Tổng kết thực hành chính trị xã hội tại huyện Quế Sơn và Hội An, tỉnh Quảng Nam

Sau hơn 20 ngày, học viên khóa D42, D29 Lào và Khóa 3 Hệ Tư pháp hình sự - Học viện CSND đã kết thúc chuyến thực hành chính trị, thực hiện 3 cùng "Cùng ăn - Cùng ở - Cùng làm" với nhân dân huyện Quế Sơn và Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Đã xem:5762

Thư viện video khác