Nâng cao hiệu quả phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa CAND và QĐND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới
Công an nhân dân (CAND), Quân đội nhân dân (CAND) là lực lượng vũ trang cách mạng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của chuyên chính vô sản. Vì vậy, càng phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau”, CAND và QĐND luôn chung sức, đồng lòng, đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, an ninh mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Điều đó đã trở thành truyền thống vẻ vang, bài học kinh nghiệm quý báu, là sức mạnh, là nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay từ khi chính quyền cách mạng ra đời, CAND đã kề vai sát cánh cùng QĐND chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, hai lực lượng đã đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ trong công tác, chiến đấu, bảo vệ an toàn các căn cứ địa cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan đầu não của Đảng, Chính phủ; đặc biệt trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, đã tăng cường phối hợp, hiệp đồng trong việc làm trong sạch địa bàn, bảo vệ hậu phương, bảo vệ bí mật, an toàn chuyển quân, vận chuyển lương thực, vũ khí; bắt, tiêu diệt nhiều toán thám báo, chỉ điểm của địch, tạo điều kiện thuận lợi để bộ đội tấn công địch trên chiến trường, làm nên chiến thắng “lững lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam và bảo vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa đầy gian khổ, hy sinh, CAND và QĐND tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chiến đấu anh dũng, kiên cường, thông minh, sáng tạo; phối hợp xây dựng lực lượng chính trị, phát động quần chúng nổi dậy phá thế kìm kẹp của Mỹ - Ngụy, diệt ác, trừ gian, bảo vệ căn cứ cách mạng; làm trong sạch địa bàn, bảo vệ an toàn các trận địa, mục tiêu, cơ sở kinh tế, quốc phòng; bắt và tiêu diệt hàng trăm toán gián điệp, biệt kích. Đặc biệt, lực lượng Công an đã phối hợp, chặt chẽ với Quân đội, Dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố và các ban, ngành liên quan hiệp đồng chiến đấu làm tốt công tác bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản của Nhà nước, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, cùng với quân và dân cả nước làm nên nhiều chiến thắng vang dội, như Ấp Bắc, Tổng tiến công Tết Mậu thân 1968, chiến dịch giải phóng Quảng Trị 1972, Hà Nội - Điện Biên phủ trên không, Đại thắng Mùa Xuân 1975... góp phần đánh thắng kẻ thù có tiềm lực quân sự, kinh tế mạnh hơn ta gấp nhiều lần, tạo ra những bước ngoặt quan trọng, đưa dân tộc đến Đài vinh quang của lịch sử dựng nước và giữ nước, làm nức lòng bè bạn năm châu.

Bước vào thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, quan hệ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa CAND và QĐND trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nâng lên tầm cao mới dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, như Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã khẳng định.

Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng: “Bố trí thế trận quốc phòng, an ninh phù hợp với tình hình mới. Gắn kết quốc phòng với an ninh. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế trên từng địa bàn lãnh thổ, trong công tác quy hoạch, kế hoạch và các chương trình, dự án”, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Quốc phòng tham mưu với Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 107/QĐ-TTg, ngày 02/6/2003 về “Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới”; tham mưu với Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, ngày 12/7/2010 về “Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng”... Trên cơ sở đó, CAND đã tích cực, chủ động phối hợp với QĐND bám sát nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn phát triển mới của đất nước để tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai công tác, biện pháp, lực lượng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động phối hợp với lực lượng quân sự địa phương xây dựng và triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại, các ngày lễ lớn của đất nước; bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam; tổ chức diễn tập các phương án phòng, chống bạo loạn, khủng bố; phòng, chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ; giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững chắc.

CAND và QĐND đã bám sát định hướng, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng để tăng cường phối hợp trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện, giáo dục, đào tạo cán bộ, nâng cao kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Qua đó, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân đội về tình hình, nhiệm vụ và trách nhiệm phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa hai lực lượng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; tình đoàn kết, sự gắn bó ở các cấp ngày càng chặt chẽ, sâu sắc hơn. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự quan tâm của các ngành, đoàn thể đối với sự phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa CAND và QĐND được tăng cường. Các tầng lớp nhân dân ngày càng tin yêu, tích cực giúp đỡ lực lượng Công an, Quân đội trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Kết quả phối hợp, hiệp đồng trong công tác, chiến đấu giữa CAND và QĐND đã góp phần tạo lập môi trường chính trị ổn định để phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi CAND và QĐND phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa trên các lĩnh vực công tác, nhằm đáp ứng kịp thời, có hiệu quả trước các diễn biến mau lẹ, đa dạng, phức tạp của tình hình quốc tế, khu vực và trong nước; bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và của từng lực lượng, tăng cường sức mạnh, đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tập trung rà soát, bổ sung hoàn thiện các phương án, kế hoạch phối hợp, hiệp đồng giữa hai lực lượng và chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp có thể xảy ra về an ninh, quốc phòng. Tiếp tục phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động trao đổi, thống nhất đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước có giải pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Phối hợp làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp với bảo đảm quốc phòng, an ninh tại các vùng chiến lược và các địa bàn trọng điểm. Tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết tốt các vụ việc phức tạp ngay từ đầu và tại cơ sở. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, buôn lậu, mua bán người… Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về xuất, nhập cảnh, quản lý vũ khí, vật liệu nổ; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Phối hợp phát triển công nghiệp an ninh, công nghiệp quốc phòng nhằm tăng cường tiềm lực vật chất - kỹ thuật, bảo đảm cho hai lực lượng từng bước được trang bị hiện đại. Đẩy mạnh phối hợp trong công tác nghiên cứu lý luận, nghệ thuật an ninh, quân sự.

Thường xuyên chăm lo, phối hợp xây dựng CAND và QĐND vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng, hun đúc bản lĩnh chính trị tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động phá hoại nội bộ, chia rẽ giữa Công an và Quân đội của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử xấu. Tăng cường giáo dục truyền thống, nâng cao đạo đức cách mạng, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ; chú trọng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù của lực lượng Công an và Quân đội.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Định kỳ tổ chức giao ban để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về những mô hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua trong CAND và QĐND. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng đảng, công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng CAND và QĐND trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. 

Tăng cường phối hợp thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông, nhất là báo chí CAND và QĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu.

Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tri ân các anh hùng, liệt sĩ Công an và Quân đội; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa hai lực lượng. Tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng và nhiệm vụ của công tác đoàn kết, phối hợp giữa hai lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và nhiệm vụ quốc phòng là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân là dịp để chúng ta ôn lại, tôn vinh những chiến công hào hùng, oanh liệt, mãi mãi khắc ghi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc biểu tượng sáng ngời về một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ. QĐND Việt Nam anh hùng đã xây đắp nên truyền thống cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đánh thắng mọi kẻ thù.

Kế tục xứng đáng và phát huy truyền thống đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả giữa CAND và QĐND, cán bộ, chiến sĩ CAND nguyện nỗ lực tiếp tục sát cánh cùng QĐND phấn đấu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đáp ứng tốt mục tiêu “quân cường, nước mạnh” trong thời kỳ mới của cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đại tướng, GS.TS TRẦN ĐẠI QUANG
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT