Công tác dân vận đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Tôi xin bắt đầu phát biểu của mình bằng việc nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” để khẳng định vai trò của công tác dân vận là cực kỳ quan trọng.

Tôi rất ấn tượng về thành phần, số lượng đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm nay. Điều đó nói lên sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân vận, trước hết là dân vận chính quyền, đồng thời cho thấy cả hệ thống chính trị làm công tác dân vận, gần dân, nắm dân, phục vụ nhân dân tốt hơn. Giờ đây, chúng ta không chỉ coi trọng nhận thức về công tác dân vận, mà còn đặc biệt coi trọng phương pháp, cách làm công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền.

Tôi vui mừng là 63 tỉnh thành trong cả nước đã ký kết chương trình phối hợp của ban dân vận cấp ủy với Ủy ban nhân dân các địa phương, có cách làm phù hợp, hiệu quả. Nhất là năm 2019 này tôi đánh giá cao việc ngay từ đầu năm, chúng ta đã chủ động tổ chức triển khai công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền một cách quy mô, bài bản. Tất cả chúng ta chung sức làm tốt công tác dân vận thì chắc chắn sẽ thành công, đất nước sẽ ổn định, phát triển bền vững.

Qua báo cáo của Ban Dân vận Trung ương và các ý kiến phát biểu, tôi xin chúc mừng những kết quả quan trọng của ngành dân vận đạt được trong năm 2018. Ban Dân vận Trung ương đã kịp thời quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII về công tác dân vận, chủ động tham mưu cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều chủ trương về công tác dân vận; các chủ trương của Đảng về công tác dân vận đã được Quốc hội, Chính phủ thể chế hóa thành chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Tôi rất vui mừng những năm qua, Ban Dân vận Trung ương đã sát cánh, đồng hành cùng với Ban cán sự đảng Chính phủ và Chính phủ để đẩy mạnh công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, góp phần quan trọng để chính quyền các cấp hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Như các đồng chí đã biết, vừa qua Chính phủ đã tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc với các địa phương về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Hội nghị vinh dự được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự, phát biểu chỉ đạo. Trong đó, đồng chí đã nhấn mạnh những thành tựu quan trọng mà đất nước ta đã đạt được trong năm 2018.

Trong bối cảnh nhiều thách thức, khó khăn song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm cao của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, phát triển. Nổi bật là hoàn thành toàn diện 12/12 chỉ tiêu được Quốc hội giao, trong đó có 09 chỉ tiêu vượt kế hoạch. GDP đạt mức tăng ấn tượng, 7,08%, cao nhất trong 10 năm qua, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 2.580 USD.

Tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, chất lượng tăng trưởng được nâng lên. Xuất, nhập khẩu vượt mục tiêu đề ra. Xuất siêu lập kỷ lục đạt 7,2 tỷ USD, gấp gần 2,5 lần xuất siêu năm 2017 (2,92 tỷ USD) và cao nhất trong 10 năm qua. Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vượt mục tiêu đề ra; đến nay có 61 huyện (chiếm 11,2%) và 3.770 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 42%, vượt chỉ tiêu đề ra là 38,8%).

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, lao động, việc làm, tài nguyên môi trường... đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững theo phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 5,35% (giảm 1,35% so với cuối năm 2017), riêng các huyện nghèo giảm khoảng 5%. Giáo dục, đào tạo tiếp tục được đổi mới, chất lượng giáo dục phổ thông được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường; số gường bệnh trên một vạn dân đạt 26,5 giường; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 87,7%, vượt chỉ tiêu đề ra (85,2%). Văn hóa, thể dục thể thao đạt được nhiều thành tích ấn tượng.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh. Vị thế và uy tín Việt Nam trên thị trường quốc tế được nâng lên. Công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế, kiện toàn tổ chức, bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bước đột phá, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thực hiện chủ trương của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên các lĩnh vực đời sống xã hội đã giành được kết quả quan trọng. Việc kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm, trong đó có nhiều cán bộ cao cấp đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ và củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước.

Trong những thành tựu chung đó của cả nước, chúng ta khẳng định rằng có sự đóng góp to lớn và quan trọng của công tác dân vận và đội ngũ những người làm công tác dân vận trong cả nước. Công tác dân vận đã góp phần phát huy tiềm năng, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác đối ngoại của đất nước trong năm 2018.

Tôi đồng tình và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Ban Dân vận Trung ương và hệ thống cơ quan dân vận các cấp đã tham mưu cho Đảng, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Các đồng chí đã chủ động hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Đảng về công tác dân vận, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cho các tổ chức trong hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Tôi cũng rất ấn tượng với những kết quả mà hệ thống cơ quan dân vận các cấp đã thực hiện trong năm qua, nhất là đã tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy cùng cấp ban hành nhiều văn bản về công tác dân vận, như Chỉ thị số 18 của Bộ Chính trị về công tác tôn giáo; Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư về “Tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khơ-me trong tình hình mới”; Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; Quy định số 124 của Ban Bí thư về “Giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217 và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tôi cũng đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Cán sự đảng Chính phủ với Ban Dân vận Trung ương về thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, đánh dấu một bước chuyển biến về chất trong công tác dân vận chính quyền và cơ quan hành chính nhà nước.

Việc triển khai, thực hiện khá đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở đã tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận; đạo đức công vụ, ý thức phục vụ Nhân dân, chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2018.

Các cấp chính quyền đã chủ động thể chế hóa, cụ thể hoá các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận; tập trung thực hiện có hiệu quả hơn trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thông qua tăng cường tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân ngay ở cơ sở, góp phần hạn chế phát sinh các điểm nóng, gây mất trật tự, an toàn xã hội.

Tính công khai, minh bạch trong công tác cải cách hành chính, trong hoạt động của chính quyền và cơ quan hành chính nhà nước các cấp được nâng lên, tạo điều kiện cho Nhân dân giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, giám sát cán bộ, công chức; việc tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức bộ máy được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện bước đầu đạt kết quả tốt; công tác phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi đánh giá cao kết quả công tác dân vận nói chung và “Năm dân vận chính quyền” nói riêng mà Ban Dân vận Trung ương, cơ quan dân vận các cấp và những người làm công tác dân vận trong cả nước đã nỗ lực phấn đấu thực hiện. Xin nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng Chính phủ, tôi xin cảm ơn Ban Dân vận Trung ương và hệ thống dân vận các cấp những năm qua đã sát cánh đồng hành cùng Ban Cán sự Đảng Chính phủ đẩy mạnh công tác dân vận trong khu vực hành chính nhà nước và chính quyền các cấp; giúp đỡ chính quyền các cấp hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Tại Hội nghị này có rất nhiều người làm tốt công tác dân vận; nhiều cán bộ địa phương cũng lăn lộn hết mình thực hiện công tác dân vận. Năm 2019 và những năm tiếp theo hành trang lớn nhất của chúng ta không chỉ là những con số đạt được của năm 2018 mà hơn cả là niềm tin, kỳ vọng của nhân dân, niềm tin của Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, của hệ thống chính trị. Sức mạnh lớn nhất của chúng ta chính là sức mạnh của Ý Đảng - Lòng Dân; sức mạnh của sự chung sức đồng lòng đồng bộ giữa tư duy và hành động; giữa Chính phủ và các bộ ngành Trung ương và địa phương; giữa các địa phương với nhau cũng như trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Tất cả cùng nhau chia sẻ khát vọng, tinh thần đoàn kết, nhất trí, cùng quyết tâm hành động chung để phục vụ nhân dân, cùng nhân dân đưa dân tộc tiến lên, đưa nhân dân đến bến bờ hạnh phúc. Mục tiêu cuối cùng đó là phát huy sức mạnh của nhân dân, cùng nhau chia sẻ các giá trị thiêng liêng của hai tiếng “đồng bào”. Tinh thần đoàn kết cũng như khát vọng của dân tộc được hun đúc mạnh mẽ, xuyên suốt lịch sử Việt Nam, từ “Nam Quốc sơn hà” đến Hào khí Đông A, tinh thần Diên Hồng vào trong thế kỷ 21.

Trong năm 2018, vui mừng trước những thành tựu đạt được, tôi cũng thống nhất đánh giá về những hạn chế, tồn tại như các báo cáo đã trình bày trước hội nghị, trong đó có tình trạng khiếu kiện đông người, phức tạp; một tình trạng một bộ phận cán bộ mất dân chủ, không đối thoại với nhân dân và còn nhiều vấn đề để chúng ta tiếp tục tập trung xử lý giải quyết.

Chúng ta nhớ đến Nguyễn Trãi với tư tưởng “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo” trong Bình Ngô Đại cáo. Nhân dân ta cũng có câu nói “Nói phải củ cải cũng phải nghe”, hay “Tư tưởng không thông, đeo bình đông cũng nặng”. Vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải rất coi trọng việc tiếp xúc đối thoại, giải trình với nhân dân. Thực tế cho thấy, ngoài vấn đề đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng thì người dân còn cảm thấy phiền phức về thủ tục hành chính và tình trạng tham nhũng vặt. Chúng ta cấn tiếp tục có chủ trương, giải pháp cụ thể, thiết thực để khắc phục trong thời gian tới.

Năm 2019, đất nước ta tiếp tục đứng trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động nhiều mặt đến nước ta. Đây là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đất nước trong những năm qua, đặc biệt là năm 2018 là nền tảng, là động lực để chúng ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Ngay ngày đầu năm mới, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, đã xác định rõ mục tiêu, 4 trọng tâm chỉ đạo, 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm với 45 nhiệm vụ, giải pháp và 188 nhiệm vụ cụ thể. Năm 2019 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá để thực hiện thành công kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, nỗ lực quyết tâm thực hiện vượt chỉ tiêu đề ra mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 vừa qua.

Trước tình hình mới, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý điều hành của Chính phủ, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước và các cấp chính quyền là nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục tăng cường quán triệt và nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm của Đảng về công tác dân vận nêu trong Nghị quyết số 25-NQ/TW khóa XI về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận và bài báo “Dân vận” của Bác Hồ đăng trên báo Sự thật ngày 15/10/1949.

Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, tôi đề nghị các cơ quan của Chính phủ, các cấp chính quyền và các cơ quan dân vận chúng ta tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để thực hiện có hiệu quả một số nội dung sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ. Trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hơn, thiết thực hơn Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019; trong đó, cần tập trung quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong giải quyết mong muốn, nguyện vọng, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, chấn chỉnh, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp đối với vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận. Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng để góp phần thực hiện có hiệu quả phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tôi đề nghị các Bộ, ngành Trung ương, các cấp chính quyền tiếp tục tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo của Đảng về công tác dân vận để nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Thứ ba, mục tiêu cao cả nhất của Đảng, Nhà nước ta là xây dựng đất nước phồn vinh, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, Nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Công tác dân vận chính quyền phải hướng tới mục tiêu là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Do vậy, các cấp chính quyền phải tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội đề ra, mà Chính phủ đã cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 01 ngày 01/01/2019.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tinh giảm biên chế, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Trung ương (khóa XII). Trong đó, coi trọng và nâng cao cải cách thể chế trong xây dựng hệ thống chính sách, pháp luật để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tạo đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công thuận lợi, giảm chi phí và phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường các kênh thông tin, tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Thứ năm, tăng cường và mở rộng dân chủ, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị định của Chính phủ về Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc Luật tiếp công dân; tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người, kéo dài, không để xảy ra điểm nóng gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, kiên quyết xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật.

Thứ sáu, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa Chính phủ với các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; có cơ chế, chính sách tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân thực hiện giám sát và phản biện xã hội, phát huy vai trò MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh và phát triển kinh tế- xã hội.

Các nhiệm vụ, nội dung trên phải được quán triệt triển khai toàn diện, đồng bộ ở các cấp, các ngành; đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu các Ban, Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, cần lưu ý, dân chủ phải đi liền với kỷ cương; lực lượng quân đội, công an phải trực tiếp và tiên phong làm tốt công tác dân vận; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ tổng kết, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và mục tiêu đề ra là xây dựng chính quyền, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp thực sự của dân, do dân và vì dân.

Nhân dịp năm mới 2019, với tinh thần mới, khí thế mới, tôi xin chúc đội ngũ làm công tác dân vận trên cả nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc công tác dân vận, trong đó có công tác dân vận chính quyền tiếp tục giành được nhiều thành tích mới, đóng góp to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT