Tinh gọn tổ chức bộ máy , xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh

Thực hiện Nghị quyết số 12, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định rõ: "Xây dựng QĐND, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng QĐND, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ".

 
Công an xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk phối hợp tuần tra bảo đảm ANTT trên tuyến biên giới. Ảnh: TTXVN
Công an xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk phối hợp tuần tra bảo đảm ANTT trên tuyến biên giới. Ảnh: TTXVN

Hiện thực hoá Nghị quyết Đại hội Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương đã tạo dấu ấn nổi bật, gương mẫu, đi đầu khi chủ động tham mưu Bộ Chính trị ban hành một nghị quyết tổng thể về xây dựng lực lượng và đề xuất Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới". Đây là nghị quyết rất quan trọng, mang tầm chiến lược, làm cơ sở để định hướng chỉ đạo xây dựng, phát triển lực lượng CAND với mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp hết sức cụ thể, khoa học; thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tin tưởng tuyệt đối của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng CAND.

Bên cạnh đó, đã lãnh đạo hoàn thành nhiều đề án quan trọng về công tác tổ chức cán bộ; đi đôi với tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hoá kịp thời các quy định mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm đồng bộ, liên thông, chặt chẽ, công khai, dân chủ, minh bạch, tạo hành lang pháp lý xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Trọng tâm là thực hiện phương châm, quan điểm "Xây dựng con người là trung tâm, hiện đại trước, kết hợp với hiện đại về phương tiện, hậu cần, kỹ thuật bảo đảm đồng bộ, phù hợp". Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng CBCS Công an "vừa hồng, vừa chuyên", đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn bộ máy bên trong của Công an đơn vị, địa phương theo hướng "tinh, gọn, mạnh", gắn với điều chỉnh phân công, phân cấp nghiệp vụ, cơ cấu, luân chuyển, điều động cán bộ theo tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí ở 4 cấp Công an, đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo theo hướng thực chất, hiệu quả. Quyết liệt xây dựng Công an cấp xã đủ sức giải quyết tình hình ANTT ngay từ đầu và tại cơ sở. Đã bố trí gần 52.000 cán bộ/8.824 Công an xã, thị trấn trên toàn quốc; ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện đầu tư mua sắm, trang bị để lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương, công tác quản lý cán bộ tiếp tục được siết chặt.

Đi đôi với kiện toàn tổ chức, bộ máy, công tác chính trị tư tưởng, đạo đức, được đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Lần đầu tiên Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Nghị quyết chỉ đạo 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện về công tác chính trị, tư tưởng trong toàn lực lượng CAND. Chỉ đạo nhiều hình thức học tập, nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, tổ chức sâu rộng, lan tỏa hàng chục đợt sinh hoạt chính trị, hội thảo chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong CAND, về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; qua đó, tăng cường tính Đảng, tính nhân dân, đề cao kỷ cương, kỷ luật, coi đây là nền tảng nâng cao sức mạnh của lực lượng CAND.

Đảng ủy Công an Trung ương cũng ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác văn hóa, văn nghệ, góp phần định hướng, xây dựng nhân cách tốt đẹp của người chiến sĩ Công an, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong CAND. Tổ chức hiệu quả, sáng tạo các hoạt động thể dục thể thao, công tác điều lệnh, quân sự võ thuật, bảo đảm công tác thi đua khen thưởng đúng quy định, có tác dụng động viên, khích lệ CBCS hăng say công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và kỷ luật Đảng, Điều lệnh của ngành, góp phần quan trọng vào việc bồi đắp, xây dựng đội ngũ CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, có trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân, luôn sẵn sàng chấp nhận khó khăn, gian khổ, hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ được giao...

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ

Theo Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, trong nửa nhiệm kỳ, Đảng uỷ Công an Trung ương đã tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Sớm ban hành Kế hoạch triển khai và thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 21 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong CAND.

Đã ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong CAND; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, đề ra giải pháp tập trung xây dựng đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, bí thư chi bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trong CAND.

Đảng ủy Công an Trung ương đặc biệt chú trọng lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, coi đây là một trong những công tác quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong CAND. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và công tác hậu kiểm; nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Việc thực hiện quy định về kiểm soát quyền lực đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của lực lượng CAND, đáp ứng yêu cầu kiện toàn, sắp xếp tổ chức bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức mới; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những tiêu cực trong công tác cán bộ.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, linh hoạt, sáng tạo phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, đơn vị; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả. Phương pháp công tác, lề lối làm việc của đội ngũ cấp ủy viên, lãnh đạo chỉ huy cấp ủy trực thuộc có nhiều đổi mới; lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết công việc bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ và Quy định số 65, ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, lãnh đạo chỉ huy trong CAND, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật. Qua đó, góp phần xây dựng một bộ phận cán bộ, lãnh đạo chỉ huy ở các cấp Công an được rèn luyện, trưởng thành qua nhiều môi trường công tác, nhất là thực tiễn công tác chiến đấu tại cơ sở, nâng cao bản lĩnh, phẩm chất, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.

Đến nay, Bộ Công an đã bố trí 97% Giám đốc Công an cấp tỉnh, 100% Trưởng Công an cấp huyện và trên 90% Trưởng Công an cấp xã không là người địa phương, góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Công an các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Có thể khẳng định, một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa "đột phá" về công tác cán bộ mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra đã được Đảng uỷ Công an Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và quyết liệt triển khai, đều là những "điểm sáng", thể hiện rõ nét sự gương mẫu, đi đầu ngay từ đầu nhiệm kỳ đến nay...

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 và nhìn lại nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIII của Đảng uỷ Công an Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá lực lượng CAND đã cơ bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, khẳng định được vai trò, vị trí và uy tín của mình, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường hoà bình, an ninh, an toàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước. Đây là những kết quả bao trùm và quan trọng nhất trong 6 tháng đầu năm 2023 và nửa nhiệm kỳ.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT