Xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội dịp Tết Quý Mão 1963. (Ảnh tư liệu)

1. Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

Một là, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Công an nhân dân. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục tiêu cơ bản và xuyên suốt của cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân; đó cũng là mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Công an nhân dân. Vì vậy, trong Bài nói tại buổi lễ thành lập Công an nhân dân vũ trang, Người khẳng định: “Thành lập được lực lượng Công an nhân dân vũ trang là một thành công về đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau giữa bộ đội và công an. Công an và quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính” (1).  Vì thế, trong quá trình trưởng thành, phát triển của lực lượng Công an phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự thống nhất quản lý của Nhà nước và Công an nhân dân luôn phải phục tùng vô điều kiện sự lãnh đạo, quản lý đó: “Công an nhân dân phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của Đảng và Chính phủ cho tốt. Công an nhân dân phải thực sự phục vụ nhân dân” (tập 7, tr.269). Theo đó, một mặt, phải tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân của Công an nhân dân; đồng thời, nội bộ phải chung sức, đồng lòng, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao theo đúng lời dạy của Bác: “Đảng có lãnh đạo chính trị đúng, thì chuyên môn mới đúng. Công an nhân dân vũ trang, hay là quân đội cũng thế, phải phục tùng sự lãnh đạo của Đảng từ trên xuống dưới”(2). Mặt khác, phải kiên quyết phòng, chống mọi âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa”, tách Công an khỏi sự lãnh đạo của Đảng ta, hoặc đối lập giữa lực lượng Công an với Đảng, Nhà nước và nhân dân…

Hai là, Công an nhân dân là lực lượng công cụ bạo lực cách mạng sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu Công an nhân dân quy định chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an. Vì thế, trong tiến trình cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng chính trị, công cụ bạo lực sắc bén để chuyên chính với những lực lượng phản cách mạng. Vì vậy, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 10, tháng 1 năm 1956, Người nhấn mạnh: “Nhân dân ta có hai lực lượng. Một là quân đội, để đánh giặc ngoại xâm, để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn hòa bình. Một lực lượng nữa là công an, để chống kẻ địch trong nước, chống bọn phá hoại. Có lúc chiến tranh, có lúc hòa bình. Lúc chiến tranh thì quân đội đánh giặc, lúc hòa bình thì tập luyện. Còn công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình lại càng nhiều việc” (3). Cụ thể, Công an nhân dân có hai chức năng, nhiệm vụ cơ bản sau:

Thứ nhất, Công an nhân dân là công cụ bạo lực cách mạng sắc bén của Đảng, Nhà nước. Trong Bài nói tại lớp nghiên cứu khóa I  và lớp bổ túc khóa VI Trường Công an Trung ương, Người khẳng định: “Công an là một bộ máy để thực hiện chuyên chính dân chủ nhân dân, bảo vệ nền chuyên chính của nhân dân đối với các thế lực phản động khác. Muốn có dân chủ thật sự, phải chuyên chính thật sự, nếu không bọn xấu sẽ làm hại nhân dân. Muốn chuyên chính thật sự, phải thật sự dân chủ với nhân dân. Dân có mến, yêu, tin công an thì mới giúp công an chuyên chính với địch để tiến lên chủ nghĩa xã hội”(4). Theo đó, chức năng, nhiệm vụ cơ bản của Công an nhân dân là sử dụng bạo lực chuyên chính đối với các thế lực thù địch, phản động để bảo vệ chính quyền - nền chuyên chính của nhân dân - tức nền chuyên chính vô sản trước kia và hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Trong Bài nói tại Trường Công an trung cấp khóa 2, Người giải thích rõ hơn: “Các chú, các cô phải biết chính quyền của chúng ta là chuyên chính dân chủ nhân dân. Đây là nhân dân chuyên chính để đàn áp bọn thực dân xâm lược và bọn tay sai chống lại chính quyền ấy. Vì quyền lợi chung của đa số nhân dân mà chúng ta chuyên chính với thiểu số bóc lột. Chính quyền của bọn tư bản thì là chính quyền chuyên chính của một thiểu số chống lại đa số” (5)…

Thứ hai, Công an nhân dân lực lượng bảo vệ nhân dân. Công an nhân dân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ và chiến đấu vì nhân dân; do đó, bảo vệ nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu của Công an. Chính vì vậy, trong bài Công an và nhân dân, đăng Báo Nhân dân, số 533, ngày 18-8-1955, Người chỉ rõ và yêu cầu Công an phải đoàn kết và dựa vào nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ vẻ vang đó: “Nhiệm vụ của Công an là: Bảo vệ nhân dân, giữ gìn trật tự trị an, tẩy trừ những kẻ gian tế. Muốn làm tròn nhiệm vụ nặng nề mà vẻ vang ấy, Công an cần phải đoàn kết nhân dân, tổ chức và giáo dục nhân dân, dựa vào lực lượng rộng lớn của nhân dân” (6). Không những vậy, “Bác dặn thêm mấy điểm: Công an và bộ đội phải cảnh giác, phải biết trấn áp kẻ địch bên trong và kẻ địch bên ngoài. Kẻ địch bên trong là bọn phản động, bọn phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội; kẻ địch bên ngoài là bọn đế quốc, bọn xâm lược. Chống bọn xâm lược và bọn phá hoại là nhiệm vụ của quân đội, của công an nói riêng và toàn dân nói chung; là nhiệm vụ mà quân đội và công an phải dựa vào nhân dân mới hoàn thành được tốt”(7)… 

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vừa “hồng”, vừa “chuyên”

Một là, về mục tiêu, nội dung xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Tư duy nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phải xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và sự nghiệp xây dựng thế trận an ninh nhân. Từ những tổ chức vũ trang đầu tiên đến lực lượng Công an nhân dân ngày nay, lực lượng Công an luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Người khẳng định nội dung cơ bản của việc xây dựng Công an nhân dân phải được thể hiện ở việc xác định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Người thường xuyên nhắc nhở phải: “Sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội”. Bằng hoạt động lý luận và hoạt động thực tiễn hết sức phong phú, Hồ Chí Minh từng bước giáo dục, bồi dưỡng làm cho Chủ nghĩa Mác-Lênin ngày càng thấm sâu vào đời sống tinh thần của lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời, Người rất quan tâm đến việc chọn lựa, bồi dưỡng những “điển hình tiên tiến” trong các tầng lớp nhân dân lao động có tinh thần yêu nước, có giác ngộ dân tộc và giác ngộ giai cấp sâu sắc để tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện họ trở thành những cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cách mạng, những cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”, những đảng viên trung kiên của Đảng. Vì vậy, Người yêu cầu Công an: “phải nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, luôn luôn cảnh giác, dũng cảm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân” (8).

Nội dung cơ bản xây dựng Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh còn được thể hiện ở việc xây dựng cho lực lượng Công an nhân dân có đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; có tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết giữa Công an và nhân dân, đoàn kết quốc tế tốt; có dân chủ tốt; có kỷ luật, tự giác, nghiêm minh; có tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ; có ý chí quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Đồng thời, đó còn là việc chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân về mặt tổ chức, biên chế, vũ khí, trang bị kỹ thuật, khoa học và nghệ thuật an ninh… Vì vậy, Người nhắc nhở Công an: “Phải thật sự đoàn kết, đoàn kết giữa cán bộ và chiến sĩ, giữa công an với nhân dân. Phải kịp thời kiện toàn tổ chức và chỉnh đốn lề lối làm việc của các bộ phận công an để làm trọn nhiệm vụ mới”(9)…

Hai là, về phương thức xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân phải trải qua quá trình xây dựng, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện của Đảng, của Nhà nước, của các tổ chức chính trị-xã hội, của nhân dân các dân tộc Việt Nam và trực tiếp là của các tổ chức, con người cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân, thông qua công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách, thông qua việc tiến hành tốt công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng Công an nhân dân và thông qua hoạt động thực tiễn thực hiện chức năng, nhiệm vụ lực lượng Công an nhân dân cả trong thời chiến và thời bình. Muốn vậy, theo Người: “Các cán bộ và chiến sĩ Công an nhân dân phải ra sức trau dồi: Đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, một lòng một dạ phục vụ nhân dân. Tác phong phải thật khách quan, thiết thực, phải tăng cường công tác điều tra nghiên cứu tổng kết và trao đổi kinh nghiệm giữa các ngành công an. Đối với những người có thành tích, phải khen thưởng, đối với những người mắc sai lầm thì phải phê bình, kiểm thảo giúp họ sửa chữa. Khi cần thiết thì phải thi hành kỷ luật nghiêm minh, đúng mức. Các cấp đảng bộ trong lực lượng Công an nhân dân phải rất coi trọng xây dựng đảng bộ và chi bộ “bốn tốt”, phải coi trọng công tác xây dựng Đoàn Thanh niên. Trong các cơ quan, phải thực hành dân chủ, thường xuyên phê bình nghiêm chỉnh và thật thà tự phê bình để giúp nhau tiến bộ. Các cô, các chú thi đua thực hiện những điểm nói trên, thì Công an nhân dân của ta sẽ là một lực lượng cách mạng vô địch”(10). 74 năm qua, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng của Người về Công an nhân dân, lực lượng Công an nhân dân luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đã cùng với nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, làm nên những chiến thắng vẻ vang, xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã viết nên truyền thống tốt đẹp “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”…

3. Một số nội dung góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Với thực tiễn cách mạng, căn cứ tình hình, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của mỗi giai đoạn lịch sử Đảng, Nhà nước ta luôn định hướng những chủ trương, nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân liên tục được bổ sung, phát triển phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của đất nước trong từng thời kỳ và được khẳng định qua các kỳ Đại hội của Đảng. Như: Tại Đại hội lần thứ X của Đảng xác định: “Công an nhân dân phải thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy và tiến lên hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, thật sự là công cụ tin cậy, sắc bén của Đảng và Nhà nước”. Đại hội lần thứ XI, Đảng ta khẳng định “Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có số lượng hợp lý, với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao”. Đại hội lần thứ XII, Đảng ta tiếp tục khẳng định “ Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng; vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cần tăng cường nguồn lực cho quốc phòng, an ninh”.

Thực tiễn quá trình xây dựng và phát triển lực lượng 74 năm qua, lực lượng Công an nhân dân luôn quán triệt và nắm vững quan điểm đổi mới của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, với mục đích đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Đặc biệt cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp thường xuyên chú trọng và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng..., lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân làm mục tiêu hàng đầu để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên…

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu, toàn lực lượng Công an luôn nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện sâu sắc, kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục triển khai sâu rộng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đó là mệnh lệnh trái tim của mỗi cán bộ chiến sỹ Công an; phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh - xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”; các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”…

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2019) và 14 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (2005 - 2019). Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương. Bộ trưởng Bộ Công an đã có bài viết trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an “Phát huy truyền thống Anh hùng, vẻ vang, quyết tâm chỉnh đốn, xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” đồng chí nhấn mạnh: “…Tập trung điều chỉnh, bố trí lại lực lượng theo hướng tăng cường cho cơ sở, cho lực lượng trực tiếp chiến đấu. Rà soát khung tiêu chuẩn, tiêu chí để bố trí cán bộ ở từng cấp Công an theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị là “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Theo đó, tiếp tục giảm quân số ở cơ quan Bộ để tăng cường cho địa phương, giảm quân số ở cấp tỉnh, cấp huyện để tăng cường cho cấp xã, phường, thị trấn. Khẩn trương triển khai thực hiện chủ trương bố trí Công an xã chính quy, đi đôi với đổi mới phương thức hoạt động, phương pháp công tác theo hướng gần dân, sát dân, tăng cường “tương tác” với nhân dân, sâu sát cơ sở, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, trong từng gia đình, từng thôn, xóm không để phát sinh thành tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở…”

Kế thừa thành tựu, kinh nghiệm trong quá trình xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng lực lượng; quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương đề ra trong các nghị quyết khóa XII; căn cứ các quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ, Bộ Công an chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành từng bước bài bản, khoa học, khách quan trong nghiên cứu xây dựng Đề án “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Đề án 106), với mục tiêu sắp xếp lại tổ chức bộ máy Công an nhân dân phù hợp, đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15-3-2018 về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tham mưu, đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, ngày 06-8-2018, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.*

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, ngày 06-8-2018 của Chính phủ giúp điều chỉnh, sắp xếp, bố trí lực lượng, giảm tỷ lệ cán bộ ở cơ quan Bộ, tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở và từng bước chính quy hóa lực lượng Công an xã, thị trấn nhưng bảo đảm không tăng biên chế chung. Theo đó, Bộ Công an gồm 48 đơn vị cấp Cục trực thuộc Bộ, không tổ chức cấp Tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp Cục, gần 300 đơn vị cấp phòng; cơ bản không bố trí cấp đội; điều động công tác đối với 26.220 cán bộ, chiến sĩ từ cấp phòng trở xuống; 6.487 chiến sĩ nghĩa vụ theo mô hình tổ chức mới(3). Qua trình triển khai thực hiện Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, ngày 06-8-2018 của Chính phủ đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương; được các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân đồng tình, ủng hộ. Đây là nguồn động viên, khích lệ rất lớn về tinh thần, giúp cho lực lượng Công an nhân dân củng cố niềm tin và quyết tâm thực hiện có hiệu quả việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao sức mạnh, hiệu lực, hiệu quả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Tổ quốc và nhân dân, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.*

Hiện nay các thế lực thù địch, phản động chống phá chúng ta với nhiều âm mưu thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, thâm độc, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và “Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”… Sự tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường trong hội nhập quốc tế ngày càng rõ... Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, sự xuống cấp về văn hóa, đạo đức và một số bức xúc trong xã hội có chiều hướng gia tăng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đời sống xã hội…Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cần quan tâm một số vấn đề sau đây:

Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Công an nhân dân, nhất là kiên trì và phát triển quan điểm cơ bản, chủ trương nhất quán của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân, nhận thức đúng và vận dụng sáng tạo phù hợp với đặc điểm, yêu cầu trong thời kỳ mới. Công an nhân dân phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, không ngừng phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của mình…Chủ động đấu tranh trên mặt trận chính trị tư tưởng, bảo vệ lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” lực lượng Công an nhân dân của các thế lực thù địch…

Tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác của các lực lượng, phát huy vai trò nhân dân cùng tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới… Phát huy vai trò, hiệu lực tổ chức, quản lý, điều hành của Nhà nước trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân coi đó là tình cảm, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, các lực lượng và nhân dân…chú trọng vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội, vai trò của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong tham gia xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh.

Phát huy vai trò của các tổ chức, con người trong lực lượng Công an nhân dân, nhất là vai trò cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng, vai trò của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ các cấp, không ngừng tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Thường xuyên quan tâm tổng kết thực tiễn, nghiên cứu bổ sung, phát triển lý luận, xác định rõ những yêu cầu, nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Xây dựng và phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, biện pháp của Đảng, Nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác phát động phong trào quần chúng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân.

Trong giai đoạn hiện nay cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Trong mỗi giai đoạn cần xác định rõ mục tiêu cho phong trào thi đua một cách thiết thực, phù hợp với các loại hình đơn vị, đặc biệt mô hình công an cấp xã; thường xuyên theo dõi, tổng kết, kịp thời động viên, khen thưởng đúng người, đúng việc và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong toàn lực lượng Công an nhân dân…./.

____________

Chú thích:

(1) (2) (7) Hồ Chí Minh, Toàn tập,tập 12, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2011, tr.153; tr.153; tr.154

(3) (6) Hồ Chí Minh, Toàn tập,Sđd, tập 10, tr.258; tr.83

(4)Hồ Chí Minh, Toàn tập,Sđd, tập 11, tr.598

(5)Hồ Chí Minh, Toàn tập,Sđd, tập 7, tr.269

(8) (9)Hồ Chí Minh, Toàn tập,Sđd, tập 15, tr.169; tr.169; tr.169-170.

*http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/An-ninh-quoc-phong/2018/53480/Bo-Cong-an-Xay-dung-bo-may-tinh-gon-hoat-dong-hieu.aspx

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT