Một số kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) là Đảng bộ được giao quyền cấp trên cơ sở theo Quyết định số 23-QĐ/ĐUCA(X13) ngày 13/4/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (CATW). Hiện nay, Đảng bộ Học viện CSND có 41 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 13 đảng bộ cơ sở và 28 chi bộ cơ sở, với 3.018 đảng viên, trong đó có 2.769 đảng viên chính thức; 249 đảng viên dự bị, 1.155 đảng viên là cán bộ, giáo viên và 1.863 đảng viên là học viên. Ban chấp hành Đảng bộ Học viện CSND hiện có 19 đồng chí, Ban Thường vụ có 05 đồng chí; Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Học viện có 06 đồng chí, trong đó có 03 cán bộ chuyên trách. Trong năm 2019, Đảng bộ Học viện CSND đã quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trên các mặt và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Một là, để triển khai thực hiện các lĩnh vực công tác của Học viện và của mỗi đơn vị trực thuộc đảm bảo đồng bộ và thông suốt, Đảng ủy Học viện CSND và các cấp ủy trực thuộc đã quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng, ban hành các nghị quyết và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đồng thời triển khai thực hiện kịp thời các các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy CATW về công tác đảng.

Xây dựng, ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch là một trong những nội dung quan trọng, không thể thiếu trong vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, trong năm 2019, Đảng ủy Học viện đã quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng, ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch trong Đảng bộ Học viện, như: Kế hoạch công tác năm 2019 của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện; Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện chương trình công tác năm học 2019 - 2020 của Đảng bộ Học viện; triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các văn bản quan trọng về công tác đảng của Đảng và Đảng ủy CATW, như: Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong CAND Việt Nam; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thông tri số 01-TT/ĐUCA, ngày 19/9/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về đại hội đảng các cấp trong CAND nhiệm kỳ 2020-2025; Quy định số 03-QĐi/ĐUCA, ngày 23/10/2019 của Đảng ủy CATW về bổ sung, kiện toàn cấp ủy , UBKT cấp ủy trong Đảng bộ CATW giữa hai nhiệm kỳ đại hội… Việc xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch được tiến hành một cách dân chủ, lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các đồng chí Đảng ủy viên, các đảng bộ, chi bộ cơ sở và được sự nhất trí cao của Đảng ủy Học viện. Sau khi các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Học viện được ban hành, cấp ủy của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch và lãnh đạo triển khai thực hiện trong đảng bộ, chi bộ, đơn vị mình.

Hai là, Đảng ủy Học viện CSND đã quan tâm lãnh đạo đổi mới công tác tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Đảng ủy CATW, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng.

Trong năm 2019, Đảng ủy Học viện đã chỉ đạo đổi mới công tác tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của TW Đảng và Đảng ủy CATW theo hướng giao trách nhiệm cho các đồng chí bí thư cấp ủy các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ Học viện trực tiếp truyền đạt nội dung các nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị mình. Việc đã phát huy trách nhiệm của cá nhân các đồng chí bí thư cấp ủy trong lãnh đạo công tác tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng và tạo thuận lợi cho các đảng bộ, chi bộ trong học tập nghị quyết. Sau khi tổ chức học tập, quán triệt, căn cứ nội dung nghị quyết, chức năng, nhiệm vụ và tình hình đặc điểm của Học viện và của mỗi đơn vị trực thuộc, Đảng ủy Học viện và cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã xây dựng, ban hành chương trình hành động để thực hiện các nghị quyết trong Đảng bộ Học viện và trong mỗi đảng bộ, chi bộ cơ sở. Bên cạnh đó, Đảng ủy Học viện đã tổ chức góp ý có chất lượng đối với các dự thảo văn bản về công tác đảng theo yêu cầu của Đảng ủy cấp trên, nhất là đối với các dự thảo văn bản quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn đối với công tác đảng trong CAND.

Ba là, Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo tổ chức sơ kết, tổng kết nghiêm túc, có chất lượng các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương.

Triển khai thực hiện nghị quyết phải có sơ kết, tổng kết để kiểm điểm, đánh giá những việc làm được, những việc chưa làm được và có phương hướng thực hiện trong thời gian tiếp theo. Trong năm 2019, Đảng ủy Học viện CSND đã chỉ đạo tổng kết, sơ kết nhiều chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Đảng, tiêu biểu như: tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tổng kết Quy chế bầu cử trong Đảng... Qua sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết của Đảng, Đảng bộ Học viện đã có những đánh giá sâu, kỹ về những việc đã làm được, những việc chưa làm được, ưu điểm, tồn tại, hạn chế, chỉ ra các nguyên nhân và đề ra phương hướng thực hiện trong thời gian tiếp theo, tạo những chuyển biến trong việc đưa nội dung các nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác của mỗi đảng bộ, chi bộ và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của nghị quyết Đảng.

Bốn là, Đảng ủy Học viện CSND đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác tự phê bình và phê bình trong mỗi tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy Học viện CSND đã chỉ đạo đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ và trong đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chú ý phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, phòng, chống các biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, chia rẽ, bè phái, quan liêu, độc đoán, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí… Một điểm mới trong sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ Học viện CSND là định kỳ tổ chức sinh hoạt Đảng bộ và họp toàn Học viện, qua đó đã kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và định hướng công tác cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Năm là, Đảng ủy Học viện CSND đã quan tâm lãnh đạo kiện toàn đội ngũ cấp ủy, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy và cán bộ làm công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo công tác phát triển đảng đạt được những kết quả thiết thực.


Trong năm 2019, Đảng ủy Học viện đã đề xuất kiện toàn chức danh Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Học viện; kiện toàn kịp thời cấp ủy của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của mỗi cấp ủy đối với các mặt công tác của đơn vị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Đảng ủy Học viện quan tâm chỉ đạo. Nội dung chương trình bồi dưỡng đã bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, cập nhật các văn bản quy định mới về công tác đảng của Trung ương và Đảng ủy CATW, giúp nâng cao nhận thức và phương pháp của đội ngũ cấp ủy trong lãnh đạo công tác xây dựng đảng và công tác kiểm tra, giám sát ở mỗi đảng bộ, chi bộ.

Nhằm nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và chất lượng học tập của học viên, Đảng ủy Học viện CSND đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong khối học viên, coi trọng cả về số lượng và chất lượng đảng viên, không chạy theo số lượng mà xem nhẹ chất lượng. Trong năm 2019, Đảng ủy Học viện đã mở 02 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 224 quần chúng; 02 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 1.041 đảng viên dự bị; quyết định kết nạp 1.064 quần chúng ưu tú vào Đảng; công nhận đảng viên chính thức đối với 696 đảng viên dự bị đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục theo quy định; cấp phát thẻ đảng viên cho 584 đồng chí; giới thiệu sinh hoạt đảng đi cho 1.819 đồng chí; tiếp nhận và giới thiệu sinh hoạt đảng đến cho 388 đồng chí. Công tác phát triển đảng tại Đảng bộ Học viện CSND là nguồn bổ sung quan trọng cho Đảng.

Sáu là, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Học viện được chấn chỉnh và tăng cường

Nhận thức sâu sắc quan điểm, kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng; lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát thì coi như không có lãnh đạo, và để phòng ngừa sai phạm trong cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Học viện CSND đã chấn chỉnh và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của đội ngũ cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Trong năm 2019, Đảng ủy Học viện đã quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện, các nghị quyết chuyên đề, nghị quyết năm học của Đảng ủy Học viện CSND nhiệm kỳ 2015 - 2020; quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Học viện nhiệm kỳ 2015 - 2020 về lãnh đạo công tác cán bộ. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Học viện đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát, góp phần phòng ngừa vi phạm trong cán bộ, đảng viên Học viện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Học viện CSND trong năm 2019 vẫn còn một số hạn chế: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở một số đảng bộ, chi bộ chưa được quan tâm đúng mức và thực hiện thường xuyên; một số đảng bộ, chi bộ có lúc chậm triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Đảng ủy cấp trên; chế độ thông tin, báo cáo của một số cấp ủy có lúc chưa kịp thời, chất lượng văn bản báo cáo còn hạn chế; việc sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ ở một số chi bộ chất lượng chưa cao; công tác tự phê bình và phê bình ở một số cán bộ, đảng viên còn thấp; một số ít cán bộ, đảng viên thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng và của Ngành phải nhận các hình thức kỷ luật.

Trong năm 2020, công tác xây dựng đảng tại Đảng bộ Học viện CSND được xác định với những nội dung cơ bản sau đây:

Thứ nhất, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên bằng những hình thức phong phú, thiết thực; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chủ động phòng ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phê phán, đấu tranh với hiện tượng trung bình chủ nghĩa, tiêu cực, chây ì, lười biếng trong công tác, học tập. Tổ chức tốt các phong trào thi đua để qua đó nâng cao chất lượng công tác, học tập của cán bộ, học viên. Chú trọng tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận trong Đảng bộ Học viện và trong mỗi đảng bộ, chi bộ, đơn vị trực thuộc trong bối cảnh triển khai việc sắp xếp mô hình tổ chức bộ máy của các học viện, trường CAND.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo xây dựng Học viện CSND thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, đạt chuẩn quốc gia và hoàn thành theo tiến độ những nội dung công tác trọng tâm của Học viện được đưa vào Chương trình công tác năm 2020 của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW. Thành lập các tổ chức đảng phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới của Học viện theo chỉ đạo của Đảng ủy CATW và Bộ Công an.

Thứ ba, tập trung lãnh đạo tổ chức tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện CSND lần thứ XVII và đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau đại hội, kịp thời chuẩn y kết quả bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy CATW; hướng dẫn cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ mới triển khai các hoạt động theo quy định. Xây dựng, ban hành Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ Học viện CSND nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nghị quyết chuyên đề theo từng lĩnh vực công tác của Học viện.

Thứ tư, tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy cấp trên, trong đó có Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, nhất là những chương trình công tác lớn của Đảng bộ Học viện. Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Học viện.

Thứ năm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương, Đảng ủy CATW và của Đảng ủy Học viện CSND về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác phát triển đảng, công nhận đảng viên chính thức, cấp phát thẻ đảng viên cho các đảng viên trong Đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm học 2019-2020. Xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên toàn Đảng bộ theo kế hoạch của Đảng ủy CATW.

Thứ sáu, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Điều lệ Đảng và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ động phòng ngừa sai phạm trong cán bộ, học viên Học viện.

Đại tá, PGS.TS Phạm Công Nguyên
Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
Phó Giám đốc Học viện CSND

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT