Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, viết tiếp những trang sử hào hùng

Với những truyền thống vẻ vang, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng ta đã và đang lãnh đạo toàn dân và toàn quân giành được những kết quả rất quan trọng, tạo ra niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, để đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển rực rỡ hơn nữa.

* Những truyền thống vẻ vang của Đảng

Trong suốt chiều dài lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã tích lũy và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang.

Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ có đi theo con đường cách mạng mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn thì cách mạng Việt Nam mới giành được thắng lợi trọn vẹn, đất nước ta mới thật sự được độc lập; dân tộc ta mới thật sự được tự do; nhân dân ta mới có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.   

Đó là truyền thống giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối; nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả  các nhiệm vụ cách mạng. Trong mỗi giai đoạn, Đảng ta luôn thấm nhuần quan điểm  chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam để xác định phương hướng, nhiệm vụ, phương pháp của cách mạng  Việt Nam.   

Đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu. Nhân dân ta đã nuôi dưỡng và bảo vệ Đảng từ những ngày còn trứng nước, hết lòng tin yêu Đảng, ủng hộ và ra sức phấn đấu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Sức mạnh vô tận của nhân dân làm nên sức mạnh vô địch của Đảng; nguồn gốc sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.   

Đó là truyền thống đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí. Trải qua những thử thách khắc nghiệt trong nhà tù đế quốc, trước lưỡi lê, họng súng của kẻ thù hay trên chiến trường lửa đạn, những người cộng sản Việt Nam đã nêu những tấm gương sáng ngời về tinh thần đoàn kết gắn bó, thương yêu nhau; về tình đồng chí, đồng đội. Chính tình nghĩa cộng sản đó đã gắn kết những người cách mạng Việt Nam thành một đội tiên phong gang thép được nhân dân tin yêu, bạn bè ngưỡng mộ, kẻ thù khiếp sợ; tạo thành sức mạnh để Đảng ta vượt qua mọi thử thách, hy sinh, giữ vững niềm tin và giương cao ngọn cờ lãnh đạo.   

Đó là truyền thống đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả. Đây là cơ sở vững chắc để Đảng ta hình thành và thực hiện thành công đường lối đối ngoại đúng đắn qua các thời kỳ, phát huy đến đỉnh cao sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đưa cách mạng Việt Nam liên tục phát triển. 

Viết tiếp những trang sử hào hùng

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 giành đỉnh cao thắng lợi huy hoàng, công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử là do sự đoàn kết của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng.

Đặc biệt, sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, từ một đất nước nghèo nàn, có cơ sở vật chất-kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội lạc hậu, trình độ thấp, đến nay, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình. Văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững. Vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đến nay, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có quy mô dân số gần 100 triệu người với mức thu nhập bình quân 2.750 USD/người; đã tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế, trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các hoạt động của cộng đồng quốc tế.

Đảng ta bước vào Đại hội XIII với niềm tin và động lực mới khi chèo lái đất nước vượt qua một năm 2020 lịch sử, vượt qua những cơn sóng dữ dịch bệnh, thiên tai, và đạt được “mục tiêu kép” đầy ấn tượng trong phòng chống đại dịch và phát triển kinh tế. Việt Nam là một trong ít quốc gia duy trì tăng trưởng dương trên thế giới với tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 đạt 2,91%.

Quyết liệt làm trong sạch Đảng và dẫn dắt đất nước vượt qua đại dịch bệnh, Đảng ta đang được người dân gửi trọn niềm tin tiếp tục đưa đất nước bước vào một vận hội mới. Có được thành công đó phải kể đến năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Thành công đó còn thể hiện rõ sức mạnh của “ý Đảng hợp lòng dân”. Bởi Đảng luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm lấy dân làm gốc; nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII lần này thể hiện một tầm nhìn xa, một khát vọng lớn của Đảng, của dân tộc ta là đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cụ thể hơn là đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Mục tiêu và khát vọng đã thể hiện rõ tính kế thừa và phát triển, tính liên tục và hoàn chỉnh trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Với những truyền thống vẻ vang và những bài học quý báu trong suốt 91 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam - một đảng cách mạng chân chính, trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín lãnh đạo, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, chúng ta tin tưởng sắt son rằng, Đảng luôn vững tay chèo lái, lãnh đạo toàn dân tộc ta lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT