Một số kết quả công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Lễ công bố Quyết định chuẩn y chức vụ Bí thư Đảng ủy Học viện CSND, nhiệm kì 2015 - 2020 đối với Đại tá GS.TS Trần Minh Hưởng; Chuẩn y chức vụ Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Học viện CSND, nhiệm kì 2015 - 2020 đối với Đại tá, PGS.TS Phạm Công Nguyên.

Đảng bộ Học viện CSND hiện có 41 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 13 đảng bộ cơ sở và 28 chi bộ cơ sở (trong 13 đảng bộ cơ sở có 115 chi bộ trực thuộc, gồm 51 chi bộ trực thuộc khối cán bộ và 64 chi bộ trực thuộc khối học viên). Tổng số đảng viên hiện nay của Đảng bộ Học viện là 3.172 đảng viên, trong đó có 2.442 đảng viên chính thức; 730 đảng viên dự bị; 1.033 đảng viên khối cán bộ và 2.139 đảng viên khối học viên.

Cùng với các mặt công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý, giáo dục học viên, tham mưu tổng hợp và các mặt công tác khác, trong năm 2018, Đảng bộ Học viện đã quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Thứ nhất, Đảng ủy Học viện và cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc đã rất quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng, ban hành các nghị quyết làm cơ sở để triển khai thực hiện các lĩnh vực công tác của Học viện và của mỗi đơn vị trực thuộc; xây dựng, ban hành kịp thời, nghiêm túc các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương về công tác đảng

Xây dựng, ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch là một trong những nội dung quan trọng, không thể thiếu trong vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, đảm bảo cho các hoạt động của Đảng bộ Học viện và của mỗi đảng bộ, chi bộ cơ sở được đồng bộ và thông suốt. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, trong năm 2018, Đảng ủy Học viện đã quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch trong Đảng bộ Học viện, như: Kế hoạch lịch công tác năm 2018 của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện; Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện chương trình công tác năm học 2018 - 2019 của Đảng bộ Học viện; triển khai thực hiện Hướng dẫn số 20-HD/ĐUCA(X11), ngày 18/11/2017 của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác quản lý đảng viên ở chi bộ trong CAND; Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Hướng dẫn số 27-HD/ĐUCA(X03), ngày 18/9/2018 của Đảng ủy Công an Trung ương về nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ trong CAND; Quy định số 05-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 32-KL/TW, ngày 05/7/2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 98-KH/ĐUCA, ngày 31/10/2018 của Đảng ủy Công an Trung ương; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Học viện…

Việc xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch được tiến hành một cách dân chủ, lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các đồng chí Đảng ủy viên, các đảng bộ, chi bộ cơ sở và các tổ chức quần chúng thuộc Học viện và được sự nhất trí cao của Đảng ủy Học viện. Sau khi các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Học viện được ban hành, cấp ủy của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch và lãnh đạo triển khai thực hiện trong đảng bộ, chi bộ, đơn vị mình.

Thứ hai, Đảng ủy Học viện và các cấp ủy trực thuộc đã quan tâm lãnh đạo đổi mới công tác tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Đảng ủy Công an Trung ương; tổ chức góp ý các dự thảo văn bản theo yêu cầu của Đảng ủy cấp trên

Trong năm 2018, Đảng ủy Học viện đã chỉ đạo đổi mới công tác tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Đảng ủy Công an Trung ương theo hướng giao trách nhiệm cho các đồng chí bí thư cấp ủy các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ Học viện trực tiếp truyền đạt nội dung các nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị mình. Việc làm này đã phát huy trách nhiệm của cá nhân các đồng chí bí thư cấp ủy trong lãnh đạo công tác tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng và tạo thuận lợi cho các đảng bộ, chi bộ trong học tập nghị quyết. Do đó, các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu, Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy và Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đều được Đảng bộ Học viện triển khai học tập nhanh chóng, nghiêm túc. Sau khi tổ chức học tập, quán triệt, căn cứ nội dung nghị quyết, chức năng, nhiệm vụ và tình hình đặc điểm của Học viện và của mỗi đơn vị trực thuộc, Đảng ủy Học viện và cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã xây dựng, ban hành chương trình hành động để thực hiện các nghị quyết trong Đảng bộ Học viện và trong mỗi đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Đồng thời, Đảng ủy Học viện đã tổ chức góp ý có chất lượng đối với dự thảo văn bản trong lĩnh vực công tác đảng theo yêu cầu của Đảng ủy cấp trên, nhất là đối với các dự thảo văn bản quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn đối với công tác đảng trong CAND, như: Dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong CAND; Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảng, công tác chính trị CAND trong tình hình mới; Dự thảo Hướng dẫn kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong CAND…

Thứ ba, Đảng bộ Học viện đã tổ chức sơ kết, tổng kết nghiêm túc, có chất lượng các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương

Triển khai thực hiện nghị quyết phải có sơ kết, tổng kết để kiểm điểm, đánh giá những việc làm được, những việc chưa làm được và có phương hướng thực hiện trong thời gian tiếp theo. Trong năm 2018, Đảng ủy Học viện đã chỉ đạo tổng kết, sơ kết nhiều chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Đảng, như; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sơ kết việc thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác tham gia sinh hoạt và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú… Qua sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết của Đảng, mỗi đảng bộ, chi bộ đã có những đánh giá sâu, kỹ về những việc đã làm được, những việc chưa làm được, ưu điểm, tồn tại, hạn chế, chỉ ra các nguyên nhân và đề ra phương hướng thực hiện trong thời gian tiếp theo, tạo những chuyển biến trong việc đưa nội dung các nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác của mỗi đảng bộ, chi bộ và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của nghị quyết Đảng.

Thứ tư, Đảng bộ Học viện đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì đều đặn sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, chú trọng nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên

Đảng ủy Học viện đã chỉ đạo đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ của các đơn vị thuộc Học viện, chú ý phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung, dân chủ, tự phê bình và phê bình; phòng, chống các biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, chia rẽ, bè phái, quan liêu, độc đoán, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí…

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm học 2017 - 2018, trong đó đã tập trung làm rõ và sâu sắc nhiều nội dung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với các mặt công tác của Học viện, đặc biệt là đã giành nhiều thời gian tập trung phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề ra các phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

Ngoài ra, Đảng ủy Học viện đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm điểm kỹ việc thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị trong đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên năm học 2017 - 2018.

Một điểm mới trong sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ Học viện là Đảng ủy Học viện đã chỉ đạo tổ chức định kỳ sinh hoạt Đảng bộ và họp toàn Học viện ba tháng một lần, qua đó đã kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và định hướng công tác cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Nhờ đó, trong năm 2018 các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị và của Đảng ủy Công an Trung ương đến kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW và Quy định của Đảng và Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Học viện trong việc thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị của Bộ Chính trị và Quy định của Đảng ủy Công an Trung ương.

Thứ năm, Đảng ủy Học viện đã quan tâm lãnh đạo kiện toàn đội ngũ cấp ủy, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy và cán bộ làm công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Học viện

Trong năm 2018, Đảng ủy Học viện đã đề xuất kiện toàn Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và chức danh Bí thư Đảng ủy Học viện; quyết định kiện toàn cấp ủy của các đảng bộ, chi bộ cơ sở: Phòng Quản lý học viên; Khoa Cảnh sát môi trường; Khoa Cảnh sát điều tra; Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học; Trung tâm Lưu trữ và Thư viện; Trung tâm Bồi dưỡng chức danh và giáo viên; Văn phòng Học viện; Khoa Luật; Phòng Tài chính… Thành lập Đảng bộ cơ sở Khoa Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Đảng ủy Học viện quan tâm chỉ đạo. Trong năm 2018, Đảng ủy Học viện đã tổ chức mở lớp bồi dưỡng công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy và ủy ban kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; chỉ đạo Đảng ủy Phòng Quản lý học viên tổ chức bồi dưỡng công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy khối học viên. Nội dung chương trình bồi dưỡng đã bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, cập nhật các văn bản quy định mới về công tác đảng của Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương, giúp nâng cao nhận thức của đội ngũ cấp ủy trong lãnh đạo công tác xây dựng đảng và công tác kiểm tra, giám sát ở mỗi đảng bộ, chi bộ.

Thứ sáu, công tác phát triển Đảng của Đảng bộ Học viện đạt được nhiều kết quả thiết thực

Nhằm nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và chất lượng học tập của học viên, Đảng ủy Học viện đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong khối học viên, coi trọng cả về số lượng và chất lượng đảng viên, không chạy theo số lượng mà xem nhẹ chất lượng. Trong năm 2018, Đảng ủy Học viện đã tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 433 quần chúng; bồi dưỡng đảng viên mới cho 1.250 đồng chí; quyết định kết nạp 1.136 quần chúng ưu tú vào Đảng; công nhận đảng viên chính thức đối với 1.083 đảng viên dự bị đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục theo quy định; tổ chức trao tặng huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng cho 06 đồng chí, cấp thẻ đảng viên cho 542 đảng viên.

Thứ bảy, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Học viện được chấn chỉnh và tăng cường

Nhận thức sâu sắc quan điểm, kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng; lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát thì coi như không có lãnh đạo, Đảng ủy Học viện đã chấn chỉnh và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của đội ngũ cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Trong năm 2018, Đảng ủy Học viện đã quyết định kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Học viện về lãnh đạo công tác giáo dục và đào tạo; về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Học viện về lãnh đạo công tác quản lý, giáo dục học viên, nhiệm kỳ 2015 - 2020… Tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018). Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện đã phân công trách nhiệm cho các ủy viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Học viện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần phòng ngừa vi phạm trong cán bộ, đảng viên Học viện.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác đảng của Đảng bộ Học viện trong năm 2018 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở một số đảng bộ, chi bộ chưa được quan tâm đúng mức và thực hiện thường xuyên; một số đảng bộ, chi bộ có lúc chậm triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Đảng ủy cấp trên; chế độ thông tin, báo cáo của một số cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Học viện có lúc chưa kịp thời, chất lượng văn bản báo cáo còn hạn chế; việc sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ ở một số chi bộ chất lượng chưa cao; công tác tự phê bình và phê bình ở một số cán bộ, đảng viên còn thấp; một số ít cán bộ, đảng viên thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng và của Ngành, phải nhận các hình thức xử lý kỷ luật…

Trong năm 2019, công tác xây dựng đảng tại Đảng bộ Học viện được xác định với những nội dung cơ bản sau đây:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đảm bảo sự công khai, dân chủ, đồng thuận trong tất cả các mặt công tác của Học viện và của mỗi đơn vị trực thuộc; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường công tác nắm tình hình diễn biến tư tưởng của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phê phán, đấu tranh với hiện tượng trung bình chủ nghĩa, tiêu cực, chây ì, dựa dẫm... Tổ chức tốt các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc và của Ngành Công an, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong công tác, học tập, rèn luyện của cán bộ, đảng viên Học viện, góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác trong Học viện.

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ, nhất là công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, xây dựng Đảng bộ Học viện thực sự trong sạch, vững mạnh và mẫu mực toàn diện.

Hai là, tập trung lãnh đạo xây dựng Học viện thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, đạt chuẩn quốc gia và hoàn thành theo tiến độ những nội dung công tác trọng tâm của Học viện được đưa vào Chương trình công tác năm 2019 của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Ba là, triển khai quy định mới của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong CAND. Kiện toàn Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện và cấp ủy của các tổ chức cơ sở đảng. Thành lập các tổ chức đảng phù hợp với tổ chức bộ máy mới của Học viện theo chỉ đạo của Bộ. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Rà soát, kiểm tra hồ sơ đảng viên và xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên toàn Đảng bộ theo kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương.

Bốn là, tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy cấp trên. Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, nhất là những chương trình công tác lớn như: Chương trình công tác của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2019, Chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy và của Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Học viện năm 2019; Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện chương trình công tác năm học 2019 - 2020 của Đảng bộ Học viện. Tổng kết công tác Đảng năm học 2018 - 2019. Tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ XVII và đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Năm là, tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng, kết nạp đảng viên mới trong cán bộ, học viên. Tổ chức đánh giá sơ bộ việc áp dụng tiêu chuẩn, quy trình xét kết nạp Đảng theo Hướng dẫn số 38-HD/ĐUCA, ngày 19/3/2014 của Đảng uỷ Công an Trung ương về một số vấn đề phát triển đảng viên là học viên trong các trường CAND. Kịp thời đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng.

Sáu là, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Điều lệ Đảng, trong công tác phát triển đảng viên và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

PHAN VĂN THỊNH[1] - NGUYỄN ĐỨC HÒA[2][1] Thiếu tá, PGS.TS, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng CTĐ, CTCT&CTQC.

[2] Đại úy, Ths, Đội trưởng Đội Công tác đảng, Phòng CTĐ, CTCT&CTQC.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT