Phát huy truyền thống của lực lượng tham mưu CAND trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ

1. Lực lượng tham mưu Công an nhân dân (CAND) ra đời và phát triển gắn liền với quá trình trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng CAND; được sự quan tâm thường xuyên, sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng tham mưu CAND đã không ngừng vươn lên, lớn mạnh về mọi mặt và đóng góp quan trọng vào những thành tích, chiến công chung của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Những năm gần đây, cơ quan tham mưu trong CAND đã tích cực nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong Công an ban hành nhiều chủ trương, giải pháp có ý nghĩa chiến lược về lĩnh vực công tác bảo đảm an ninh, trật tự. 

Đồng thời, đã tham mưu, giải quyết ổn định các vấn đề mới, phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự ở từng thời điểm, lĩnh vực. Các mặt công tác tham mưu thực sự được đổi mới, nhất là công tác tổ chức thông tin đã từng bước được quy trình hóa, thể hiện tính chuyên nghiệp của lực lượng vũ trang chiến đấu. 

Chỉ tính riêng năm 2018 và quý I năm 2019, lực lượng tham mưu CAND đã tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị về  “Chiến lược an ninh quốc gia”;  về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm và công tác phòng chống, kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; về “Tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân”. Tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”...

Văn phòng Bộ đã chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm, phân tích, xử lý thông tin, chủ động đề xuất lãnh đạo Công an các cấp ban hành các chủ trương, đường lối, biện pháp công tác phù hợp với điều kiện mô hình tổ chức mới để chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự. 

Chú trọng tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao, giải đáp các kiến nghị của đại biểu Quốc hội, cử tri về lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự. Đồng thời tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ chí đạo sơ kết, tổng kết các chuyên đề công tác, nhất là tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị định số 01/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an trong toàn lực lượng, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 và Hội nghị sơ kết công tác Công an quý I-2019, tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Nghị định số 01/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Với vai trò là đầu mối trong quan hệ phối hợp giữa lực lượng CAND với các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp, đoàn thể, Văn phòng đã tham mưu, phục vụ lãnh đạo Bộ triển khai, sơ kết nhiều nghị định, thông tư, quy chế phối hợp về quan hệ phối hợp trong công tác giữa Bộ Công an với các cơ quan, ban, ngành, như: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo,... Tăng cường thực hiện tốt chức năng phát ngôn, định hướng tuyên truyền theo đúng quy định của pháp luật, của ngành Công an.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tham mưu CAND có nhiều chuyển biến rõ nét, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đã triển khai có hiệu quả các biện pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, siết chặt kỷ cương, kỷ luật theo điều lệnh CAND. 

Đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, luôn tận tụy với công việc, có ý thức học tập và rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, giữ được phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, không để xảy ra sai phạm trong công tác.

Đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo xây dựng Đề án số 106 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trên cơ sở đó tham mưu Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15-3-2018 về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 6-8-2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. 

Theo mô hình tổ chức bộ máy mới, không tổ chức các Cục tham mưu trên các lĩnh vực an ninh, tình báo, cảnh sát, xây dựng lực lượng, hậu cần; chức năng tham mưu giữa Văn phòng, các Cục nghiệp vụ và Công an các địa phương được xác định cụ thể, phân cấp rõ ràng hơn. 

Văn phòng là cơ quan tham mưu chiến lược, có chức năng tham mưu, điều phối phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; các Cục nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ trên từng lĩnh vực theo chức năng; cơ quan tham mưu Công an các địa phương giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu với tỉnh ủy, UBND cấp tỉnh các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn và tham mưu, điều phối lực lượng Công an địa phương thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình, mệnh lệnh chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an. 

Sau khi triển khai mô hình tổ chức bộ máy Bộ Công an, cơ quan tham mưu Công an các cấp đã chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các cấp Công an chỉ đạo, điều phối các mặt công tác bảo đảm thông suốt, tạo cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, kịp thời giải quyết công việc nhanh, cụ thể, thống nhất, chuyên sâu và hiệu quả

Kết quả công tác tham mưu trong 73 năm qua đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của lực lượng CAND; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp; sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ lực lượng tham mưu và sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các đơn vị chức năng trong và ngoài lực lượng Công an.

2. Trong thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, đất nước ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra cho toàn lực lượng Công an nói chung, lực lượng tham mưu CAND nói riêng những nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tham mưu cả về tư duy, cơ chế, chính sách, phương pháp công tác và tổ chức cán bộ; lực lượng tham mưu quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, công tác trọng tâm sau:

Quán triệt thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2019: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Lực lượng tham mưu Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang “Trung thành - Tận tụy; Mưu trí - Sáng tạo; Đoàn kết - Lập công”, hoạt động hướng tới mục tiêu là: Kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền các cấp chỉ đạo các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp cần xác định công tác tham mưu là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, là công tác cơ bản, chiến lược của ngành; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 09/CT-BCA-V11, ngày 1-10-2013 của Bộ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu CAND trong tình hình mới.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ làm công tác tham mưu CAND cần phải nhận thức sâu sắc hơn vai trò, vị trí của công tác tham mưu đối với các mặt công tác, chiến đấu của toàn lực lượng CAND; luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, nâng cao chất lượng biên tập các văn bản trình lãnh đạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ tham mưu phải thể hiện tính chuyên nghiệp, chủ động nắm, phân tích, đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy CAND các cấp có các chủ trương, giải pháp, chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xác định đây là yếu tố quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu; thực hiện có hiệu quả các giải pháp củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong cơ quan tham mưu Công an các cấp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII). 

Tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan tham mưu theo mô hình tổ chức của Bộ Công an đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt quan tâm công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham mưu, xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn cán bộ tham mưu, thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ từ khâu tuyển chọn bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảm bảo cán bộ công tác tại các cơ quan tham mưu CAND đủ khả năng nghiên cứu, dự báo tình hình, có khả năng tham mưu giải quyết những vấn đề cơ bản, chiến lược về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND, phục vụ hiệu quả yêu cầu xây dựng và bảo vệ, phát triển đất nước. 

Tăng cường cán bộ tham mưu để xây dựng đội ngũ cán bộ có tầm trí tuệ sắc sảo, có năng lực, kinh nghiệm trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và truyền đạt, hướng dẫn công tác. Hoàn thiện quy trình công tác, quy chế làm việc của cơ quan tham mưu gắn với nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm công tác trong cơ quan tham mưu. Xây dựng các Thông tư quy định về biện pháp nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh, Cảnh sát phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an.

Làm tốt công tác thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình; chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Công an các cấp đề ra các chủ trương, đường lối, các quyết định, mệnh lệnh, chương trình, đề án, kế hoạch công tác; tham mưu lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của ngành Công an về an ninh, trật tự; cụ thể hóa thành các chương trình công tác của từng đơn vị, địa phương, định rõ những việc phải làm, thời gian hoàn thành.

Tổ chức công tác nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo, thống kê số liệu đảm bảo kịp thời, tập trung, thống nhất, chính xác, sát thực tiễn. Thực chất của công tác tham mưu là giúp lãnh đạo, chỉ huy “hoạch định những công việc trong tương lai”, vì vậy cần phải tăng cường công tác nghiên cứu dự báo, nhất là dự báo vĩ mô. Những ý kiến tham mưu phải là những sản phẩm trí tuệ có chất lượng cao với tầm dự báo xa, có tính phát hiện mới và sáng tạo, đồng thời phải đảm bảo nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả.

 Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan tham mưu Công an các cấp và giữa tham mưu CAND với tham mưu của các bộ, ngành, đoàn thể để trao đổi thông tin, thống nhất phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, đề xuất các chủ trương chiến lược trong lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. Tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành các nghị định, thông tư, quy chế phối hợp về quan hệ phối hợp với các ban, bộ, ngành phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Tập trung tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ trong công tác tham mưu; hiện đại hóa trang thiết bị, phương tiện, ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cuộc cách mạng 4.0), xây dựng các phần mềm dùng chung cho công tác tham mưu. 

Phát huy vai trò của đường truyền mạng nội bộ kết nối giữa Văn phòng và cơ quan tham mưu các cấp. Đầu tư, nâng cấp Trung tâm Thông tin chỉ huy Bộ Công an và Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của công tác thông tin trong tình hình mới.

Phát huy truyền thống và thành tích đạt được trong suốt 73 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng tham mưu CAND quyết tâm phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần tích cực bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của đất nước trong tình hình mới. 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT