Lực lượng An ninh nhân dân 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển
Nhà số 7 phố Ôn Như Hầu, nơi ghi dấu chiến công hiển hách đầu tiên của lực lượng An ninh nhân dân

Trải qua quá trình đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, lực lượng An ninh nhân dân vừa chiến đấu, xây dựng và từng bước trưởng thành, làm nên những chiến công rất đáng tự hào, khẳng định truyền thống tốt đẹp của lực lượng An ninh nhân dân: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước và Nhân dân; suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vì An ninh Tổ quốc; vì Nhân dân phục vụ, dựa vào Nhân dân để công tác và chiến đấu thắng lợi; có bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, tận tụy trong công tác, đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật nghiêm minh, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, năng lực công tác; tiếp thu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả thành tựu khoa học, kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu; nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý ghi cho các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng An ninh nhân dân, như: (1) Huân chương Sao vàng tặng Lực lượng An ninh nhân dân (1995), Tổng cục An ninh (tặng thưởng lần thứ hai, năm 2006), Lực lượng Bảo vệ Chính trị (2008), Học viện An ninh nhân dân (2011)...; (2) Huân chương Hồ Chí Minh tặng Tổng cục An ninh I (2011), Tổng cục An ninh II (2011), Lực lượng An ninh điều tra (2011), Lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ (2009, 2020)...

Ngày nay, toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế đang là đòi hỏi khách quan, tạo ra thời cơ, vận hội mới trong xu hướng phát triển, song cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là trước tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, những vấn đề an ninh phi truyền thống. CAND nói chung, lực lượng An ninh nhân dân nói riêng phải luôn quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế... đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị”, “Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại... giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tập 1, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021); tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm qua, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, Cổng Thông tin điện tử Học viện CSND trân trọng đăng tải Đề cương tuyên truyền 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển của lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2021) để bạn đọc theo dõi.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT