Phát huy truyền thống Anh hùng, vẻ vang, quyết tâm chỉnh đốn, xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ lãnh đạo cao cấp, đoàn viên, thanh niên ưu tú trong CAND nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2019) và 14 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (2005 - 2019).

Ra đời trong những ngày Cách mạng Tháng Tám lịch sử, được tôi luyện, thử thách qua các cuộc chiến tranh và trong thời kỳ xây dựng, phát triển đất nước, với những chiến công nối tiếp chiến công, lực lượng CAND Việt Nam đã không ngừng bồi đắp nên truyền thống anh hùng, vẻ vang của mình, đó là: Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân để công tác và chiến đấu; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các cơ quan bảo vệ pháp luật và các cấp, các ngành; không quản khó khăn, gian khổ, hy sinh; nêu cao cảnh giác cách mạng, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, khôn khéo trong đấu tranh với kẻ địch và tội phạm; đề cao tinh thần “thượng tôn pháp luật”; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện tư cách người Công an cách mạng theo Sáu điều Bác Hồ dạy; đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Truyền thống tốt đẹp, bản chất cách mạng, sức mạnh và tinh thần chiến đấu kiên cường của lực lượng CAND đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới của đất nước, với những chuyển đổi căn bản về cơ chế, chính sách, trong xu thế hội nhập và phát triển, lực lượng CAND đã quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, gắn kết chặt chẽ giữa đổi mới tư duy lý luận với thực tiễn; đổi mới sâu sắc, đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, hoàn thiện phương châm, nguyên tắc, biện pháp, chiến thuật đấu tranh với các loại đối tượng, với tội phạm. Chủ động, nhạy bén nắm bắt tình hình, tận dụng thời cơ, thuận lợi, nhận rõ nguy cơ, thách thức, dự báo các tình huống phức tạp để chủ động ứng phó, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và chức năng trực tiếp đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Không ngừng đổi mới cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, phát huy hiệu quả quan hệ phối hợp công tác với các ngành, các địa phương, nhất là với Quân đội nhân dân, tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy đi đôi với tăng cường tiềm lực vật chất, tạo tiền đề quan trọng để nâng cao hiệu quả các mặt công tác.

Những nỗ lực, cố gắng của lực lượng CAND đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm vững chắc lợi ích, an ninh quốc gia, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ, làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đất nước ta đang đứng trước những thời cơ, vận hội lớn để đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại như tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra. Tuy nhiên, chúng ta cũng đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức không nhỏ từ tình hình thế giới, khu vực đang có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Các nguy cơ đe dọa chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, suy giảm lòng tin của một bộ phận cán bộ, nhân dân; âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch ngày càng thâm độc, xảo quyệt; diễn biến phức tạp của một số loại tội phạm, cùng với các loại tệ nạn xã hội, thiên tai, dịch bệnh… đang tiềm ẩn gây ra những bất an trong xã hội.

Mặt khác, nghiêm khắc nhìn nhận từ thực tiễn thời gian qua cho thấy công tác xây dựng lực lượng CAND còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế, bất cập so với yêu cầu nhiệm vụ. Vì vậy, để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phục vụ đất nước hội nhập, phát triển nhanh và bền vững, đòi hỏi lực lượng CAND phải tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang, quyết tâm xốc lại đội ngũ, kiên quyết chỉnh đốn và tăng cường xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước hết, phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong CAND theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thực hiện nghiêm túc Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và “Sáu điều Bác Hồ dạy CAND”. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi chức năng, nhiệm vụ và chấp hành kỷ cương, kỷ luật; thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa” của cán bộ, đảng viên.

Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, kiên quyết thanh lọc đội ngũ, đưa ra khỏi lực lượng những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, bị cám dỗ, sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo bởi các phần tử xấu, những danh lợi tầm thường. Tăng cường các biện pháp để bảo vệ uy tín, gìn giữ danh dự và truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thứ hai, tập trung điều chỉnh, bố trí lại lực lượng theo hướng tăng cường cho cơ sở, cho lực lượng trực tiếp chiến đấu. Rà soát khung tiêu chuẩn, tiêu chí để bố trí cán bộ ở từng cấp Công an theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị là “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Theo đó, tiếp tục giảm quân số ở cơ quan Bộ để tăng cường cho địa phương, giảm quân số ở cấp tỉnh, cấp huyện để tăng cường cho cấp xã, phường, thị trấn. Khẩn trương triển khai thực hiện chủ trương bố trí Công an xã chính quy, đi đôi với đổi mới phương thức hoạt động, phương pháp công tác theo hướng gần dân, sát dân, tăng cường “tương tác” với nhân dân, sâu sát cơ sở, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, trong từng gia đình, từng thôn, xóm không để phát sinh thành tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. 

Cùng với việc điều chỉnh, bố trí lại lực lượng phải chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đào tạo lại cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, nhất là cán bộ cấp chiến lược gắn với chuẩn bị nhân sự Công an tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Thứ ba, phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng CAND, đồng thời quán triệt sâu sắc quan điểm “lấy dân làm gốc”, dựa vào nhân dân, đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường và không ngừng nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp công tác với các ngành, đoàn thể, địa phương, nhất là quan hệ phối hợp hiệp đồng tác chiến với Quân đội nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND Việt Nam vững mạnh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.

Thứ tư, không ngừng đổi mới tư duy lý luận, đổi mới phương pháp, biện pháp công tác, chủ trương đối sách với các loại đối tượng. Chủ động nghiên cứu, đánh giá dự báo chiến lược, thường xuyên nhận rõ thời cơ và nguy cơ đối với an ninh, trật tự, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách, pháp luật, các giải pháp, biện pháp ứng phó có hiệu quả với các mối đe dọa an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống, nhất là vấn đề an ninh mạng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Thứ năm, tăng cường tiềm lực vật chất, kỹ thuật, khoa học - công nghệ đáp ứng yêu cầu công tác. Tập trung đầu tư trang bị cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu, trước hết là lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy, bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm lợi dụng công nghệ cao, hiện đại hóa một số lực lượng nghiệp vụ, đáp ứng đòi hỏi của tình hình nhiệm vụ. Phát triển công nghiệp an ninh, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ, đặc biệt là những thành tựu của Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư phục vụ công tác, chiến đấu.

Thứ sáu, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ huy, phân công, phân cấp rành mạch, quyền gắn với trách nhiệm cụ thể, rõ ràng. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần chủ động, năng động, quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị. Kiên quyết thay thế người đứng đầu đơn vị, địa phương nếu để tội phạm lộng hành, để tình hình phức tạp hoặc xảy ra những vi phạm nghiêm trọng của cấp dưới. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cấp dưới, nhất là cấp cơ sở; chú trọng tổng kết, sơ kết rút kinh nghiệm để không ngừng cải tiến, nâng cao hiệu quả các mặt công tác Công an, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới toàn diện và phát triển đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT