Lưu ý cán bộ coi thi THPT quốc gia trước giờ G

Không mang thiết bị thu phát thông tin

Theo đó, CBCT phải có mặt đúng giờ tại Điểm thi để làm nhiệm vụ. Trong khi thực hiện nhiệm vụ coi thi, không được mang các thiết bị thu phát thông tin, không được làm việc riêng, không được hút thuốc, không được sử dụng các loại đồ uống có cồn.

Khi có hiệu lệnh, CBCT thứ nhất gọi tên thí sinh vào phòng thi, CBCT thứ hai dùng Thẻ dự thi và Danh sách ảnh của thí sinh để đối chiếu, nhận diện thí sinh; hướng dẫn thí sinh ngồi đúng chỗ quy định và kiểm tra các vật dụng thí sinh mang vào phòng thi, tuyệt đối không để thí sinh mang vào phòng thi các tài liệu và vật dụng cấm theo quy định.

Không được ký vào ô dành cho cán bộ chấm thi

Khi có hiệu lệnh, CBCT thứ nhất đi nhận đề thi, CBCT thứ hai phổ biến cho thí sinh các quy định về kỷ luật phòng thi; ghi rõ họ tên và ký tên vào các tờ giấy nháp, giấy thi (ký vào ô dành cho CBCT, không được ký vào ô dành cho cán bộ chấm thi) đủ để phát cho thí sinh (không ký thừa); hướng dẫn và kiểm tra thí sinh gấp giấy thi đúng quy cách (đối với môn thi tự luận), điền số báo danh và các thông tin thí sinh vào các mục cần thiết của giấy thi hoặc Phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN) trước khi làm bài.

Cần đặc biệt lưu ý với đề thi của bài thi tổ hợp: Trong túi đựng đề thi của mỗi bài thi tổ hợp có chứa bì đựng đề thi của từng môn thi thành phần tương ứng. CBCT chỉ được cắt bì đề thi và phát đề thi của môn thi thành phần cho thí sinh đúng thời điểm ghi trên Lịch thi.

Ngay sau khi phát đề cho thí sinh, CBCT yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi: nếu thấy đề thi bị thiếu trang hoặc rách, nhòe, mờ, phải lập tức báo cho CBCT để kịp thời xử lý; nếu không phát hiện hoặc để quá sau khi phát đề 10 phút đối với bài thi Toán, Ngoại ngữ, 5 phút đối với bài thi Ngữ văn và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp mới báo cáo thì thí sinh phải tự chịu trách nhiệm. Tất cả những trường hợp phát sinh về đề thi, CBCT phải báo cáo cho Trưởng Điểm thi để báo cáo Trưởng Ban Coi thi ngay sau khi phát hiện (qua cán bộ giám sát thi);

Khi thí sinh bắt đầu làm bài, CBCT thứ nhất đối chiếu ảnh trong Thẻ dự thi và Danh sách ảnh của thí sinh với thí sinh để nhận diện thí sinh, ghi rõ họ tên và ký vào các tờ giấy nháp, giấy thi, của thí sinh (ký vào ô dành cho CBCT, không được ký vào ô dành cho cán bộ chấm thi); CBCT thứ hai bao quát chung. Trong giờ làm bài, một CBCT bao quát từ đầu phòng đến cuối phòng, CBCT còn lại bao quát từ cuối phòng đến đầu phòng; CBCT không được đứng gần thí sinh, giúp đỡ thí sinh làm bài thi dưới bất kỳ hình thức nào; chỉ được trả lời công khai các câu hỏi của thí sinh trong phạm vi quy định.

Phải bảo vệ đề trong giờ thi

CBCT phải bảo vệ đề thi trong giờ thi, không để lọt đề thi ra ngoài phòng thi. Sau khi tính giờ làm bài 15 phút (đối với bài thi độc lập và đối với mỗi môn thành phần trong bài thi tổ hợp), CBCT nộp các đề thi thừa đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi phân công.

Đối với bài thi tự luận, chỉ cho thí sinh ra khỏi phòng thi sớm nhất sau 2 phần 3 thời gian làm bài, sau khi thí sinh đã nộp bài làm, đề thi và giấy nháp. Đối với bài thi/môn thi trắc nghiệm, thí sinh không được ra khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài. Nếu nhất thiết phải cho thí sinh tạm thời ra ngoài phòng thi, CBCT phải báo cho cán bộ giám sát phòng thi để giám sát rồi mới giải quyết.

Nếu trong phòng thi có thí sinh vi phạm kỷ luật, CBCT phải lập biên bản xử lý theo đúng quy định. Nếu có tình huống bất thường xảy ra, phải báo cáo ngay cho Trưởng Điểm thi.

Trước khi hết giờ làm bài 15 phút (đối với bài thi độc lập và đối với mỗi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp), CBCT thông báo thời gian còn lại cho thí sinh biết.

Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, CBCT yêu cầu thí sinh ngừng làm bài và tiến hành thu bài, kể cả bài thi của thí sinh đã bị lập biên bản; CBCT thứ nhất vừa gọi tên từng thí sinh lên nộp bài vừa nhận bài thi của thí sinh (khi nhận bài thi tự luận, phải đếm đủ số tờ giấy thi của thí sinh đã nộp, yêu cầu thí sinh tự ghi đúng số tờ và ký tên vào các Phiếu thu bài thi); CBCT thứ hai duy trì trật tự và kỷ luật phòng thi. Thu xong toàn bộ bài thi mới cho phép các thí sinh rời phòng thi...

Lưu ý khi coi thi trắc nghiệm

Khi coi thi các bài thi trắc nghiệm, CBCT phải lưu ý thực hiện các công việc sau: Nhận Phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), ký tên vào Phiếu TLTN;

Phát Phiếu TLTN và hướng dẫn thí sinh điền đủ thông tin vào các mục trên Phiếu TLTN; thu lại Phiếu bị hỏng (nếu có) và phát Phiếu thay thế cho thí sinh. Cuối buổi thi phải lập biên bản về việc sử dụng Phiếu TLTN của bài thi/môn thi thành phần ghi rõ số Phiếu đã nhận, số Phiếu đã sử dụng, số Phiếu thừa chưa sử dụng, số Phiếu bị hỏng phải thay thế; nộp Biên bản và bàn giao số Phiếu thừa chưa sử dụng hoặc Phiếu bị hỏng thu lại từ thí sinh cho Trưởng Điểm thi cùng với bài thi.

Phát Đề thi trắc nghiệm cho thí sinh theo thứ tự đã bốc thăm được. Lưu ý: Đề thi các môn thi thành phần bài thi tổ hợp phải được phát thống nhất 1 cách theo thứ tự đã bốc thăm được ngay đầu buổi thi để đảm bảo các môn thi thành phần bài thi tổ hợp của thí sinh có cùng một mã đề thi.

Đề thi tương ứng với vị trí trống do thí sinh vắng thi hoặc không thi bài thi/môn thi thành phần sẽ không phát và được coi là đề thừa, phải nộp lại theo quy định.

Khi phát đề thi, CBCT yêu cầu thí sinh kiểm tra mã đề thi đảm bảo chính xác, để đề thi dưới Phiếu TLTN và không được xem nội dung đề thi. Khi thí sinh cuối cùng đã nhận được đề thi thì cho phép thí sinh lật đề thi lên và ghi, tô mã đề thi vào Phiếu TLTN, ghi mã đề thi vào hai Phiếu thu bài thi.

Đối với bài thi tổ hợp, thí sinh làm bài thi trên cùng một Phiếu TLTN. Đề thi các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp được phát lần lượt theo từng môn thi thành phần và theo 1 cách thống nhất đối với tất cả các môn, đảm bảo mỗi thí sinh chỉ có 1 mã đề duy nhất ở tất cả các môn thi thành phần. Ngay khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần nào thì thu đề thi và giấy nháp của thí sinh thi môn thi đó, đồng thời phát đề thi của môn thi thành phần kế tiếp đúng quy định trong Lịch thi. Không thu lại đề thi, giấy nháp của thí sinh thi môn thi thành phần cuối cùng của bài thi tổ hợp (môn Sinh học và Giáo dục công dân) và của thí sinh thi các bài thi khác trong Kỳ thi.

Không thu Phiếu TLTN trước khi hết giờ làm bài. Khi thu Phiếu TLTN phải kiểm tra việc ghi và tô mã đề thi vào Phiếu TLTN của thí sinh (mã đề thi đã ghi, tô trên Phiếu TLTN và ghi trên Phiếu thu bài thi phải giống với mã đề thi ghi trên tờ đề thi của thí sinh).

Một số điểm cần lưu ý đối với bài thi tổ hợp

Thí sinh làm bài các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo Lịch thi trên cùng một phiếu TLTN.

Trong suốt thời gian thi bài thi tổ hợp, cán bộ coi thi phải giám sát chặt chẽ không để thí sinh ghi chép các nội dung hoặc để lại các dấu hiệu liên quan đến bài thi, đề thi ra các giấy tờ, tài liệu, vật dụng,... nào khác ngoài bài thi, giấy nháp (có chữ ký của CBCT); phải kịp thời thu giữ các giấy tờ, tài liệu, vật dụng,… này nếu phát hiện vi phạm);

Trong khoảng thời gian nghỉ chờ và làm thủ tục thi giữa 2 môn thi thành phần của bài thi tổ hợp (10 phút), thí sinh đã thi môn thành phần trước đó nếu có nhu cầu đặc biệt và hợp lý thì được CBCT xem xét cho phép ra ngoài phòng thi; thí sinh phải nộp Phiếu TLTN cho CBCT, chịu sự quản lý và phải tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát khi ở ngoài phòng thi. CBCT và cán bộ giám sát cần phối hợp chặt chẽ để cho thí sinh có nhu cầu lần lượt ra ngoài phòng thi, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến trật tự phòng thi, trường thi.

Đối với thí sinh chỉ thi môn thành phần thứ nhất và môn thành phần thứ ba (môn cuối cùng) của bài thi tổ hợp: sau khi hết giờ làm bài của môn thành phần thứ nhất, CBCT thu lại đề thi, giấy nháp và yêu cầu thí sinh úp phần bài làm của Phiếu TLTN xuống mặt bàn, tự bảo quản bài thi, ngồi trật tự tại chỗ, chờ đến giờ thi của môn thi cuối cùng mới được tiếp tục làm bài.

Về thu Phiếu TLTN (bài làm) của thí sinh: Đối với thí sinh thi đủ các môn thi thành phần và thí sinh có dự thi môn thành phần cuối cùng của bài thi tổ hợp: hết thời gian làm bài của môn thi thành phần cuối cùng của bài thi tổ hợp, CBCT mới thu Phiếu TLTN;

Đối với thí sinh chỉ dự thi 1 hoặc 2 môn thành phần thứ nhất, thứ hai của bài thi tổ hợp: sau khi hết giờ làm bài của thí sinh (tính theo môn thi thành phần mà thí sinh tham dự), cán bộ coi thi thu Phiếu TLTN (bài làm của thí sinh), thu lại đề thi, giấy nháp và yêu cầu thí sinh rời khỏi phòng thi, theo hướng dẫn của cán bộ giám sát về phòng chờ.

Ngay sau đó, hai CBCT phải kiểm đếm đủ Phiếu TLTN đã thu, cho vào túi phụ và cùng niêm phong túi, ký tên trên nhãn niêm phong. Túi phụ chứa bài thi đã niêm phong được CBCT thứ nhất bảo quản tại phòng thi và chỉ được hai CBCT cùng mở tại phòng làm việc của Điểm thi, kiểm đếm và gộp chung với các bài thi khác của phòng thi để nộp bài thi cho thư ký Điểm thi.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có những sự cố bất thường xảy ra, nhất là những lỗi do CBCT gây ra, CBCT phải bình tĩnh xem xét để tìm cách xử lý phù hợp, tuyệt đối để không ảnh hưởng đến thời gian làm bài của thí sinh. Trong trường hợp cần thiết, CBCT phải thông qua cán bộ giám sát để báo cho Trưởng Điểm thi biết và xử lý.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT