Đã 80 năm trôi qua, nhưng cho đến nay, cuộc khởi nghĩa vẫn còn nguyên giá trị về ý nghĩa lịch sử và bài học sâu sắc

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi