Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Chủ trương đúng đắn, mục tiêu rõ ràng

Luôn quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng với việc lãnh đạo toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành, tổ chức thực hiện nhiều nghị quyết về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng, hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cải cách tiền lương và đã thu được những kết quả quan trọng.

Trên nền tảng đó, Đại hội XII của Đảng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có 2 nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Để thực hiện những nhiệm vụ này, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Trung ương đã cụ thể hóa thành 03 đề án trong Chương trình làm việc toàn khóa. Trong đó Đề án: “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu” đã được trình tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, tháng 10-2017. Đây chính là sự phát triển, tiếp tục cụ thể hóa chủ trương qua nhiều kỳ Đại hội, nhất là Đại hội XI, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức và Kết luận số 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; đồng thời nhằm “đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững”(2), hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đề án được cụ thể hóa với Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, ngày 25-10-2017, và đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.

Kế thừa thành tựu, kinh nghiệm trong quá trình xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng lực lượng; quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương đề ra trong các nghị quyết khóa XII; căn cứ các quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ, Bộ Công an chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành từng bước bài bản, khoa học, khách quan trong nghiên cứu xây dựng Đề án “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Đề án 106), với mục tiêu sắp xếp lại tổ chức bộ máy Công an nhân dân phù hợp, đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15-3-2018 về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tham mưu, đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, ngày 06-8-2018, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, ngày 06-8-2018 của Chính phủ giúp điều chỉnh, sắp xếp, bố trí lực lượng, giảm tỷ lệ cán bộ ở cơ quan Bộ, tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở và từng bước chính quy hóa lực lượng Công an xã, thị trấn nhưng bảo đảm không tăng biên chế chung. Theo đó, Bộ Công an gồm 48 đơn vị cấp Cục trực thuộc Bộ, không tổ chức cấp Tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp Cục, gần 300 đơn vị cấp phòng; cơ bản không bố trí cấp đội; điều động công tác đối với 26.220 cán bộ, chiến sĩ từ cấp phòng trở xuống; 6.487 chiến sĩ nghĩa vụ theo mô hình tổ chức mới(3). Qua trình triển khai thực hiện Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, ngày 06-8-2018 của Chính phủ đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương; được các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân đồng tình, ủng hộ. Đây là nguồn động viên, khích lệ rất lớn về tinh thần, giúp cho lực lượng Công an nhân dân củng cố niềm tin và quyết tâm thực hiện có hiệu quả việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao sức mạnh, hiệu lực, hiệu quả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Tổ quốc và nhân dân, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Có thể nhận thấy, trải qua hơn 37 năm thực hiện Nghị định số 250/CP, ngày 12-6-1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), sau nhiều lần điều chỉnh, đến nay, tổ chức bộ máy theo Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, ngày 06-8-2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an là sự đổi mới cơ bản, toàn diện, sâu sắc nhất, thực sự là “cuộc cách mạng” về tổ chức. Đây cũng là một bước quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an nhân dân, bảo đảm thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở. Sắp xếp tổ chức bộ máy Công an nhân dân phù hợp, đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bố trí lực lượng và thực hiện tinh giản biên chế. Theo đó, giảm tầng nấc trung gian trong điều hành nhưng không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ; bảo đảm tính Đảng, tính nhân dân sâu sắc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, kế thừa và phát huy những ưu điểm của tổ chức, bộ máy trong lịch sử phát triển của lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi quan trọng để bố trí, điều chỉnh lại lực lượng, tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở. Lực lượng Công an gần dân hơn, bám sát cơ sở hơn, nắm tình hình và giải quyết hiệu quả các vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Theo đúng tinh thần lời chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “phải xây dựng một bộ máy Công an rất tốt, rất chắc chắn”(4) và “xây dựng bộ máy Công an nhân dân… có tinh thần phục vụ nhân dân, là bạn dân”(5) làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao

Có thể khẳng định, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an là khâu đột phá theo định hướng của Đảng, bảo đảm sự phát triển của lực lượng Công an nhân dân phù hợp thực tiễn, đáp ứng theo yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Trong quá trình triển khai việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp đã chủ động triển khai các mặt công tác, nêu cao tính gương mẫu của lãnh đạo đơn vị trong việc thực hiện nghiêm điều lệnh và sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên; đồng thời, chỉ đạo, kiên trì, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, bảo đảm không để trống nhiệm vụ, địa bàn... Qua đó, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, trách nhiệm và hành động của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Đây là yếu tố quan trọng, quyết định thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án 106 của Bộ Công an.

Có thể nhận thấy, thời gian qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm, chú trọng, đổi mới cả về nội dung và hình thức. Đặc biệt, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ngày đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả khi gắn với các phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cũng chính nhờ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đã làm cho cán bộ, chiến sĩ hiểu, ủng hộ và vui vẻ chấp hành các quyết định của tổ chức khi thực hiện kiện toàn bộ máy, đồng thời phát huy truyền thống vẻ vang và bản chất tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân trong hơn 73 năm qua; phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, sẵn sàng đổi mới, đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến.

Đến nay, Bộ Công an cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy mới và đang khẩn trương ổn định để thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Chất lượng các mặt công tác công an, công tác xây dựng Đảng, công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy… từng bước được nâng cao, bảo đảm phục vụ các mặt công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Công an các đơn vị, địa phương đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các hội nghị, sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được bảo đảm, nhất là trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.... Công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp, truy nã tội phạm đạt được nhiều kết quả tích cực, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm đều nhanh chóng được điều tra, làm rõ. 

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 106 và các nghị quyết của Đảng, Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, ngày 06-8-2018 của Chính phủ, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp tiếp tục chỉ đạo sát sao, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào việc kiện toàn các cấp ủy đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy; xây dựng và ban hành các quy chế làm việc, quy chế phối hợp, phân công, phân cấp các mặt công tác theo mô hình tổ chức mới; thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ. Tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường công tác đánh giá, kiểm điểm nhằm nâng cao chất lượng công tác của cán bộ, chiến sĩ Công an nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, tạo niềm tin trong nhân dân.

Mỗi người cán bộ, chiến sĩ Công an cần nêu cao tinh thần trách nhiệm và yên tâm trong công tác; nêu cao tinh thần, ý thức phục vụ nhân dân; gương mẫu thực hiện đúng quy chế, quy trình công tác, hoàn thành nhiệm vụ chung và thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệnh Công an nhân dân. Đặc biệt, mỗi người cán bộ, chiến sĩ Công an cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đi đầu trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm đúng theo lời Bác Hồ dạy: “Ai cũng tiến bộ, cũng khắc phục được khuyết điểm, phát huy được ưu điểm, thì toàn bộ bộ máy Công an sẽ tốt”(6) để xây dựng bộ máy Công an gần dân, tận tuỵ phục vụ nhân dân; tổ chức, vận động và phát huy tốt nhất sức mạnh của nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự./.

 

ThS. Bùi Thanh TuấnCục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an

Nguồn: Tạp chí Cộng sản


------------------------------------------------------------

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tập 2, tr.274.
(2) Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, tr. 217 - 218.
(3) Bài phát biểu của Thượng tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại buổi gặp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống và 13 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tập 9, tr. 29.
(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tập 5, tr. 338.
(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tập 9, tr. 29.


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT