Công tác tham mưu Công an nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong năm 2018
Văn phòng Bộ Công an về nguồn tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang.

Theo đó, năm 2018, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến rất phức tạp; xuất hiện nhiều yếu tố tác động trực tiếp đến nhiệm vụ công tác Công an nói chung và công tác tham mưu CAND nói riêng; song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, lực lượng tham mưu CAND đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực, quan trọng vào thành tích chung của toàn lực lượng CAND; góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước. 

Một trong những kết quả nổi bật nhất là, đã chủ động làm tốt công tác tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo xây dựng Đề án số 106 về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trên cơ sở đó tham mưu Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15-3-2018 về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 01 của Chính phủ trong toàn lực lượng. Sau khi triển khai mô hình tổ chức bộ máy Bộ Công an, các cơ quan tham mưu Công an các 
cấp đã chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các cấp Công an chỉ đạo, điều phối các mặt công tác bảo đảm thông suốt, tạo cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, kịp thời giải quyết công việc nhanh, cụ thể, thống nhất, chuyên sâu và hiệu quả.

 Tham mưu Công an các cấp đã chủ động nắm chắc, dự báo tình hình tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an các cấp đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều chủ trương, giải pháp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, tạo môi trường hoà bình, thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước, nổi bật là tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 32 về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Tham mưu với Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng  CAND, điển hình là tham mưu Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng, Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều Nghị định, Quyết định chỉ đạo các mặt công tác công an. Tham mưu với Bộ trưởng ban hành nhiều Thông tư quy định các mặt công tác Công an. Đặc biệt, tham mưu đồng chí Bộ trưởng ban hành Thông tư ban hành Quy chế làm việc của Bộ Công an ngay sau khi triển khai mô hình tổ chức bộ máy Bộ Công an mới, qua đó tạo cơ chế về điều hành công tác quan trọng để Công an các đơn vị, địa phương thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Lực lượng Tham mưu CAND các cấp đã có nhiều đóng góp tích cực trong tham mưu xây dựng các phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cuộc mít tinh, hội nghị quan trọng và các đoàn khách quốc tế đến thăm Việt Nam. Kết quả đó được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân đánh giá cao, nhân dân  thêm hiểu, tin vào lực lượng Công an hơn, từ đó hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng Công an nhiều hơn. Bên cạnh đó đã chú trọng tham mưu sơ kết, tổng kết các mặt công tác Công an, các vụ án trọng điểm, các chuyên đề công tác lớn, qua đó giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ban hành các văn bản chỉ đạo các mặt công tác, bổ sung, từng bước hoàn thiện những vấn đề lý luận về công tác nghiệp vụ cơ bản, quan điểm chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

Nổi bật là đã chủ động làm tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp phát huy mối quan hệ phối hợp với các bộ, ban, ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể xã hội, nhất là mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng tác chiến với lực lượng Quân đội. Qua đó, đã góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Năm qua, công tác thông tin từ Bộ đến Công an địa phương phục vụ lãnh đạo, chỉ huy có nhiều đổi mới, tăng cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong việc thu nhận, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, xử lý thông tin; chủ động rà soát bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện quy chế, quy định, quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nghiệp vụ của Ngành và các cấp, các ngành 
trong nắm bắt, thu thập, phân tích, xử lý thông tin giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ, việc phức tạp xảy ra…

Xác định kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các chủ trương, quyết định của lãnh đạo, chỉ huy là một khâu rất quan trọng của công tác tham mưu, thời gian qua, cơ quan Tham mưu Công an các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong việc kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các chủ trương, chương trình, kế hoạch, mệnh lệnh công tác đã đề ra, từ đó lãnh đạo, chỉ huy đánh giá đúng tình hình; phát hiện những 
nơi làm tốt, cách làm hay; kịp thời khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn công tác, chiến đấu.

Thủ trưởng cơ quan Tham mưu Công an các cấp đã thực hiện tốt chức năng phát ngôn, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các cơ quan báo chí và nhân dân về tình hình, công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng  CAND, các chủ trương, chính sách, quyết định của lãnh đạo Công an các cấp. Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an và trang thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục là nguồn thông tin quan trọng của các cơ quan báo chí, góp phần quan trọng trong công tác 
tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội, nhất là trong thời điểm xảy ra những vụ, việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Tổ chức bộ máy cơ quan Tham mưu trong CAND tiếp tục được kiện toàn, phù hợp với tính chất chiến đấu của lực lượng vũ trang, có sự thống nhất, chuyên sâu từ Bộ đến Công an các địa phương. Đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu được tăng cường, củng cố và xây dựng vững mạnh. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu ở Công an các cấp. Bước sang năm 2019, lực lượng Tham mưu CAND không ngừng quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019 và những năm tiếp theo...

 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT