Triển khai đơn giản hóa thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Theo Kế hoạch, quý I, II/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan đề xuất phân bổ vốn xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Nghị quyết số 71/2018/QH14 ngày 12/11/2018 của Quốc hội.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan trong năm 2019 ban hành Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và Công an các địa phương hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thu thập Phiếu thu thập thông tin dân cư, tổ chức scan phiếu, xử lý dữ liệu và nhập dữ liệu dân cư vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và xây dựng phương án chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu có sẵn của các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng Cơ sở dữ liệu dân cư.

Quý IV/2019, Bộ Công an triển khai hạ tầng kỹ thuật cho Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư tại thành phố Hà Nội.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp cùng Công an các địa phương trong quý III, IV/2019 tổ chức bàn giao, lắp đặt thiết bị, phầm mềm và đường truyền đến các địa điểm triển khai của dự án...

Các bộ, ngành, địa phương phối hợp với các Bộ: Công an, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ đề xuất nhu cầu kết nối thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quý III, IV/2019.

Bộ Tư pháp, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai mở rộng cấp số định danh cá nhân.

PV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT