Đổi mới để phục vụ nhân dân hiệu quả hơn

Công tác cán bộ luôn là một vấn đề quan trọng được Đảng ta quan tâm, và xuyên suốt từ Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 đến nay, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy luôn là một công tác trọng tâm được các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện.

Đã xem:5759

Thư viện video khác