Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua tổ chức đảng và đảng viên trong Công an nhân dân

1. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CAND

 Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhan dân (CAND) là tổng thể các cách thức, hình thức, phương pháp, quy trình, lề lối làm việc mà Đảng sử dụng lãnh đạo CAND để CAND hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), đảm bảo trật tự an toàn xã hội (TTATXH).

CAND là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng thực hiện nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhà nước. Do đó, đối với CAND, Đảng lãnh đạo theo nguyên tắc tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Điều này đã được khẳng định trong Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các quyết định của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND và trong Hiến pháp, cũng như các đạo luật quan trọng khác của Nhà nước. Do đó, việc xác định đúng đắn phương thức lãnh đạo của Đảng và thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng cho phù hợp với các thay đổi của thực tiễn liên quan đến mọi hoạt động của lực lượng CAND là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của lực lượng CAND.

Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng đã xác định các phương thức lãnh đạo cơ bản của Đảng gồm: “Đảng lãnh đạo bằng Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý độ ngũ cán bộ, giới thiệu những đảng viên ưu tú có đủ năng lực và phẩm chất vào hoạt động trong các cơ quan lãnh đạo của hệ thống chính trị, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Đảng thường xuyên nâng cao năng lực cầm quyền và hiệu quả lãnh đạo, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của tổ chức khác trong hệ thống chính trị”[1]

Đảng lãnh đạo CAND cũng phải tuân theo các phương thức chung trên, trong đó có phương thức quan trọng là lãnh đạo thông qua tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên trong CAND. Tuy nhiên, xuất phát từ tính chất hoạt động và tổ chức bộ máy của CAND, từ vai trò đặc biệt quan trọng của nhiệm vụ ANTT và cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với CAND, việc thực hiện phương thức lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên phải cụ thể hóa cho phù hợp. Quá trình cụ thể hóa cần giải quyết được hai vấn đề sau:

Một là, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt với sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với sự nghiệp bảo đảm ANTT và lực lượng CAND.

Đảng lãnh đạo CAND tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt nghĩa là: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo CAND, quyền lãnh đạo đó là tuyệt đối, không chia sẻ cho bất cứ một tổ chức, đảng phái, cá nhân nào; Đảng lãnh đạo trực tiếp, không thông qua bất cứ khâu trung gian nào, không thông qua tổ chức chính trị nào khác; sự lãnh đạo của Đảng thể hiện trên tất cả các lĩnh vực: chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, chuyên môn nghiệp vụ, hậu cần kỹ thuật… Nhà nước quản lý tập trung, thống nhất đối với sự nghiệp đảm bảo ANTT và lực lượng CAND là việc Nhà nước quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng thành các quy định pháp luật, các chương trình kế hoạch để triển khai thực hiện thống nhất trong thực tế.

Trong quá trình Đảng lãnh đạo CAND tuyệt đối không được hạ thấp vị trí, vai trò, chức năng quản lý của nhà nước, mà cần nhận thức rõ vai trò quản lý của nhà nước đối với CAND là điều kiện quan trọng giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với CAND. Hệ thống các quan điểm, đường lối, chủ trương, nguyên tắc của Đảng về đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng CAND sẽ có cơ sở pháp lý để triển khai trên thực tiễn khi được Nhà nước thể chế hoá, cụ thể hoá thành các văn bản pháp quy ở những cấp độ khác nhau. Đây là cơ sở để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị góp phần vào thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng CAND.

Phát huy vai trò, hiệu lực quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với CAND phải luôn được đặt trong mối quan hệ với tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng trong bất kể điều kiện, hoàn cảnh nào. Hoạt động quản lý của Nhà nước tuyệt đối không được tách rời, thoát ly hoặc coi nhẹ sự lãnh đạo của Đảng, không được đặt lên trên hay trái với quan điểm, đường lối, chủ trương, nguyên tắc mà Đảng đã đề ra.

Hai là, phát huy vai trò của hệ thống tổ chức đảng trong CAND gắn với phát huy vai trò của các tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng CAND.

Đảng xây dựng hệ thống tổ chức đảng trong CAND gồm: Đảng bộ Công an Trung ương; đảng bộ công an, cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức đảng ở công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tổ chức đảng ở công an phường, thị trấn, xã (nơi được bố trí công an chính quy).

Tuy nhiên, theo quy định 92-Q Đ/TW, ngày 15/5/2012 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng đảng trong CAND không có hệ thống dọc từ Trung ương cho đến các đơn vị cơ sở của CAND. Cấp ủy công an cấp nào đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy địa phương cùng cấp; đồng thời chịu sự lãnh đạo của cấp ủy công an cấp trên về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện tốt phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CAND thông qua tổ chức đảng và đảng viên trong CAND, vấn đề đặt ra là phải xác định rõ và giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy; giữa đảng ủy công an tỉnh, thành phố với cấp ủy cấp huyện; giữa cấp ủy công an cấp huyện với đảng ủy xã, phường, thị trấn. Đây là mối quan hệ phối hợp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng CAND và lãnh đạo xây dựng thế trận an ninh nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc trên phạm vi địa bàn. Trong mối quan hệ này, Đảng cũng đã xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy địa phương và trách nhiệm của cấp ủy công an, đảm bảo cho quá trình lãnh đạo không bị vướng mắc và trùng dẫm, chồng chéo hoặc bỏ sót.

2. Thực trạng phương thức Đảng lãnh đạo CAND thông qua hệ thống tổ chức đảng và đảng viên trong CAND

Thực hiện phương thức lãnh đạo CAND thông qua hệ thống tổ chức đảng và đảng viên trong CAND trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống tổ chức đảng trong CAND thường xuyên được củng cố, kiện toàn cả về mô hình tổ chức bộ máy, cả về chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy của lực lượng CAND từ Bộ đến cơ sở. Hiện nay, về cơ bản, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đảng trong CAND đã được xác định rõ ràng, với 2 chức năng (lãnh đạo mọi mặt công tác đối với đơn vị thuộc quyền; nghiên cứu, đề xuất) và 5 nhiệm vụ (lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo công tác tư tưởng, lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ, lãnh đạo đoàn thể, quần chúng và công tác xây dựng Đảng). Cơ chế và các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của tổ chức đảng trong CAND cũng ngày càng được hoàn thiện, trong đó bước chuyển quan trọng, rõ nét nhất là chuyển từ cơ chế lãnh bảo đảm sang lãnh đạo về mọi mặt. Công tác đảng viên được đặc biệt quan tâm, xác định là yếu tố quan trọng nhất và năng động nhất trong việc thực hiện phương thức lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên. Số lượng cán bộ, chiến sĩ công an được kết nạp vào Đảng ngày càng tăng, độ tuổi ngày cảng trẻ hóa. Cấp ủy các cấp đã chú trọng, tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên. Do đó, đội ngũ đảng viên trong CAND trong mọi hoàn cảnh đều thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt. Đặc biệt, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Đảng ủy Công an Trung ương khẳng định, trong CAND chưa xuất hiện có tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị.

Như vậy, phương thức Đảng lãnh đạo CAND thông qua hệ thống tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong CAND đã góp phần xây dựng hệ thống tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên CAND vững mạnh. Đồng thời sự phát triển vững mạnh của hệ thống tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong CAND tạo điều kiện để đảng thực hiện tốt, phát huy hiệu quả phương thức lãnh đạo CAND thông qua tổ chức đảng và đảng viên CAND. Kết quả đó không chỉ góp phần giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND mà còn là nhân tốt quan trọng đảm bảo cho lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong mọi tình huống.

Tuy nhiên, việc xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong CAND thời gian qua vẫn còn những khuyết điểm, yếu kém. Một số tổ chức cơ sở đảng quy mô lớn, số lượng đảng viên đông, gặp khó khăn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức sinh hoạt đảng. Một số đơn vị không có tổ chức đảng tương ứng để lãnh đạo các mặt công tác của đơn vị mà lập nhiều chi bộ cùng trực thuộc cấp ủy cấp trên. Thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng trong CAND có nơi, có lúc chưa nghiêm. Nhận thức về sự lãnh đạo mọi mặt của một số cấp ủy đối với đơn vị thuộc quyền chưa sâu sắc, chưa phân định rõ ranh giới giữa sự lãnh đạo của cấp ủy với công tác điều hành, chỉ huy của thủ trưởng. Do không lập ban tham mưu chuyên trách cho cấp ủy công an, nên việc tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo các mặt công tác còn hạn chế, nhất là công tác xây dựng Đảng. Thực hiện nguyên tắc song trùng lãnh đạo đối với cấp ủy công an địa phương, trên thực tế có nơi chưa xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ, phối hợp thống nhất trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng CAND. Công tác phát triển đảng viên ở một số tổ chức đảng vẫn chủ yếu chạy theo số lượng, chỉ tiêu, chưa thực sự quan tâm đến chất lượng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên ở nhiều nơi còn mang tính hình thức. Quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên có nơi chưa chặt chẽ, chưa nắm được tình hình tư tưởng đảng viên. Một số đảng viên còn tư tưởng bình quân chủ nghĩa, ngại khó, ngại khổ, chưa thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên, một số vi phạm tư cách đảng viên.

Những hạn chế, yếu kém trong xây dựng tổ chức đảng và đảng viên cũng chính là những hạn chế, yếu kém trong thực hiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CAND thông qua tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong CAND cần phải khắc phục trong thời gian tới.

3. Một số giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong CAND

Thời gian tới, tình hình chính trị, kinh tế, an ninh thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường. Các thế lực thù địch vẫn đang ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt và thâm độc hơn. Chúng sẽ đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, trong đó, một trong các  mục tiêu mà chúng tìm cách chống phá là “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, làm cho lực lượng vũ trang xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng, phá hoại sức mạnh, sự đoàn kết thống nhất của lực lượng vũ trang nhân dân, giữa lực lượng vũ trang với Đảng, Nhà nước, với Nhân dân… Những yếu tố sẽ tác động và làm thay đổi nhiệm vụ của lực lượng CAND, tác động tới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực nói chung và với lực lượng vũ trang nói riêng, trong đó có lực lượng CAND, do đó đòi hỏi lực lượng CAND phải thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, mà trước hết là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng đảng bộ, chi bộ cơ sở  và đội ngũ đảng viên trong CAND thực sự trong sạch, vững mạnh và đảm bảo chất lượng. Mặt khác, đòi hỏi Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo đối với tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong CAND.

Để thực hiện được mục tiêu đó, cần phải tập trung làm tốt một số vấn đề sau sau:

Một là, nâng cao nhận thức về sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với công tác Công an trong các cấp ủy và đội ngũ cán bộ đảng viên.

Cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định số 92 - QĐ/TƯ ngày 15/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về tổ chức Đảng trong CAND; các quy định của Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW về chức năng, nhiệm vụ của các đảng bộ, chi bộ cơ sở có tính đặc thù trong CAND đến toàn bộ cán bộ, đảng viên. Phải làm cho mỗi đảng viên, trước hết là cấp ủy, thủ trưởng đơn vị nhận thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức đảng trong CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, đó là nhiệm vụ then chốt, từ đó xác định trách nhiệm của mình trong chỉ đạo, thực hiện xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh có hiệu quả.

Hai là, nâng cao hiệu quả xây dựng tổ chức Đảng trong CAND về mô hình tổ chức, xác định rõ về chức năng nhiệm vụ và kiện toàn cấp ủy

Hiện nay hệ thống tổ chức Đảng trong Công an nhân dân được thực hiện theo quy định Quy định số 92 - QĐ/TW ngày 15/5/2012 nhưng đang tồn tại một số bất cập như: việc lập tổ chức đảng trực thuộc ở mộ số đảng bộ cơ sở còn chưa phù hợp với nguyên tắc, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo mọi mặt của cấp ủy; một số tổ chức đảng có vướng mắc về mô hình tổ chức, gây khó khăn cho hoạt động lãnh đạo của tổ chức đảng và sinh hoạt của đảng viên; tổ chức cơ quan giúp việc cho cấp ủy về công tác đảng các cấp trong CAND thiếu tập trung và chuyên sâu… Do đó, cần khắc phục những bất cập trên bằng biện pháp giao quyền cấp trên cơ sở cho các đảng ủy cơ sở đủ điều kiện, có vướng mắc về tổ chức và hoạt động; tổ chức lại mô hình một số đảng bộ; tăng thẩm quyền cho đảng ủy bộ phận được lãnh đạo mọi mặt công tác của đơn vị như các cấp ủy khác trong CAND….

 Bên cạnh đó, phải kiện toàn cấp ủy gắn với việc kiện toàn cán bộ lãnh đạo, chỉ huy; nâng cao chất lượng đảng viên gắn với nâng cao chất lượng cán bộ để đảm bảo cấp ủy, tổ chức đảng phát huy tốt vai trò lãnh đạo mọi mặt công tác đối với nhiệm vụ ANTT của đơn vị mình. Phải kiện toàn đội ngũ cấp ủy ở cơ sở có đủ tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, thực sự ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo mọi mặt công tác ở cơ quan, đơn vị.Trong công tác nhân sự cấp ủy phải thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Trung ương; việc lựa chọn đội ngũ cán bộ tham gia cấp ủy trước hết phải coi trọng chất lượng, nhất là những đồng chí có trình độ, phẩm chất và năng lực lãnh đạo. Quan tâm đổi mới, trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở đảm bảo tính liên tục, kế thừa và phát triển; tăng cường đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ vừa được đào tạo cơ bản, kinh qua thực tiễn chiến đấu, công tác.

Ba là, đổi mới chất lượng sinh hoạt chi bộ và tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong CAND.

Thực hiện nghiêm quy chế làm việc bảo đảm cho cấp ủy bao quát được toàn diện các mặt công tác; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy, cấp ủy cấp trên phải định kỳ kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy cấp dưới, để kịp thời biểu dương những nơi làm tốt, phê bình, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, từng bước đưa mọi hoạt động của cấp ủy đi vào nền nếp theo đúng quy định. Cấp ủy đảng phải giữ vững nền nếp, thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, mở rộng dân chủ trong sinh hoạt đảng, chống dân chủ hình thức.

Duy trì sinh hoạt chi bộ, chi ủy đều đặn là thước đo tính đảng và thể hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo của Đảng. Mỗi buổi sinh hoạt phải được chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, phù hợp tình hình thực tế, bảo đảm tất cả các đồng chí cấp ủy, mọi đảng viên được bàn bạc, trao đổi, thảo luận một cách dân chủ thực sự, phát huy được đầy đủ trí tuệ của tập thể  trong việc xây dựng Nghị quyết của cấp ủy, chi bộ; từng bước khắc phục tình trạng sinh hoạt chi bộ, chi ủy hình thức, nghèo nàn về nội dung, kém hiệu quả. Mọi cuộc sinh hoạt phải được kết luận tạo sự nhất trí cao và phân công thực hiện rõ ràng. Bên cạnh đó, thông qua sinh hoạt chi bộ nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đảng viên về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các thủ đoạn chống phá của chúng đối với lực lượng vũ trang nhân dân và nhiệm vụ, vị trí, vai trò của lực lượng CAND trong tình hình mới hiện nay để mỗi cán bộ, đảng viên ý thức được trách nhiệm của bản thân ,trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình.

Bốn là, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong CAND

Trong thực tiễn, muốn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng  phải luôn gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, phải chú trọng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cách mạng, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Bám sát tiêu chuẩn của người đảng viên đã được quy định tại Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên; chú ý rà soát, đánh giá chất lượng đảng viên chính xác, đúng thực trạng trên cơ sở có kế hoạch, quản lý, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên hiện có, kịp thời, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người thoái hóa, biến chất không còn tư cách đảng viên; đồng thời tiến hành tốt công tác phát triển đảng viên mới bảo đảm chất lượng, không chạy theo chất lượng.

Năm là, phải chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ giúp việc cho cấp ủy cơ sở, và đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng có đủ số lượng cần thiết và nhất là bảo đảm chất lượng.

Cơ quan tham mưu, cán bộ giúp việc và đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng là bộ não của cấp ủy cơ sở, có vị trí đặc biệt quan trọng góp phần trực tiếp vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong CAND, do đó cần tăng cường xây dựng lực lượng tham mưu chuyên trách, cán bộ làm công tác Đảng, công tác chính trị cho xứng tầm với nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới và phù hợp với phương thức lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng CAND. Nghiên cứu từng bước thực hiện chế độ Chính ủy không chỉ ở các đơn vị trực tiếp chiến đấu mà trong toàn lực lượng CAND, làm căn cứ để tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng CAND, mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Có thể thấy rằng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trách nhiệm của lực lượng CAND là vô cùng to lớn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ đó, một trong những nội dung quan trong chính là đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lực lượng CAND thông qua hệ thống tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên trong CAND./.

 

 


[1] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII, Nxb CTQG, tr.88,89

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT