Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng Người đã để lại cho Đảng ta, Nhân dân ta di sản vô cùng to lớn và quý giá đó là: tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là việc làm thường xuyên, liên tục, lâu dài. Những năm qua Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã có nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tích cực hưởng ứng thực hiện, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.

Quán triệt chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Lai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả, với tinh thần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất, có phong cách làm việc khoa học trên tinh thần phục vụ, gần dân, sát cơ sở, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; trong đó công tác xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh được chú trọng.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được đặc biệt coi trọng. Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản quy định về chế độ học tập lý luận chính trị; các đề án, nghị quyết chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng và lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả. Chỉ đạo tổ chức các hội nghị thông tin chuyên đề; mở lớp cập nhật kiến thức, bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cho cán bộ chủ chốt các cấp... qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; trong thực thi công vụ, phục vụ nhân dân.

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng và thực hành đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trên cơ sở các nguyên tắc: Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức; xây đi đôi với chống và nguyên tắc phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.

Về nguyên tắc nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: "Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ "cộng sản" mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước". Thấm nhuần tư tưởng đó của Người, Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp, tăng cường giáo dục cho cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nêu gương trước quần chúng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân. Điều đó được thể hiện tại hai nội dung đột phá nhằm tạo bước chuyển rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Kế hoạch số 57-KH/TU, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị: (1) Cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đề cao trách nhiệm nêu gương, đổi mới phong cách làm việc sâu sát, quyết liệt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành; gương mẫu rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; (2) Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đổi mới phong cách tận tụy với công việc, nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ, gần dân, sát dân, lăng nghe, đối thoại và có trách nhiệm cao với nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể đã tiến hành xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên; hằng năm tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc để cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo dõi, giám sát thực hiện. Tỉnh ủy, cấp ủy các đảng bộ trực thuộc phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách các địa bàn... Phương thức lãnh đạo, tác phong, lề lối làm việc của cấp ủy các cấp, nhất là ở cơ sở có bước chuyển biến rõ nét; từng bước xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân, nhất là người đứng đầu; tăng cường đối thoại trực tiếp giữa các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp với nhân dân, lắng nghe ý kiến đóng góp, giải quyết những bức xúc của nhân dân; tập trung giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Nguyên tắc xây đi đôi với chống. Cùng với việc xây dựng đạo đức mới, bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, nhất thiết phải chống những biểu hiện đạo đức sai trái, xấu xa, không phù hợp với những chuẩn mực của đạo đức mới. Xây đi đôi với chống, muốn xây phải chống, chống nhằm mục đích xây. Những năm qua Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên gắn với nâng cao chất lượng. Từ năm 2008 đến năm 2019 Tỉnh ủy đã ban hành 10 đề án, nghị quyết, kế hoạch về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; đặc biệt trong đó có hai đề án về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị sự nghiệp và xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2011-2015. Song song với việc chú trọng phát triển tổ chức đảng, đảng viên, Tỉnh ủy cũng quan tâm lãnh đạo việc sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; năm 2019 xây dựng Kế hoạch số 195-KH/TU thực hiện Kết luận số 28-KL/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cấp ủy các cấp  triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Qua đánh giá xếp loại hằng năm trung bình từ năm 2015 đến năm 2019, tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 48%, hoàn thành nhiệm vụ đạt 8%, không hoàn thành nhiệm vụ còn 1,8%; đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm trên 12%, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 60%, hoàn thành nhiệm vụ trên 6% và không hoàn thành nhiệm vụ còn 0,65%.

Cùng với đó, công tác chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp được quan tâm. Thường xuyên xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Các khâu trong công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng cả về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước; gắn đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch, bố trí, sử dụng, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Đồng thời, quan tâm lãnh đạo xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm kỷ luật, thiếu trách nhiệm, quan liêu, xa dân, tham ô, tham nhũng, trên tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm; chỉ đạo đưa thông tin những cán bộ, đảng viên vi phạm, bị xử lý kỷ luật trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương nhằm răn đe, giáo dục cán bộ, đảng viên. Chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Kết quả tỷ lệ đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức bình quân trong 5 năm 2015 đến năm 2019, có trên 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 8% hoàn thành nhiệm vụ, chỉ còn 0,95% không hoàn thành nhiệm vụ.

Để xây và chống cần phát huy vai trò của dư luận xã hội, tạo ra phong trào quần chúng rộng rãi, biểu dương cái tốt, phê phán cái xấu. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm để biểu dương người tốt, việc tốt; Người cho rằng “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Thấm nhuần tư tưởng đó, Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt việc phát hiện, nêu gương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên mọi mặt đời sống xã hội; phê phán nhưng tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm, có những hành vi không tốt... Đặc biệt những năm gần đây thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác (19/5) hằng năm. Thực tiễn từ năm 2011 đến năm 2019 đã có hàng trăm tập thể và hàng nghìn cá nhân được các cấp từ Trung ương đến cơ sở biểu dương, khen thưởng và được tuyên truyền nhân rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng; Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổng hợp biên tập và phát hành 5 tập sách “Làm theo lời Bác”, tuyên truyền về những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ và toàn xã hội.

Nguyên tắc, phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. Theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng phải qua đấu tranh, rèn luyện bền bỉ mới thành. Người viết: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong". Cùng với việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, quy định, hướng dẫn đối với cán bộ, đảng viên về học tập lý luận chính trị, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Nhất là trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đã chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức, hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên hằng năm đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện; lấy kết quả việc học tập và làm theo Bác làm một trong các tiêu chuẩn bình xét, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quan tâm giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên; phát động phong trào ‘‘cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở’’; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tổ chức xin ý kiến của các tổ chức, cá nhân về sự hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ. Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; trong đó chú trọng việc nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt; phát huy tốt vai trò gương mẫu, tự giác của người đứng đầu. Tinh thần đấu tranh tự phê và phê bình có nhiều chuyển biến tích cực, đa số cán bộ, đảng viên đã mạnh dạn, thẳng thắn trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, dần khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm hằng năm của cấp ủy, tập thể lãnh đạo và cá nhân đảng viên. Qua đó làm chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, nhiều cán bộ, đảng viên đã có những hành động thiết thực, tích cực hơn trong việc tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thiện bản thân, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Những kết quả trên đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo nhân dân các dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra. Đặc biệt, sau 15 năm chia tách, Lai Châu đã có những bước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế tăng trưởng khá, năm 2019 đạt trên 7,5%; thu ngân sách địa phương đạt gần 2,2 nghìn tỷ đồng; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt trên 36 triệu đồng, tăng 2 lần so với năm 2015; đến năm 2019 có 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Lai Châu được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Sự nghiệp văn hóa, xã hội có bước phát triển; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 34,81% năm 2016 xuống còn 20,12% năm 2019; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; ưu tiên nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn. Thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được xây dựng vững chắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quan hệ đối ngoại tiếp tục được duy trì và phát triển. Lai Châu từng bước ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và tình trạng kém phát triển, đang từng bước phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Trong giai đoạn phát triển tới của tỉnh đang đặt ra những nhiệm vụ mới được dự báo có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn thách thức, đòi hỏi Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Trong đó công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức cần phải tiếp tục được quan tâm thực hiện đồng bộ, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa. Đặc biệt hiện nay Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, đây là dịp để cấp ủy các cấp tổng kết đánh giá sâu công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua và định hướng công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tiếp theo, với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả hơn./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT