Hiệu lực, hiệu quả với tổ chức bộ máy mới
Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác bố trí công an xã chính quy tại Kon Tum. Ảnh: CTV.

1. Tới nay, Bộ Công an đã trải qua một năm rưỡi thực thi nhiệm vụ với mô hình tổ chức, bộ máy mới theo Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị. Khi thực hiện Nghị quyết này, mục tiêu đặt ra là tinh gọn bộ máy, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đánh giá vấn đề này, tại phiên họp Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (tháng 12-2019), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, lực lượng CAND thực hiện mô hình tổ chức mới đã mang lại hiệu quả các mặt công tác công an, chất lượng công tác được nâng lên rõ rệt, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo, đã nắm bắt vấn đề kỹ hơn, sâu hơn, toàn diện hơn, chỉ đạo nhanh hơn, kịp thời hơn...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, lực lượng CAND thể hiện vai trò rất quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đã có những đóng góp rất to lớn. Kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại và bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Tổ chức bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hội nghị, đoàn khách quốc tế.

Năm 2019, an ninh quốc gia tiếp tục được giữ vững, các mặt công tác được triển khai thực hiện quyết liệt, đạt các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Nổi bật, lực lượng công an đã chủ động duy trì bảo đảm an ninh từ xa, xây dựng vành đai bảo đảm an ninh, lợi ích của Việt Nam, giữ vững an ninh chính trị, không để bị động, bất ngờ. Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, kéo giảm tội phạm, trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, nổi bật là công tác đấu tranh với tội phạm hình sự, các băng, nhóm tội phạm, tội phạm có tổ chức liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm ma túy, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, được nhân dân đồng tình, ủng hộ cao...

Nghị quyết số 18, Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII đề ra mục tiêu: Đến năm 2021, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó. Có thể thấy, mặc dù việc hợp nhất, tinh gọn đã được các bộ, ngành, địa phương triển khai song tính chất, mức độ còn khá chừng mực, trong đó nhiều bộ máy việc hợp nhất mới dừng ở mức thí điểm. Chưa có bộ, ngành nào thực hiện được một cách quyết liệt, mạnh mẽ như Bộ Công an.

Để triển khai hiệu quả việc hợp nhất, tinh gọn bộ máy, ngay từ đầu, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết số 22-NQ/TW để các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ chiến sĩ nắm rõ; xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện.

Thực tiễn cho thấy, tổ chức, bộ máy của CAND từ khi thành lập đến nay là quá trình phát triển có tính lịch sử và đều xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong từng giai đoạn cách mạng. Sau mỗi lần cải cách, kiện toàn, bộ máy được hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND và sự phát triển của đất nước.

Trả lời phỏng vấn Báo CAND, Chuyên đề ANTG về vấn đề này, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định: Triển khai tổ chức bộ máy của Bộ Công an theo Nghị định số 01/2018/NĐ-CP của Chính phủ là một nội dung quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND, sắp xếp tổ chức bộ máy CAND khoa học, đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Đến nay, tổ chức bộ máy công an các cấp đã đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, các mặt công tác tiếp tục được nâng lên. Lãnh đạo công an các cấp thuận lợi hơn trong nắm bắt tình hình, theo dõi kết quả công tác và phản ánh từ cơ sở; từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt là tạo tiền đề để điều chỉnh, bố trí lại lực lượng theo hướng tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu cho cơ sở, tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí công an xã chính quy đi đôi với đổi mới phương thức hoạt động của lực lượng công an theo hướng sát dân hơn, tăng cường “tương tác” với nhân dân để nắm tình hình, giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Cùng với việc điều chỉnh, bố trí lại lực lượng, đã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, nhất là cán bộ cấp chiến lược gắn với chuẩn bị nhân sự công an tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ mới. “Với việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, lực lượng CAND tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội” - Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

Công an Quảng Bình khắc phục hậu quả mưa lũ tại trường học trên địa bàn. Ảnh: Quang Văn.
Công an Quảng Bình khắc phục hậu quả mưa lũ tại trường học trên địa bàn. Ảnh: Quang Văn.

2. Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương kiên quyết xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm minh, công khai kết quả xử lý đối với cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật. Việc khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm với tinh thần quyết liệt, khách quan, không có vùng cấm đã góp phần quan trọng làm trong sạch nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương để lực lượng CAND mạnh hơn, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND.

Thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, có hiệu quả trong công tác xây dựng lực lượng, nhất là trong xây dựng phong cách cán bộ chiến sĩ CAND “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, thực hiện trách nhiệm nêu gương, coi trọng danh dự của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy đảng, thủ trưởng các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và rèn luyện đạo đức, lối sống...

Hiện nay, công an các đơn vị, địa phương đang tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có Quy định số 192 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND; Quy định số 205-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

3. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 Khóa XII, cơ quan điều tra các cấp trong CAND phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng, trong đó có các vụ án lớn thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Nhiều vụ án được mở rộng điều tra, khởi tố, làm rõ bản chất hành vi chiếm đoạt, tham nhũng của các bị can để xử lý theo quy định của pháp luật, gắn với công tác thu hồi tài sản tham nhũng. Từ thực tiễn khởi tố, điều tra, xử lý các vụ án lớn rút ra nhiều kinh nghiệm quý và tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng. 

Năm 2020, nước ta diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại. Bối cảnh quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là các vấn đề an ninh phi truyền thống, tranh chấp chủ quyền biển đảo. Bối cảnh đó đòi hỏi lực lượng CAND phải chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh, lợi ích của đất nước để tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao của đất nước, các địa bàn, vị trí chiến lược...

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi