Lực lượng Công an nhân dân hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 2017
Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh phát biểu tại Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2016.

Ngày 20/6/2012, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 3, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Luật PBGDPL quy định ngày 09/11 là Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (Ngày Pháp luật), đây cũng là ngày Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta. Ngày Pháp luật được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật; xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với quy định của Hiến pháp, pháp luật; đề cao ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ luật, tự do trong khuôn khổ pháp luật; giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân; nâng cao hiệu quả xây dựng và thi hành pháp luật, hướng tới xây dựng nền văn hóa pháp lý, góp phần xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Đối với lực lượng Công an nhân dân, việc hưởng ứng Ngày Pháp luật còn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc cho mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nói riêng và cán bộ, nhân dân nói chung trong việc đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật, hướng cho mọi tổ chức, cá nhân có hành vi, thái độ xử sự đúng pháp luật, qua đó góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Sau hơn 04 năm triển khai thực hiện, Ngày Pháp luật đã trở thành sinh hoạt chính trị, pháp lý thường niên, sôi nổi, có sức lan tỏa trong lực lượng Công an nhân dân, được các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; các học viện, nhà trường trong Công an nhân dân và Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Công an các đơn vị, địa phương) tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, liên tục, đi vào nề nếp với những mục tiêu, hoạt động ngày càng cụ thể, thực chất, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ Công an các cấp về vị trí, vai trò quan trọng của Hiến pháp, pháp luật, ý thức thượng tôn pháp luật, tôn trọng kỷ cương, kỷ luật cũng như năng lực xây dựng và áp dụng pháp luật, trách nhiệm thi hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, nâng cao tinh thần, thái độ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Năm 2017, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà trọng tâm trước mắt là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh nước ta đang chủ động hội nhập quốc tế, bên cạnh những thuận lợi, công tác bảo vệ an ninh, trật tự cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đó là: tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; cùng với tác động của những vấn đề an ninh phi truyền thống, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp. Mặt khác, một bộ phận cán bộ, chiến sĩ nhận thức chưa đầy đủ về vai trò của pháp luật trong quản lý xã hội nói chung và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự nói riêng, ý thức chấp hành pháp luật của một số cá nhân, tổ chức còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, việc tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội nói chung, cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói riêng là rất cần thiết.

Để việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017 của lực lượng Công an nhân dân được thống nhất, có chất lượng, thiết thực, hiệu quả, ngày 17/8/2017, Bộ Công an đã ban hành văn bản số 1965/BCA-V19 hướng dẫn việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017 trong toàn lực lượng. Theo đó, chủ đề Ngày Pháp luật năm 2017 trong lực lượng Công an nhân dân được xác định là: "Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính; tích cực học tập, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân" với các khẩu hiệu: “Lực lượng Công an nhân dân tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, “Tìm hiểu, học tập và nâng cao kiến thức pháp luật là quyền và nghĩa vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân”, “Tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân”, “Nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của nhân dân” và các khẩu hiệu tuyên truyền khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn công tác, chiến đấu của Công an các đơn vị, địa phương.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 của lực lượng Công an nhân dân gắn với việc tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống xã hội; phổ biến, quán triệt, triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nêu tại Nghị quyết số 05-NQ/ĐUCA ngày 22/12/2016 của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân năm 2017; Chỉ thị số 12/CT-BCA-V11 ngày 22/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2017; Nghị quyết số 08-NQ/ĐUCA ngày 01/8/2017 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật và các kế hoạch phổ biến, quán triệt, tập huấn, triển khai thi hành văn bản pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công an mỗi đơn vị, địa phương. Theo đó, lực lượng Công an nhân dân đẩy mạnh thực hiện, hoàn thành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công an năm 2017 gắn với hoạt động tuyên truyền, PBGDPL, tổ chức thi hành pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; rà soát, phát hiện những nội dung không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn để đề xuất, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự xã hội và công tác công an; triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 của Thủ tướng Chính phủ trong Công an nhân dân; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách trong các văn bản pháp luật mới ban hành, các quy định của pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và biện pháp bảo đảm thực hiện, các hành vi bị nghiêm cấm, chế tài xử lý; thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật mà dư luận xã hội đang quan tâm; định hướng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an; tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật qua đó đánh giá thực trạng, những tồn tại, vướng mắc, bất cập và kiến nghị các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự; giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân; nâng cao trách nhiệm trong các hoạt động thực thi pháp luật, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 trong Công an nhân dân là 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2017. Trong Tuần lễ cao điểm (từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017), tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của các đạo luật liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an nhân dân và công tác đảm bảo an ninh, trật tự mới được Quốc hội thông qua; cụ thể là nghiên cứu, biên soạn tài liệu giới thiệu những nội dung cơ bản của 15 đạo luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 2 và Kỳ họp thứ 3 (Luật Đấu giá tài sản năm 2017; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017; Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Luật Quản lý ngoại thương năm 2017; Luật Du lịch năm 2017; Luật Thủy lợi năm 2017; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017…) bảo đảm chất lượng để phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền, PBGDPL, trong đó chú trọng phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017; Luật Cảnh vệ năm 2017; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự; Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trong Công an nhân dân; kịp thời tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các luật, pháp lệnh khác về phòng, chống tội phạm.

Cùng đó, xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐUCA ngày 01/8/2017 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; tổ chức phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐUCA tại đảng bộ Công an các đơn vị, địa phương để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn lực lượng, nhằm tạo đột phá, nâng cao chất lượng, hiệu quả cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật về an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung các bộ luật, luật, pháp lệnh điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực an ninh, trật tự có tác động đến quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013, đổi mới tổ chức, hoạt động của Công an nhân dân, như: Luật Công an nhân dân, Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam… nhằm tạo hành lang pháp lý ngày càng hoàn chỉnh để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tăng cường PBGDPL cho các tầng lớp nhân dân thông qua hoạt động thực thi công vụ là một yêu cầu đặt ra đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an. Trong đó, cần chú trọng PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng thông qua chương trình học pháp luật, giáo dục công dân và lồng ghép trong các chương trình học văn hóa, học nghề, giáo dục tái hòa nhập cộng đồng. Các học viện, nhà trường trong Công an nhân dân triển khai có chất lượng, đa dạng, sinh động các hình thức giáo dục ngoại khóa (phù hợp với từng đối tượng) nhằm bổ sung kịp thời kiến thức cho các bài học chính khóa, cập nhật kiến thức về pháp luật, xây dựng niềm tin, tạo hứng thú cho người học, tăng cường tổ chức thảo luận theo hướng gắn pháp luật với các tình huống thực tế, báo cáo thực tế chuyên đề, chiếu phim tư liệu trong giảng dạy pháp luật; ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy các môn học liên quan đến pháp luật. Các cơ quan báo chí, truyền thông của lực lượng Công an nhân dân đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, chủ đề, nội dung, hình thức của Ngày Pháp luật; giới thiệu những mô hình mới, những cách làm hay, sáng tạo của Công an các đơn vị, địa phương; đăng tải các bài nghiên cứu, giới thiệu, bình luận, giải đáp, hướng dẫn pháp luật, mở chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến, bình luận, đối thoại chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự. Ngoài ra, Công an các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể lựa chọn các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cho phù hợp và kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng pháp luât, PBGDPL, theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và phát huy tinh thần Ngày Pháp luật theo chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an: "Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải tiên phong gương mẫu và là tấm gương sáng trong trong việc thi hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật; đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân ngày nào cũng là Ngày Pháp luật", chúng ta phải gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực, chủ động, thường xuyên học tập, tìm hiểu và nắm vững pháp luật để hướng dẫn, tư vấn, giải thích, áp dụng, thuyết phục và vận động nhân dân chấp hành pháp luật; tuân thủ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân; nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ; chung tay góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống./.

Trung tướng, GS. TS Nguyễn Ngọc Anh


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT