Kết quả và bài học kinh nghiệm trong 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

1. Kết quả trong 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

75 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) không ngừng học tập, thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy và thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn luôn kiên định lập trường tư tưởng, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao đạo đức, tư cách của người Công an cách mạng, ra sức thi đua, lập nhiều chiến công trên mọi mặt công tác công an, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân, tô thắm thêm những trang sử vàng truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND. Một số kết quả nổi bật như sau:

(1). Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia: Lực lượng CAND đã chủ động nắm tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành, triển khai các chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh; bám sát diễn biến các sự kiện liên quan đến an ninh quốc gia trong và ngoài nước, kịp thời đánh giá, dự báo tình hình tham mưu đề ra các chủ trương, quyết sách, nhất là sự điều chỉnh chính sách của các nước liên quan đến lợi ích của Việt Nam. Tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả các chuyên án gián điệp, ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá của bọn phản động trong và ngoài nước, đặc biệt đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh các địa bàn chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, nhất là chủ động tấn công vô hiệu hóa và ngăn chặn việc hình thành “Nhà nước Đềga” ở Tây Nguyên, “Nhà nước Khmer Krom” ở Tây Nam Bộ, lập “Vương quốc Mông” tại Điện Biên, xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn” và “Tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình” tại các tỉnh phía Bắc… Chủ động đề ra giải pháp ứng phó với các hoạt động âm mưu, ý đồ trên Biển Đông, các hoạt động lợi dụng việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, tuyên truyền, kích động, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc, biểu tình, bạo loạn lật đổ; đã kịp thời giải quyết, ổn định tình hình tranh chấp khiếu kiện có yếu tố tôn giáo nhằm “chính trị hóa” tạo cớ gây rối an ninh, trật tự. 

Lực lượng CAND đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, nhất là các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, các hội nghị quốc tế lớn tổ chức tại Việt Nam và các nguyên thủ quốc gia đến thăm, làm việc tại Việt Nam, được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

(2). Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội: Tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp, nổi lên là hoạt động tội phạm hình sự có tổ chức, với thủ đoạn mới, tinh vi hơn, tính chất manh động; tội phạm kinh tế, tham nhũng vẫn diễn ra nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về kinh tế; tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường ngày càng nghiêm trọng về quy mô, tính chất, mức độ thiệt hại. Đặc biệt, tội phạm ma túy diễn ra vô cùng phức tạp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, sử dụng vũ khí nóng sẵn sàng chống trả lực lượng Công an khi truy bắt… Trước tình hình đó, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo toàn lực lượng phát huy sức mạnh tổng hợp chủ động công tác phòng ngừa, mở nhiều đợt tấn công, truy quét tội phạm trên toàn quốc, lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc được Chủ tịch nước gửi Thư khen, tặng nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước, được tôn vinh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Điều đó thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng của người chiến sĩ Công an kiên quyết đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xâm phạm đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, cùng với đó, công tác quản lý hành chính nhà nước về an ninh, trật tự cũng luôn được đổi mới và tăng cường, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, có sự đột phá trong giải quyết công việc của Nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư của nước ngoài khi làm các thủ tục, góp phần thúc đẩy kinh tế của đất nước.

Các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, quản lý, giáo dục, cải tạo can phạm nhân được tăng cường. Dấu ấn nổi bật là, lực lượng CAND đã chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức quản lý dân cư từ thủ công sang điện tử, hoàn thành xuất sắc việc xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân, tạo nền tảng để phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số. Chỉ trong thời gian ngắn từ tháng 1/2021 đến 30/7/2021, lực lượng CAND đã triển khai thực hiện thắng lợi chiến dịch thu nhận và cấp 50 triệu thẻ căn cước có gắn chíp điện tử cho công dân với nhiều dấu ấn nổi bật về tinh thần cống hiến, tận tụy phục vụ Nhân dân...

(3). Trên lĩnh vực tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần, khoa học kỹ thuật và công nghệ: Phong trào thi đua trên lĩnh vực công tác này được gắn kết với phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy”, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Cuộc vận động “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ, chiến sĩ luôn được chú trọng bằng việc thường xuyên tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước; mở các cuộc vận động, các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, tích cực tuyên truyền, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ, năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, rèn luyện thể chất, phẩm chất đạo đức, lối sống văn minh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được đổi mới, tăng cường: Triển khai thực hiện Quy định số 101/QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Quy định số 08-Qđi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về những điều đảng viên không được làm”; Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025; Quy định số 136-QĐ/ĐUCA, ngày 06/8/2012 của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Thông tư số 27/2017/TT-BCA, ngày 22/8/2017 của Bộ Công an Quy định về quy tắc ứng xử của CAND; Quy định số 01-QĐi/ĐUCA-X03, ngày 28/01/2019 của Đảng ủy CATW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy CATW; Kế hoạch số 133-KH/ĐUCA, ngày 05/6/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về tổ chức quán triệt Quy định số 192-QĐ/TW, ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong CAND Việt Nam, Quy định số 08-Qđi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương... đã tác động tích cực đến hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chính trị tư tưởng, siết chặt công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ nhất là số cán bộ, chiến sĩ trẻ; chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong và chấp hành điều lệnh CAND; nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên, làm chuyển biến căn bản, toàn diện về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong CAND, theo phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”. Lực lượng CAND đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, đảm bảo yêu cầu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã; là lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống thiên tai, tham gia cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả bão, lũ. Xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, gương chiến đấu, hy sinh dũng cảm vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, được các cấp, các ngành và Nhân dân biểu dương, khen ngợi. 

Lực lượng CAND đã chủ động đổi mới công tác hậu cần kỹ thuật, kịp thời đảm bảo phương tiện, thiết bị nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ phục vụ hiệu quả công tác, chiến đấu của toàn lực lượng, trong đó tập trung xây dựng và triển khai nhiều đề án, dự án lớn để phát triển tiềm lực hậu cần, kỹ thuật và tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực chuyên ngành. Tích cực ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu công tác, học tập, chiến đấu thường xuyên, đột xuất của các đơn vị. 

Năm 2021, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết và biểu dương, khen thưởng 113 tập thể, 130 cá nhân điển hình tiên tiến trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; 03 năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới và 04 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”. Công an các đơn vị, địa phương tổ chức sơ kết gắn với biểu dương, khen thưởng, tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy. Tổ chức hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Lực lượng CAND - Lá chắn phòng chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội”; đợt thi đua cao điểm 75 ngày đêm lập thành tích chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; đợt thi đua đặc biệt từ ngày 01/6/2021 đến ngày 01/6/2022, chủ đề “Tận tụy, gắn bó, thân thiện, an toàn và an dân” tại địa bàn cơ sở. Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức sinh hoạt chính trị, tổ chức đối thoại, tuyên dương, trao giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu năm 2020”; triển khai thực hiện phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Công đoàn CAND triển khai chương trình “Lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ”; “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”; Hội Phụ nữ Bộ Công an triển khai phong trào “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỷ cương, sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững”… Công an các đơn vị, địa phương tổ chức hội thảo, tọa đàm, trao đổi, xây dựng, hoàn thiện nội quy, quy chế, quy tắc ứng xử; ban hành chỉ tiêu công tác để phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy (20); xây dựng hình ảnh mẫu mực trong nêu gương và thực hiện nhiệm vụ được giao (21); tiếp tục cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy bằng khẩu hiệu, mô hình, phần việc thiết thực hằng ngày như: “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”; “Khi dân cần, khi dân khó có Công an”; “Tiết kiệm theo gương Bác”; “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; “Làm hết việc, không làm hết giờ”; “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”; “Tận tụy, gắn bó, thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”… Trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”; “Vững chính trị, giỏi nghiệp vụ, chuẩn phong cách”; nâng cao tinh thần trách nhiệm, “không vùng cấm”, “không ngoại lệ”, tập trung giải quyết các khâu khó, việc khó. Chủ động nghiên cứu, cải tiến trang thiết bị đáp ứng yêu cầu thực tiễn được đánh giá cao (22). Tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh CAND và văn hóa ứng xử khi tiếp xúc, giải quyết công việc cho tổ chức và công dân; nâng cao nhận thức cán bộ, chiến sĩ về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương. Bộ Công an khai trương Cổng dịch vụ công; tổng kết Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân đã tiết kiệm hơn 1.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước và đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân. Công an các địa phương tổ chức đợt cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện thu thập, bổ sung thông tin dân cư, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”; hoàn thành chỉ tiêu lập hồ sơ 50 triệu Căn cước công dân gắn chíp trước ngày 01/7/2021 là cơ sở quan trọng để xác lập danh tính điện tử của công dân, góp phần thực hiện chuyển đổi số quốc gia; chủ động chấn chỉnh, nghiên cứu rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai hồ sơ, đặt mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động. Năm 2021, kết quả cải cách hành chính (23), đo lường mức độ hài lòng chung của nhân dân đạt 97,96%. Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tăng cường lực lượng cho cơ sở, điều động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Công an các tỉnh phía Nam tham gia phòng chống dịch Covid-19. Trong đợt dịch lần thứ tư, lực lượng Công an đã huy động hơn 100.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia hầu hết các hoạt động phòng, chống dịch; động viên, điều động gần 9.000 cán bộ, chiến sĩ, học viên và 1.163 lượt cán bộ y tế tăng cường cho các địa phương có diễn biến dịch phức tạp. Công an các đơn vị, địa phương đã huy động 29.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ tại gần 15.000 tổ, chốt và khu vực phong tỏa, cách ly tập trung; kiểm soát người, phương tiện đi lại giữa các vùng dịch. Cán bộ, chiến sĩ tình nguyện, tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn có dịch Covid-19; dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, gương mẫu, bản lĩnh, nhân văn, nêu cao tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” được các cấp khen thưởng (24).

Dưới ánh sáng đường lối đối ngoại của Đảng, lực lượng CAND đã xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế với nhiều nước và tổ chức quốc tế (trao đổi tin tức, kinh nghiệm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hợp tác đào tạo nghiệp vụ). Trong đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, quản lý di cư, đã phối hợp với các nước thực hiện chính sách nhập cảnh và cư trú, góp phần ổn định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài…

(4). Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Lực lượng CAND đã tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều văn bản chiến lược, huy động sức mạnh toàn dân, sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như: Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận số 44-KL, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội… Lực lượng CAND đã tích cực phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới về nội dung, hình thức sát với thực tiễn đời sống hàng ngày của đại bộ phận quần chúng nhân dân, từ đó nhân dân nâng cao cảnh giác và tự nguyện cung cấp hành vạn nguồn tin có giá trị liên quan đến công tác an ninh, trật tự, giúp lực lượng Công an phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ việc phức tạp, nhất là các vụ án lớn về tham nhũng, hình sự, ma túy… Công tác xây dựng lực lượng Công an xã tiếp tục được chú trọng, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ; cấp phát trang phục, phương tiện, công cụ hỗ trợ, kinh phí bảo đảm cho lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, phục vụ tốt yêu cầu công tác, chiến đấu, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

2. Bài học kinh nghiệm trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Một là, phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và phong trào thi đua ái quốc phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, của Mặt trận Tổ quốc các cấp, sự tham gia giám sát, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân.

Hai là, tổ chức thực hiện phong trào phong trào thi đua yêu nước bám sát nhiệm vụ chính trị và học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy phải gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua, cuộc vận động khác trong CAND. Duy trì việc chia cụm thi đua, ký kết giao ước thi đua, chấm điểm, bình xét phân loại cán bộ, chiến sĩ...

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá cụ thể, thực chất kết quả các phong trào thi đua; chú trọng biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tập trung xây dựng các mô hình tập thể điển hình tiên tiến thuộc từng lĩnh vực công tác và chiến đấu.

Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, có khả năng tham mưu tổ chức tốt phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đạt hiệu quả cao, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào trong toàn lực lượng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ học tập, công tác, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ CAND.

Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng trong CAND, các hoạt động và kết quả thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân gương mẫu đi đầu trong học tập, rèn luyện tư cách người Công an cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, tận tụy với công việc, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, lập công xung kích trong công tác và chiến đấu; đồng thời, phê phán, chấn chỉnh những việc làm không đúng hoặc chưa tốt của cán bộ, chiến sĩ để sửa chữa, khắc phục.

(20) Hằng tháng nhận xét, chấm điểm, đánh giá kết quả tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ (Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Công an: Quảng Ninh, Phú Thọ, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Bình, Lai Châu, Ninh Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Tây Ninh, Lâm Đồng, Bình Phước, Nam Định, Hải Phòng, Đồng Tháp, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Bến Tre; Lạng Sơn, Đà Nẵng….). 

(21) Công an Hà Giang xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”; Công an Hà Nam ban hành Kế hoạch học tập, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”; Công an Quảng Ninh tổ chức 41 cuộc tọa đàm cấp cơ sở về chủ đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; Công an Phú Thọ tổ chức Cuộc thi viết và vận động sáng tác với chủ đề “Phát huy truyền thống - Danh dự và trách nhiệm”; Công an Vĩnh Phúc tổ chức đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh với cán bộ, chiến sĩ để nắm tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe kiến nghị, đề xuất của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời xây dựng các tiêu chí để phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện góp phần định hướng xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Công an Thái Bình tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, vì nhân dân phục vụ”...

(22) Hội Phụ nữ Khoa Chống nhiễm khuẩn Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an nghiên cứu, sáng chế sản xuất sản phẩm áo chống sốc nhiệt từ sản phẩm sẵn có, đáp ứng điều hòa nhiệt độ cơ thể, tránh sốc nhiệt, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ y tế trong phòng chống dịch Covid -19; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ghi nhận, biểu dương, tặng Bằng khen.

(23) Chỉ số cải cách hành chính trung bình của Công an các đơn vị, địa phương ở mức độ cao (84, 24%).

(24) Năm 2021, đã có 4.026 tập thể, 34.061 cá nhân được lãnh đạo các cấp khen thưởng, trong đó Anh hùng lực lượng vũ trang 01 cá nhân; tặng Huân chương cho 54 tập thể, 148 cá nhân; Huy chương Vì an ninh Tổ quốc cho 4.730 cá nhân; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang cho 21.099 cá nhân; Cờ Chính phủ cho 105 tập thể; Cờ Bộ Công an cho 392 tập thể; Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 11 cá nhân; Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng 229 cá nhân; Bằng khen Chính phủ cho 165 tập thể, 270 cá nhân; Bằng khen Bộ Công an cho 3.311 tập thể, 7.815 cá nhân.

KÌ I: Hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân
KỲ II: Hoàn cảnh ra đời, ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, sự vận dụng vào thực tiễn
KỲ III: 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1948-2023)

Còn tiếp...


Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT