Học viện Cảnh sát nhân dân chú trọng công tác xây dựng đảng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mặt công tác

Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) là Đảng bộ được giao quyền cấp trên cơ sở theo Quyết định số 23-QĐ/ĐUCA(X13) ngày 13/4/2011 của Đảng ủy Công an Trung ương. Ban chấp hành Đảng bộ Học viện hiện nay có 19 đồng chí, Ban Thường vụ có 06 đồng chí. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có 06 đồng chí, trong đó có 03 cán bộ chuyên trách. Thuộc Đảng bộ Học viện CSND hiện có 41 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 13 đảng bộ cơ sở, 28 chi bộ cơ sở, 109 chi bộ trực thuộc, với 3.780 đảng viên, trong đó, đảng viên khối cán bộ, giảng viên là 1.166; khối học viên là 2.614 đảng viên.

Với quan điểm coi công tác xây dựng Đảng là một trong những khâu đột phá, trong những năm qua, Đảng bộ Học viện CSND đã tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mỗi tổ chức cơ sở đảng và toàn Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ thành một khối đoàn kết, thống nhất làm cơ sở thực hiện thắng lợi các mặt công tác của nhà trường.

Trước hết, Đảng bộ Học viện đã chú trọng lãnh đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và ngành Công an.

Trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, mau lẹ và khó lường, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với tư cách là một cơ sở giáo dục đại học của ngành Công an có chức năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, Đảng bộ Học viện CSND đã luôn chú trọng lãnh đạo công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đảng viên, cán bộ, học viên. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của đảng ủy cấp trên một cách kịp thời, nghiêm túc. Chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị bảo đảm sát hợp với nhiệm vụ và yêu cầu về chính trị của ngành Công an. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên và học viên. Tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị, gắn lý luận với thực tiễn, tổ chức tham quan thực tế, đưa học viên đi thực hành chính trị - xã hội, góp phần hình thành lòng yêu ngành, yêu nghề, tự hào là học viên Công an, để trên cơ sở đó, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện của học viên trở thành người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân “vừa hồng vừa chuyên”.

Cùng với công tác xây dựng Đảng về chính trị, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng được Đảng bộ Học viện xác định là một trong những nội dung thường xuyên nhằm giữ vững lập trường tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, học viên, đề cao sự đoàn kết, tính thống nhất trong Đảng bộ và tính đồng thuận trong nhà trường để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng và Đảng ủy cấp trên tại Học viện.

Đảng bộ Học viện đặc biệt coi trọng việc nêu gương, đề cao tính gương mẫu, năng động của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tổ chức lồng ghép việc thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương với các cuộc vận động và phong trào do Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Học viện phát động, như: “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, sinh viên tích cực”; “Giảng viên chủ nhiệm mẫu mực, học viên chuyên cần, lớp học kiểu mẫu”; “Tôi là đoàn viên Học viện Cảnh sát nhân dân”; “3 mẫu mực, 4 dứt điểm”; treo các khẩu hiệu hành động ở những vị trí thích hợp như: “Lãnh đạo phải gương mẫu đi đầu”, “Đảng viên phải đầu tàu gương mẫu”, “Cán bộ, giảng viên phải gương mẫu trước học viên”... nhằm thường xuyên nhắc nhở về việc nêu gương trong cán bộ, giảng viên nhà trường.

Đặc biệt, thời gian qua, Đảng bộ Học viện đã tổ chức triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương. Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Đảng ủy Học viện đã ban hành kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW và chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ phải làm ngay trong quý I năm 2017 và trong năm 2018, theo đó, tập trung chỉ đạo khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra tại các hội nghị kiểm điểm.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Học viện đã chú trọng công tác xây dựng Đảng về tổ chức, kịp thời hoàn thiện hệ thống tổ chức của Đảng bộ phù hợp với mô hình tổ chức của Học viện; quan tâm lãnh đạo công tác cán bộ và công tác phát triển đảng viên, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bộ máy tổ chức Đảng trong Học viện ngày càng được kiện toàn, sắp xếp một cách khoa học, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Học viện. Việc mở rộng, phát huy dân chủ đi đôi với tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng được chú trọng, công tác xây dựng quy chế, lề lối làm việc của các cấp ủy đảng được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

Nhận thức sâu sắc lãnh đạo công tác cán bộ là mặt hoạt động cơ bản trong công tác lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ Học viện đã lãnh đạo công tác cán bộ một cách toàn diện và đồng bộ. Trong đó, đã chú trọng tất cả các khâu từ quản lý, đánh giá, tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ. Đội ngũ cán bộ được bổ sung về số lượng, chất lượng và trình độ ngày càng được nâng cao.

Công tác phát triển đảng viên được Đảng bộ Học viện quan tâm lãnh đạo. Đảng bộ Học viện luôn bám sát các quy định của Đảng và Đảng ủy cấp trên về công tác phát triển đảng, cụ thể hóa các tiêu chuẩn, quy trình phát triển đảng cho phù hợp với thực tiễn công tác phát triển đảng của Đảng bộ, tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ chú ý tới công tác tạo nguồn cho công tác phát triển đảng, chỉ đạo các tổ chức quần chúng tổ chức tốt các hoạt động, các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, để qua đó phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, giới thiệu với các cấp ủy đảng tiếp tục theo dõi, giáo dục, bồi dưỡng để kết nạp vào Đảng. Trong năm học 2016 - 2017, Đảng bộ Học viện đã mở 03 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.452 học viên; 02 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 1.057 học viên; quyết định kết nạp đảng cho 1.087 quần chúng ưu tú; chuyển đảng chính thức cho 724 đảng viên dự bị. Năm học 2017 - 2018, Đảng bộ mở 02 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 02 lớp bồi dưỡng đảng viên mới; quyết định kết nạp đảng cho 1.429 quần chúng ưu tú; chuyển đảng chính thức cho 927 đảng viên dự bị, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện quy định.

Công tác quản lý đảng viên được các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; duy trì đều đặn, nghiêm túc và chú ý đổi mới, cải tiến hình thức, nội dung nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Học viện. Công tác đánh giá chất lượng đảng viên được tiến hành một cách thực chất, từng bước đi vào nền nếp.  

Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được nhà trường quan tâm đặc biệt, coi đạo đức là yếu tố nền tảng của mỗi người cán bộ, đảng viên, trong đó, đề cao sự gương mẫu của đội ngũ cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị và tinh thần tự tu dưỡng, tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức và tư cách của người đảng viên trong mỗi cán bộ, đảng viên nhà trường.

Bên cạnh các nội dung trên, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đảng ngày càng được tăng cường và đi vào nền nếp. Đảng bộ Học viện đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng, các hoạt động giảng dạy, giáo dục, thi cử, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác tài chính, chính sách đối với cán bộ, giảng viên và công tác cán bộ, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Học viện và sự đồng thuận, nỗ lực của cán bộ, đảng viên, trong những năm qua, Học viện CSND đã đạt được những kết quả quan trọng trong các mặt công tác. Công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm và đặt lên hàng đầu. Đội ngũ giảng viên đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn lý luận với thực tiễn, chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc đã tạo được sự chuyển biến trong chấp hành giờ giấc lên lớp và ý thức giảng dạy, học tập của giảng viên và học viên. Công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và học viên đạt được nhiều thành tích cao và phục vụ tốt cho công tác đào tạo của Học viện và thực tiễn công tác của lực lượng CAND. Công tác quản lý, giáo dục học viên có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động học tập, rèn luyện của học viên ngày càng nền nếp. Công tác tham mưu tổng hợp được kịp thời; các mặt công tác tài chính, phục vụ ăn uống, chăm sóc sức khỏe, phục vụ tài liệu học tập, nghiên cứu cho cán bộ, học viên được bảo đảm. Cơ sở vật chất của Học viện tiếp tục được đầu tư, các công trình về xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất của Học viện được thực hiện có hiệu quả đã góp phần rất quan trọng trong công tác đào tạo của nhà trường, làm cho Học viện ngày càng khang trang, sạch, đẹp.

Đặc biệt, trong thời gian qua, Đảng bộ Học viện đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện Đề án phát triển Học viện CSND thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và đạt chuẩn quốc gia. Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên được Đảng ủy Học viện đặc biệt coi trọng và xác định là một trong những khâu đột phá. Nhờ đó đến nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện đã và đang được xây dựng theo lộ trình bảo đảm đạt chuẩn về chất lượng, trình độ theo yêu cầu của cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của quốc gia, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó, nhiều cán bộ, giảng viên trẻ đã đạt được học hàm Phó Giáo sư, học vị Tiến sĩ, thực hiện được các bài giảng bằng tiếng Anh và có cán bộ bảo vệ luận án Tiến sĩ bằng tiếng Anh, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong nhà trường.

Với sự phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tận tụy, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, cán bộ, giảng viên và học viên, các mặt công tác của Học viện CSND đã đạt được những kết quả quan trọng: Học viện là nhà trường đầu tiên trong hệ thống các học viện, trường CAND đã triển khai và vận hành thành công “Học viện Cảnh sát nhân dân điện tử”; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới hình thức tổ chức đào tạo được đẩy mạnh; hệ thống bục giảng thông minh, bảng tương tác thông minh được trang bị; hệ thống phòng học trực tuyến được xây dựng; hệ thống Thư viện điện tử được kết nối. Công tác giáo dục, đào tạo tiếp tục có những đổi mới, việc xã hội hóa tin học trong đào tạo được đẩy mạnh, các chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại, gắn với thực tiễn, hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo được mở rộng. Đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường đang triển khai nghiên cứu 03 đề tài khoa học cấp Nhà nước và các bộ sách tổng tập về các lĩnh vực của các khoa chuyên ngành; biên soạn các bộ Từ điển Công an Pháp - Việt; Trung - Việt; Nga - Việt; Anh - Việt; Lào - Việt.  

Học viện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng tại chỗ, diện tích Học viện được mở rộng cùng với đó là một hệ thống các công trình được xây dựng một cách đồng bộ, hài hòa, tạo nên cảnh quan sư phạm và không gian môi trường rộng rãi, thoáng đáng, khang trang, sạch, đẹp, đáp ứng tốt nhu cầu công tác, học tập và sinh hoạt của cán bộ, giảng viên, học viên. Các hoạt động tình nghĩa, từ thiện, nhân đạo của nhà trường được đẩy mạnh, góp phần xây dựng và nâng cao hình ảnh đẹp của lực lượng CAND trong lòng nhân dân.

Bên cạnh những thành tựu đạt được nói trên, công tác xây dựng Đảng ở Học viện CSND cũng còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở một số chi bộ chưa được đổi mới về hình thức và biện pháp tổ chức; công tác đổi mới toàn diện giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện chưa đạt như mong muốn; công tác đào tạo cán bộ, giảng viên tuy có sự phát triển về số lượng nhưng chưa có nhiều chuyên gia giỏi, chuyên gia đầu đàn ở các khoa, bộ môn; công tác quản lý cán bộ, đảng viên ở một số chi bộ còn chưa bao quát toàn diện. Việc tổ chức kiểm tra, theo dõi siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh quy trình, tác phong công tác của cán bộ, chiến sĩ ở một số đơn vị còn hạn chế, lề lối làm việc của một bộ phận cán bộ, học viên chưa nghiêm...

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế là do công tác tự phê bình và phê bình ở một số cấp ủy, chi bộ vẫn còn biểu hiện nể nang, chưa kiên quyết đối với những trường hợp cán bộ hiệu suất lao động kém; một số cấp ủy còn chủ yếu nặng về công tác chuyên môn mà chưa coi trọng đúng mức công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn có những biểu hiện nể nang, né tránh, dĩ hòa vi quý; một số cán bộ, đảng viên còn có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, chưa thực sự tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác...

Trong thời gian tới, Đảng bộ Học viện CSND tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau đây:

Một là, thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ứng xử văn hóa, làm cho mỗi đảng viên, cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên có nhận thức chính trị sâu sắc, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 136-QĐ/ĐUCA ngày 06/8/2012 của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, Điều lệnh CAND, lối sống, quan hệ công tác và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Hai là, tập trung lãnh đạo thực hiện thành công Đề án xây dựng, phát triển Học viện CSND thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và đạt chuẩn quốc gia, trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học Cảnh sát có uy tín trong khu vực. Trong đó, hết sức coi trọng công tác đào tạo cán bộ, giảng viên, xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và ngang tầm nhiệm vụ của Học viện trong giai đoạn mới.

Ba là, lãnh đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy, gắn lý luận với thực tiễn, đưa thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND vào trong nhà trường.

Bốn là, lãnh đạo tốt công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực nghiên của đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường, cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đề xuất được các vấn đề mang tính chiến lược cho Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an trong việc lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Năm là, quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên, làm động lực quan trọng thúc đẩy các mặt công tác của nhà trường.

Thiếu tướng, PGS.TS Trần Minh Chất
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện CSND

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT