhiều quan điểm đổi mới quan trọng, có tính đột phá và sát với tình hình thực tế, đang được các cấp, ngành, mọi cán bộ, đảng viên quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả. Việc cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết đã đạt được một số kết quả bước đầu, tạo được sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong công tác xây dựng lực lượng CAND nói chung và trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức trong CAND nói riêng.

Học viện Cảnh sát nhân dân là đơn vị trực thuộc Bộ Công an, là cơ sở giáo dục đại học công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân, có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ; bồi dưỡng chức danh, nghiệp vụ cho cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng CSND và của Ngành; bồi dưỡng cán bộ, giáo viên cho các trường CAND; tham gia giáo dục quốc phòng - an ninh; thực hiện công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo theo kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Công an; là trung tâm nghiên cứu khoa học của lực lượng CAND, giữ vai trò nòng cốt cho sự phát triển của các trường CAND.

Theo lộ trình của Đề án 1229 xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm đạt chuẩn quốc gia, phát triển phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho lực lượng CAND. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện quán triệt các Nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ và Nghị quyết của Đảng ủy CATW về công tác giáo dục, nhất là cán bộ làm công tác giáo dục đào tạo, đặc biệt chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên gia, tạo ra sự chuyển biến tích cực, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Theo đó, số cán bộ có học hàm, học vị không ngừng gia tăng. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác của chuyên gia ngày càng được nâng cao, dần thích ứng với yêu cầu công tác trong tình hình mới. Với vai trò là đội ngũ chuyên gia, có ưu thế về trình độ học vấn, năng lực quản lý, tư duy sáng tạo… đội ngũ các chuyên gia đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc hoạch định, xây dựng đường lối, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xây dựng các quan điểm, phương châm, nguyên tắc, biện pháp công tác; nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật vào phòng ngừa, đấu tranh chống các thế lực thù địch và tội phạm. Nhiều kết quả nghiên cứu của đội ngũ chuyên gia đã được ứng dụng, đã giải quyết nhiều vấn đề mà lý luận cũng như thực tiễn công cuộc bảo vệ an ninh, trật tự đặt ra ở nước ta hiện nay. Đồng thời, Học viện luôn bám sát những quy định liên quan đến đào tạo đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là Thông tư số 24/2015/TT-BGDĐT ngày 23/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học. Những chủ trương lớn và cơ sở pháp lý quan trọng trên đã được Học viện cụ thể hóa thành các nghị quyết chuyên đề, các chương trình, kế hoạch, dự án tập trung vào những lĩnh vực then chốt như: Ban hành Nghị quyết số 1369-NQ/ĐU, ngày 21/03/2019 của Đảng ủy Học viện về xây dựng chiến lược đào tạo đội ngũ chuyên gia của Học viện Cảnh sát nhân dân đảm bảo sự kế thừa. Đây là vấn đề mang tính định hướng chiến lược để xây dựng Học viện CSND thành cơ sở giáo dục đại học chuẩn quốc gia, hướng tới đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia và tầm nhìn khu vực. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã tăng cường chỉ đạo các khoa, bộ môn, phòng chức năng đẩy mạnh các chương trình, kế hoạch công tác, trước mắt tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm theo các tiêu chí của cơ sở giáo dục đại học chuẩn quốc gia như giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng cán bộ, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hiện đại. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã không ngừng phát triển trở thành cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, là trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của Ngành Công an, có uy tín trong hệ thống các trường đại học; từng bước xây dựng được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp chức năng, nhiệm vụ trường đại học trọng điểm với đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, chuẩn về trình độ và cơ cấu chức danh; cơ sở vật chất được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại, tiến tới đạt chuẩn theo quy mô đào tạo và yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học.

Để xây dựng chiến lược đào tạo đội ngũ chuyên gia đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo trong những năm tới, Học viện Cảnh sát nhân dân cần tập trung quán triệt, chỉ đạo một số nội dung công tác trọng tâm sau:

Thứ nhất, cần quán triệt, thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đúng đắn đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Ngành Công an về công tác giáo dục, đào tạo. Tập trung đầu tư đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ các nhà khoa học là giảng viên đầu đàn, cán bộ quản lý giáo dục theo các tiêu chuẩn chức danh khoa học, giảng dạy trong công tác đào tạo chuyên gia phục vụ cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Học viện.

Thứ hai, nghiên cứu, sử dụng, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm đào tạo chuyên gia của các cơ sở giáo dục, đào tạo đại học trong và ngoài ngành Công an, của các nước khác để xây dựng đội ngũ chuyên gia của Học viện. Tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, hợp tác với các cơ sở đào tạo có uy tín trong hệ thống giáo dục quốc dân góp phần nâng cao trình độ cho đội ngũ chuyên gia và hỗ trợ đào tạo ngành nghề Bộ Công an cần mà các cơ sở đào tạo này có thế mạnh.

Thứ ba, phát huy cao độ sự đam mê, tâm huyết với khoa học và nghề nghiệp của đội ngũ chuyên gia. Không ngừng rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tuân thủ pháp luật, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, trách nhiệm cao trong công việc, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Cảnh sát nhân dân về năng lực và kiến thức của đội ngũ chuyên gia, phát huy mọi nguồn lực của Học viện, tranh thủ mọi nguồn lực ở bên ngoài để xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia theo định hướng chuẩn hóa nhằm đáp ứng các yêu cầu về nhân lực chất lượng cao do lĩnh vực hoạt động của Ngành đặt ra.

Thứ tư, cần xây dựng hệ thống, quy mô đào tạo đội ngũ chuyên gia của Học viện mang tính ổn định cho một giai đoạn tương đối dài (ít nhất là 10 năm), công tác đào tạo phải gắn liền với bố trí, sử dụng đúng năng lực chuyên môn, sở trường công tác, đón trước yêu cầu nhiệm vụ đổi mới công tác giáo dục, đào tạo của Học viện, làm cơ sở pháp lý để xác định các kế hoạch đảm bảo tính kế thừa giữa các thế hệ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục - đào tạo trong tình hình mới.

Thứ năm, hàng năm, xây dựng kế hoạch tuyển chọn để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia gắn với quy hoạch lãnh đạo chỉ huy trong CAND, đồng thời thực hiện tốt chế độ chính sách đãi ngộ thu hút các chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học, trong quản lý giáo dục đào tạo vào công tác trong Học viện.

Thứ sáu, gắn việc bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia với bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để đạt chuẩn về trình độ đào tạo, chức danh nghề nghiệp theo từng hệ học. Xây dựng đội ngũ chuyên gia điển hình tiên tiến trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Mỗi chuyên ngành đào tạo phải có ít nhất 02 chuyên gia đầu ngành làm hạt nhân để củng cố, phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Thứ bảy, tiếp tục tăng cường thực hiện chủ trương luân chuyển, đi thực tế đối với đội ngũ chuyên gia trong Học viện tại Công an các đơn vị, địa phương để nâng cao năng lực thực tiễn, cập nhật kiến thức mới về tình hình ANTT phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong Nhà trường.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT