Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an nhân dân

1. Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên là phương thức lãnh đạo hiệu quả của Đảng ta qua các thời kỳ cách mạng. Trải qua các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong hòa bình, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đã có hàng vạn tấm gương cán bộ, đảng viên kiên trung, mẫu mực, sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy, hy sinh tính mạng và lợi ích cá nhân để giành độc lập, tự do; bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo thiêng liêng; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chính đáng và hạnh phúc của Nhân dân, vì mục tiêu, lý tưởng và nhiệm vụ cao cả của Đảng. 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên trong CAND. Trên cơ sở quy định của Ban Bí thư (khóa XI) và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)(1) , Đảng ủy Công an Trung ương đã kịp thời ban hành các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND phù hợp đặc thù của lực lượng; đề cập cụ thể những điều cán bộ, đảng viên trong CAND phải gương mẫu, đi đầu thực hiện, những điều phải nghiêm khắc với bản thân và những biểu hiện thiếu gương mẫu phải kiên quyết chống.

Qua thực hiện, cán bộ, đảng viên CAND có chuyển biến rõ nét hơn trong nhận thức và hành động; phát huy tinh thần “chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; tích cực đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy về “Tư cách Người Công an cách mạng”; chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa giao tiếp, ứng xử, đặc biệt là ứng xử với Nhân dân.

Lực lượng CAND đã gương mẫu đi đầu, thể hiện rõ quyết tâm chính trị, nỗ lực mạnh mẽ trong tham mưu, triển khai thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung tăng cường cho cơ sở, các đơn vị trực tiếp chiến đấu; triển khai Công an xã chính quy. Thực hiện nghiêm các quy định về phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực; tăng cường thanh tra, kiểm tra, coi trọng các hoạt động

kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, từng bước khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và việc thực hiện trách nhiệm nêu gương ở từng cơ quan, đơn vị.

Nhiều cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp đã thể hiện tinh thần quyết liệt, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, là chỗ dựa tin cậy cho cán bộ, chiến sĩ trong các mặt công tác, trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết các điểm nóng, những vụ việc phức tạp, khám phá các vụ án nghiêm trọng. Trên tuyến đầu phòng, chống đại dịch COVID-19, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ CAND “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh, các trường hợp nghi nhiễm; tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về giãn cách xã hội; bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu cách ly tập trung; tăng cường đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng phòng, chống dịch để phạm tội; phối hợp làm tốt công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài… góp phần quan trọng ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
 
Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND cũng góp phần thực hiện hiệu quả chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, chiến lược về kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, mở rộng đối ngoại, hợp tác quốc tế; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; kỷ cương, phép nước được giữ vững; cuộc sống bình yên của Nhân dân được bảo vệ. Đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ tận tụy, dũng cảm hy sinh, chịu thương tích trong công tác, chiến đấu; nhiều sáng kiến, cách làm mới trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước, trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học...thể hiện tinh thần trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên CAND và truyền thống quý báu “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng CAND. 
2. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt và quyết liệt của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc tích cực, mạnh mẽ, thống nhất của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân, đất nước ta đã và đang đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, tạo thế và lực cho giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực đang tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng nặng nề, phức tạp hơn trên tất cả các lĩnh vực. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, phải tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là lãnh đạo, chỉ huy trong CAND.
 
Trước hếtphải nhận thức sâu sắc, tư tưởng, đạo đức và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về nêu gương, trong đó tấm gương đạo đức, phong cách của Người là sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa giáo dục nâng cao nhận thức và thực hành nêu gương về đạo đức cách mạng. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc, là tấm gương mẫu mực cho mọi thế hệ người Việt Nam, trong đó có cán bộ, đảng viên CAND học tập và làm theo. 
Thứ haixác định rõ việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên là nội dung quan trọng, cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta không ngừng tự đổi mới, chỉnh đốn nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, giữ vững vai trò lãnh đạo qua các thời kỳ. Đó không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là nhu cầu tự hoàn thiện của Đảng, là nghĩa vụ thiêng liêng của các thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước. Vì vậy, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên - trong đó có cán bộ, đảng viên Công an - có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, thậm chí vi phạm pháp luật, là nhiệm vụ vừa cơ bản, lâu dài, vừa có ý nghĩa cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên CAND không những phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt mà còn phải làm gương trong công tác và lối sống, nói luôn đi đôi với làm; chức vụ càng cao càng phải chú trọng nêu gương thường xuyên, tự giác, nhất là trong rèn luyện về đạo đức, lối sống, như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mỗi cán bộ Công an phải cố gắng, gương mẫu trong học tập, trong công tác, gương mẫu về đạo đức cách mạng”(2) .
 
Thứ ba, thực hành nêu gương của cán bộ, đảng viên luôn là một phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong CAND. Thực tiễn chứng minh, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, lực lượng CAND không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, có những cống hiến, đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Trong tình hình hiện nay, để phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng CAND và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, cán bộ, đảng viên CAND phải luôn gương mẫu về mọi mặt, thực sự vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, nhạy bén về chính trị, gương mẫu rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng; tinh thông nghiệp vụ, nắm chắc và thượng tôn pháp luật, gắn bó máu thịt với Nhân dân; gương mẫu trong giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, làm tổn hại đến lợi ích chung, lợi ích chính đáng của người dân; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình thường xuyên, nghiêm túc thực hiện “tự soi”, “tự sửa”; ra sức giữ gìn, bảo vệ uy tín của Đảng, của lực lượng CAND, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.
 
Thứ tưphải tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên CAND, gắn với thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Tập trung cụ thể hóa các quy định về nêu gương của Trung ương Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương thành nội dung nêu gương của từng cán bộ, đảng viên, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát,tuyên truyền,nhân rộng những cách làm hay, các điển hình tiên tiến; thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến của quần chúng Nhân dân; kiên quyết đấu tranh phê phán, xử lý nghiêm minh những biểu hiện thiếu gương mẫu, những hành vi, biểu hiện tiêu cực, suy thoái, vi phạm pháp luật theo đúng nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
 
Phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu, đi đầu trên mọi lĩnh vực công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.

 

 

_______________________

(1). Quy định số 101-QĐi/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí Thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

(2). Hồ Chí Minh: toàn tập, Sđd, t.11, tr.250.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT