Công bố danh mục chuyên ngành, tạp chí khoa học uy tín ngành Khoa học an ninh

Click vào đây để tải toàn văn Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg

Theo đó, Quyết định số 25 sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 5 như sau:

“8. Bài báo khoa học quy định tại các khoản 4, 6, 7 và điểm c khoản 9 Điều này là bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.

Đối với các chuyên ngành thuộc ngành Khoa học quân sự và ngành Khoa học an ninh liên quan đến bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh thì bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín được thay thế bằng các bài báo khoa học công bố trên các tạp chí khoa học uy tín của ngành Khoa học quân sự và ngành Khoa học an ninh (sau đây gọi tắt là bài báo thay thế) (chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này). Tổng số điểm của các bài báo thay thế cho mỗi bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín phải đạt 1,5 điểm trở lên và toàn bộ số điểm của các bài báo thay thế cho các bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín quy định tại các khoản 4, 6, 7 và điểm c khoản 9 Điều này không được tính vào tổng số điểm công trình khoa học quy đổi tối thiểu.

Bài báo khoa học và bài báo thay thế được tính từ thời điểm sau khi ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 như sau:

“7. Bài báo khoa học quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều này là bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.

Đối với các chuyên ngành thuộc ngành Khoa học quân sự và ngành Khoa học an ninh liên quan đến bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh thì bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín được thay thế bằng các bài báo thay thế. Tổng số điểm của các bài báo thay thế cho mỗi bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín phải đạt 1,5 điểm trở lên và toàn bộ số điểm của các bài báo thay thế cho các bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều này không được tính vào tổng số điểm công trình khoa học quy đổi tối thiểu.

Bài báo khoa học và bài báo thay thế được tính từ thời điểm sau khi ứng viên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Các chuyên ngành:

a) Chiến lược, chiến thuật về an ninh, cảnh sát;

b) Điều tra tội phạm;

c) Trinh sát an ninh, cảnh sát;

d) Quản lý nhà nước về an ninh trật tự;

đ) Tình báo an ninh;

e) Tội phạm học;

g) Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân;

h) Kỹ thuật hình sự.

Danh mục tạp chí uy tín:

Số TT

Tên tạp chí

Chỉ số ISSN

Loại

Cơ quan xuất bản

1

 Công an nhân dân

1859-4409

Tạp chí

 Bộ Công an

2

 Khoa học và Giáo dục an ninh

1859-4778

Tạp chí

Học viện An ninh nhân dân

3

 Cảnh sát nhân dân

1859-4220

Tạp chí

 Học viện Cảnh sát nhân dân

4

 Lý luận chính trị Công an nhân dân

2354-1393

Tạp chí

 Học viện Chính trị Công an nhân dân

5

 Khoa học và Huấn luyện tình báo

1859-4395

Tạp chí

 Học viện Quốc tế

6

 An ninh nhân dân

1859-4115

Tạp chí

 Trường Đại học An ninh nhân dân

7

 Khoa học Giáo dục cảnh sát

1859-4239

Tạp chí

 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

8

 Khoa học Giáo dục Kỹ thuật - Hậu cần

2354-1008

Tạp chí

 Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân

 
Danh mục nhà xuất bản uy tín: Nhà xuất bản Công an Nhân dân

PV

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT