Phát huy vai trò của Hội Phụ nữ Học viện trong giai đoạn hiện nay
Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang - Phó Giám đốc Học viện CSND tặng hoa chúc mừng cán bộ, giảng viên, học viên Học viện nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã luôn quan tâm và chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ để cán bộ nữ phát triển tư duy lãnh đạo, có tầm nhìn xa, tinh thần thượng tôn pháp luật, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Tại Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 12/7/1993 của Bộ Chính trị về “Tăng cường và đổi mới công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới” đã khẳng định “xây dựng đội ngũ cán bộ nữ là nhiệm vụ có tính chiến lược trong toàn bộ công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở quy hoạch, có kế hoạch tạo nguồn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ, tạo điều kiện để cán bộ nữ cống hiến và trưởng thành”. Các quan điểm, chủ trương đó thể hiện xuyên suốt trong các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác phụ nữ và đã từng bước được cụ thể hoá thành các chiến lược, quy hoạch gắn liền với những chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ.

Trong suốt chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển lớn mạnh của Học viện Cảnh sát nhân dân, Đảng ủy - Ban Giám đốc Học viện đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và ngành Công an trong công tác cán bộ nữ nhằm đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong thời điểm Học viện đang phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, quy mô đào tạo tăng nhanh theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực. Đảng ủy Học viện đã chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ nữ nói riêng đảm bảo về số lượng và chất lượng, gắn quy hoạch với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và các khâu trong công tác cán bộ; quan tâm thực hiện chế độ, chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp đối với cán bộ nữ. Song song với đó, Đảng ủy - Ban Giám đốc Học viện đã đề ra chủ trương và triển khai đồng bộ các biện pháp đổi mới toàn diện công tác giáo dục, đào tạo, trong đó có nội dung đổi mới công tác nữ, tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ nữ có trình độ chuyên môn cao. Đồng thời chỉ đạo Ban chấp hành Hội phụ nữ Học viện chú trọng công tác Hội và phong trào phụ nữ nhằm kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên và nữ học viên phản ánh, đề xuất với Đảng ủy - Ban Giám đốc, Hội phụ nữ cấp trên nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của các hội viên. Hàng năm, cấp ủy các đơn vị phải rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, trong đó chú ý quy hoạch, đào tạo, tạo nguồn cán bộ nữ.

Tính đến đầu năm 2019, Hội phụ nữ Học viên có 1.664 hội viên (trong đó hội viên là cán bộ có 496 đồng chí, hội viên là học viên là 1168 đồng chí) sinh hoạt tại 60 chi hội, tổ nữ trực thuộc. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị của cán bộ, hội viên ngày càng được nâng cao, với 03 đồng chí có học hàm, học vị là Phó giáo sư, 40 đồng chí có trình độ Tiến sĩ, 136 đồng chí có trình độ Thạc sĩ, 67 đồng chí đang tham gia nghiên cứu sinh; 74 đồng chí có trình độ cao cấp chính trị, 157 đồng chí có trình độ trung cấp chính trị và 155 đồng chí có trình độ sơ cấp. Tỷ lệ nữ lãnh đạo, chỉ huy nữ ngày càng gia tăng, hiện nay có 34 đồng chí lãnh đạo cấp phòng và tương đương (trong đó có 02 nữ trưởng khoa, 32 nữ phó trưởng khoa, phòng); 91 nữ chỉ huy cấp Tổ, Đội; 47 đồng chí tham gia cấp ủy các cấp, trong đó có 01 nữ Đảng ủy viên Đảng ủy Học viện. Hơn thế nữa, số lượng quy hoạch lãnh đạo cấp phòng, quy hoạch chỉ huy cấp đội, cấp tổ cũng ngày càng tăng (quy hoạch lãnh đạo cấp phòng là: 127 đồng chí, quy hoạch lãnh đạo cấp tổ: 178 đồng chí).

Xuất phát từ đặc thù của hội viên Hội Phụ nữ Học viện được chia thành 2 khối khá độc lập là khối nữ cán bộ và khối nữ học viên, Hội phụ nữ Học viện đã chú trọng đổi mới, vừa đảm bảo nhiệm vụ chính trị, vừa đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của cán bộ, hội viên. Từ việc triển khai các phong trào trên diện rộng, hiện nay các phong trào thi đua được tổ chức, triển khai, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, định hướng theo cụm, theo công tác chuyên môn và dựa vào đối tượng hội viên cụ thể, hướng về phong trào thi đua ở các chi hội cơ sở. Hệ thống tổ chức và hoạt động của Hội phụ nữ Học viện luôn tuân thủ Điều lệ Hội, quy định về công tác Hội trong CAND và hoạt động của Hội luôn thực hiện đúng nguyên tắc, cơ cấu tổ chức cơ sở gắn với công tác chuyên môn của khối cán bộ, giáo viên và các khóa học, chuyên ngành học và luôn có sự phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị chức năng trong Học viện. Đội ngũ cán bộ Hội, nhất là cán bộ, hội viên có năng lực tổ chức, có thành tích trong giảng dạy, học tập, rèn luyện và nhiệt tình với công tác Hội luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, làm việc tập thể gắn với sự phân công phụ trách từng lĩnh vực công tác chuyên môn cụ thể. Các chi hội, tổ nữ tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của phụ nữ cả nước nói chung, phụ nữ CAND nói riêng. Đặc biệt, các hoạt động của Hội được thực hiện một cách khoa học theo các chương trình, kế hoạch, nội dung hoạt động phù hợp với tình hình đặc điểm cũng như nhiệm vụ chính trị của Học viện và nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo cán bộ, hội viên để từ đó xây dựng được đội ngũ cán bộ Hội có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, nhiệt tình làm công tác Hội.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội phụ nữ Học viện đã tham mưu cho Giám đốc Học viện ra Quyết định kiện toàn Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ Học viện, ban hành quy chế hoạt động và phân công trách nhiệm cho các thành viên; xây dựng phương hướng hoạt động hàng năm; triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới và các Nghị định của Chính phủ về bình đẳng giới; Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 04/NQ-TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường đổi mới công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới” và Chỉ thị số 37/CT-BBT của Ban Bí thư về công tác cán bộ nữ; Nghị định số 19/NĐ-CP về quy định các cơ quan Nhà nước, tạo điều kiện cho Hội phụ nữ các cấp tham gia vào quản lý nhà nước.

Hội phụ nữ Học viện đã chủ động tham mưu, xây dựng chương trình đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc với hội viên nữ các chi hội phụ nữ trực thuộc. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài Học viện tổ chức nhiều chương trình tập huấn về công tác phụ nữ và trẻ em, các chương trình phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ và trẻ em; chương trình quyền tiếp cận công lý đối với phụ nữ bị bạo lực; tổ chức các hoạt động thiện nguyện; động viên, thăm hỏi chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, những người có công với cách mạng và trao nhiều suất quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cho học sinh nghèo tại nhiều địa phương trên cả nước.

Bằng nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức phấn đấu, khuyến khích, động viên hội viên tích cực học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, cập nhập tình hình thời sự trong và ngoài nước để nâng cao bản lĩnh chính trị. Tổ chức hội thảo chuyên đề, mời báo cáo viên nói chuyện về những vấn đề liên quan đến công tác phụ nữ và tổ chức Hội. Đồng thời, Hội đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi Hội, tổ nữ tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục và chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ, trẻ em; tổ chức lồng ghép các nội dung tuyên truyền thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình...

Hội phụ nữ Học viện thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, cách thức tổ chức các mô hình, công trình, phần việc thi đua của phụ nữ. Bên cạnh những mô trình trước đây chỉ nghiêng về đặc điểm giới và thiên chức của phụ nữ, hiện tại Hội đã định hướng cho các cấp hội cơ sở chủ động đăng ký các công trình phần việc cụ thể như: công trình “Nhà ăn văn hóa” do Chi hội phòng Quản lý nhà ăn đảm nhiệm; công trình “Dây chuyền hoàn thiện sách tự quản” của Chi hội Trung tâm Lưu trữ và Thư viện đảm nhiệm; công trình “Hỗ trợ học viên nghiên cứu khoa học” của Chi hội Quản lý giáo dục; công trình “Nữ học viên chuẩn về điều lệnh trật tự nội vụ” của các Chi hội khối học viên… Trong đó, công trình “Hỗ trợ học viên nghiên cứu khoa học” của Chi hội Quản lý giáo dục vinh dự được nhận Giấy chứng nhận Công trình, mô hình phần việc tiêu biểu trong đợt tổng kết thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Bộ Công an, Đảng ủy - Ban Giám đốc Học viện, Hội phụ nữ Học viện đã tích cực thực hiện các kế hoạch đối ngoại, mở rộng quan hệ và phát triển các loại hình hợp tác quốc tế của Học viện, tham mưu cho Ban Giám đốc Học viện xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động hợp tác đào tạo, giao lưu quốc tế, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế. Hằng năm, cán bộ, hội viên đã được ra nước ngoài học tập, công tác, nâng cao trình độ, khảo sát, tập huấn, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về kiến thức chuyên môn cũng như được thăm quan, du lịch tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo, Philipin, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan… góp phần thực hiện đường lối phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị hợp tác Quốc tế của phụ nữ Học viện trong sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới - phát triển - hòa bình.

Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy - Ban Giám đốc Học viện, các chủ trương và biện pháp đồng bộ về công tác cán bộ nữ, công tác Hội và phong trào phụ nữ đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, nề nếp, có hiệu quả và đã có bước phát triển mạnh mẽ về cơ cấu tổ chức Hội, số lượng hội viên, chất lượng hoạt động Hội và phong trào phụ nữ. Hội viên phụ nữ Học viện đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ học tập, công tác chuyên môn, từ đó đã giúp cho Hội phụ nữ Học viện từng bước khẳng định vai trò và vị trí của cán bộ, hội viên trên từng lĩnh vực công tác như đào tạo, nghiên cứu khoa học, tham mưu, hậu cần, phục vụ,... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Đại hội đại biểu phụ nữ Bộ Công an lần thứ VIII và các chương trình, hoạt động của Hội phụ nữ Học viện Cảnh sát nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Để phát huy hơn nữa vai trò của Hội phụ nữ trong tiến trình xây dựng Học viện trở thành trường trọng điểm và đạt chuẩn quốc gia, việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cán bộ nữ, đổi mới nâng cao chất lượng công tác hội và phong trào phụ nữ Học viện Cảnh sát nhân dân là yêu cầu, đòi hỏi khách quan. Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị thời kỳ mới, Hội phụ nữ Học viện cần tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:

Một là, luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám đốc để tổ chức, triển khai các hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ phù hợp với đặc điểm tình hình chung. Kiện toàn Hội phụ nữ Học viện theo đề án số 01/ĐA-BCH ngày 21/09/2018 của Hội phụ nữ Bộ công an về kiện toàn tổ chức Hội phụ nữ trong CAND theo chủ trương kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình mới của Bộ Công an. Thường xuyên đổi mới nội dung hoạt động, hình thức vận động sao cho phù hợp với đặc điểm của từng khối hội viên, lấy lợi ích hội viên làm động lực, thu hút, lôi cuốn hội viên. Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hai là, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước”. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục nghiên cứu, triển khai các mô hình mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Thực hiện có hiệu quả Đề án của Trung ương Hội LHPN Việt Nam về “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước”; hướng dẫn, vận động cán bộ, hội viên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của phụ nữ Việt Nam gắn với truyền thống của phụ nữ Công an nhân dân nói chung, truyền thống phụ nữ Học viện CSND nói riêng.

Ba là, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện trong lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác nữ, công tác hội và phong trào phụ nữ. Chú trọng xây dựng, kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội cơ sở; động viên chị em tích cực, chủ động học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng công tác. Tăng cường kết nghĩa, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ năng giữa cán bộ chuyên trách, cán bộ hội. Chủ động, tích cực, tự giác rèn luyện để đạt được 4 phẩm chất tốt đẹp “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” của người phụ nữ trong thời đại mới.

Bốn là, phát huy vai trò của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp trong tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới; tích cực, chủ động tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ về mọi mặt của các cơ quan chức năng trong và ngoài Học viện để công tác phụ nữ, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em phát triển đúng hướng, đạt kết quả tốt. Coi trọng sơ kết, tổng kết đánh giá và trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động Hội giữa Hội Phụ nữ Học viện với các cơ sở Hội khác cũng như giữa các chi hội, tổ nữ để phát huy ưu điểm, hạn chế khuyết điểm.

Năm là, xây dựng đội ngũ cán bộ hội nòng cốt, có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với phong trào, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để tổ chức hoạt động tập hợp quần chúng. Mỗi cán bộ, hội viên trong Học viện tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên về mọi mặt để khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình trên từng cương vị công tác, mỗi cán bộ, hội viên cần xác định rõ trách nhiệm của mình đối với công việc được giao, không tự thỏa mãn, thiếu tự tin; yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ nhau nhiều hơn trong công tác, tôn trọng, công nhận nhau, thi đua cùng tiến bộ.

Sáu là, tổ chức phong trào thi đua phải thiết thực, cụ thể, phát huy được lợi thế của các tổ chức Hội trực thuộc,  phát huy tinh thần tự học, tự rèn, tích cực gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đấu tranh với những nhận thức sai lệch, những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đa dạng hóa hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, hội viên phụ nữ công tác, học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện. Phong trào thi đua của phụ nữ cần phải bám sát đặc điểm tình hình và công tác chuyên môn của từng chi hội. Quan tâm xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc;

Mỗi một thời kỳ, mỗi một giai đoạn việc thực hiện công tác cán bộ nữ, công tác hội và phong trào phụ nữ của Học viện CSND luôn được khẳng định và đã có những bước tiến mới, đảm bảo về nội dung, hình thức và hiệu quả nhưng xuyên suốt vẫn là động viên, khuyến khích cán bộ, hội viên nâng cao trình độ nhận thức, năng lực công tác, hăng hái thi đua, chủ động sáng tạo, mạnh dạn hơn trong việc thực hiện công tác chuyên môn, công tác hội và phong trào phụ nữ. Sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự trong thời kỳ hội nhập quốc tế đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nói chung, cán bộ, hội viên nữ nói riêng phải vững mạnh toàn diện về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống, có tri thức và năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Với vai trò là người giữ lửa hạnh phúc của gia đình, đóng góp tích cực hơn vì sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Dù ở vị trí nào, Hội phụ nữ Học viện đều cố gắng, tích cực phấn đấu, khắc phục khó khăn, gương mẫu, đoàn kết nội bộ, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm với công việc, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng đáng là “người phụ nữ CAND kỷ cương, năng động, sáng tạo; giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong thời kỳ mới./.

Đại úy, Ths Lại Thị Hiền

Chủ tịch Hội phụ nữ - Học viện CSND

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT